دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399 

مقاله پژوهشی

1. مقایسۀ پاسخ لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های خمشی و قاب‌های ستون- پیوند تحت زمین لرزه های متوالی

صفحه 1-1

10.22060/ceej.2018.14669.5717

غلامرضا قدرتی امیری؛ رامین مسکوچی؛ امیرحسین چراغی؛ احسان درویشان؛ الهام رجبی