دوره و شماره: دوره 52، شماره 8، آبان 1399 
12. مقایسه تبادلات هایپریک در خیزاب-گوداب دو بعدی و سه بعدی

صفحه 13-13

10.22060/ceej.2019.15864.6058

نشاط موحدی؛ امیر احمد دهقانی؛ کریستین اشمیت؛ نیکو ترات؛ مهدی مفتاح هلقی