دوره و شماره: دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 1889-2142 
مقایسه تبادلات هایپریک در خیزاب-چالاب دو بعدی و سه بعدی

صفحه 2059-2072

10.22060/ceej.2019.15864.6058

نشاط موحدی؛ امیر احمد دهقانی؛ کریستین اشمیت؛ نیکو ترات؛ مهدی مفتاح هلقی