بررسی عددی رفتارجریان فوق بحرانی برروی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استادیار دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 دانشجوی دکتری عمران-آب دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

سرریزهای جانبی از جمله سازه‌های هیدرولیکی هستند که به عنوان یک سازه انحرافی می‌توانند به منظور کنترل و تقسیم دبی درجریان‌های سیلابی و با سرعت بالا، به کار گرفته شوند. جریان برروی این سازه‌ها از نوع متغیر مکانی و در حالت کاهش دبی است. باتوجه به بکارگیری سرریزهای جانبی در انتقال و کنترل دبی در جریان‌های سیلابی و مقادیر قابل توجه سرعت، وقوع جریان فوق بحرانی برروی سرریز جانبی بسیار محتمل است. هنگامی که طول دهانه سرریز محدود باشد می‌توان از سرریزهای جانبی کنگرهای و کلید پیانویی استفاده نمود. یکی از مزایای این سرریزها افزایش طول مؤثر سرریز نسبت به بازشدگی دهانه است. عمده مطالعات انجام شده در زمینه سرریزهای جانبی کلیدپیانویی محدود به روش آزمایشگاهی بوده، بنابراین با توجه به شرایط محدود آزمایشگاه هزینه زیاد انجام آنها و پیشرفت‌های اخیر در زمینه مدل‌های عددی، شبیه‌سازی این سرریز با نرم‌افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی حائز اهمیت است. در این تحقیق سرریزهای جانبی با اشکال مختلف در پلان توسط نرم‌افزارFLOW-3D شبیه سازی شده است. ابتدا با نتایج آزمایش‌های موجود، مدل عددی  FLOW-3Dکالیبره و صحت سنجی برای شبیه‌سازی سرریزهای جانبی انجام شد. ازجمله نتایج بدست آمده در این تحقیق، تعیین و ارائه رابطه بین ضریب تصحیح انرژی جنبشی(α )وضریب تصحیح اندازه حرکت (β ،)تعیین و ارائه ضریب آبگذری برای سرریزهای جانبی کلیدپیانویی در جریان فوق بحرانی و همچنین مقایسه شکل سرریزهای کلیدپیانویی است. نتایج تحقیق حاضر می‌تواند در طراحی سرریزهای جانبی مورد استفاده قرار بگیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A numerical study on the behavior of a supercritical flow over piano key side weirs

نویسندگان [English]

  • amirali mohamadali pourahari 1
  • Mohammadreza Jalili-Ghazizadeh 2
  • jalal attari 3
  • Mahmoud karimi 4
1 MSc Student in Civil Engineering, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Civil, Water, and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor, Department of Water and Wastewater, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 PhD Student in Civil Engineering, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Side weirs are a type of hydraulic structures that can be utilized as a divert structure, controller and distributing flow discharge in Floods and high velocity flows. The flow type over these structures is spatially varied flow with decreasing discharge. Due to use of side weirs for transferring and discharge control in flood flows with high velocities, it is very likely to have a supercritical flow over side weirs. Piano key and labyrinth side weirs are used, where the weir opening length is limited. An advantage of these kind of side weirs is the weir’s effective length relative to its opening. The most carried out studies on the Piano key weirs are limited to the experimental investigations. Considering the limited conditions and high cost of the laboratory works in one hand and recent developments of the numerical models, on the other hand, it is necessary to use the well known fluid dynamics software to simulate the side weir flows. In this study side weirs with different plans have been simulated by FLOW[1]3D. The FLOW-3D numerical model has been calibrated and verified for simulating side weirs using the experimental results. In this study, discharge coefficient for piano key side weirs in supercritical flow is presented. To obtain an optimized shape of the piano key side weirs the different shapes of the keys are also compared. These These results this study can be used for design of the piano key side weirs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piano key weir
  • Side weir
  • Supercritical flow
  • Discharge coefficient
  • Numerical model
[1] A. Parvaneh, S. Borghei, M. Jalili Ghazizadeh, Hydraulic performance of asymmetric labyrinth side weirs located on a straight channel, Journal of irrigation and drainage engineering, 138(8) (2012) 766-772.
[2] V.T. Chow, Open Channel Hydraulics, New York, McGraw-Hill Book Company, Inc, 1959.
[3] K. Subramanya, Flow in Open Channels, Tata McGrawHill, New Delhi, India, 2008.
[4] A. Das, Spatially varied flow over an embankment side weir, Journal of irrigation and drainage engineering, 123(4) (1997) 314-317.
[5] A.keshavarzi, A. R. Fararooi ,T.Honar, Hydraulic of flow over side weir in open-end and close-end conditions, Irrig Sci, (2001)
[6] M.R.J, S. M. Borghei, M. Ghodisan, Discharge coefficient for sharp-crested side weir in subcritical flow, Journal of Hydraulic Engineering,  (1999).
[7] M. Ghodsian, Flow over triangular side weir, Scientia Iranica, 11(1) (2004).
[8] P.K. Swamee, S.K. Pathak, M.S. Ali, Side-weir analysis using elementary discharge coefficient, Journal of irrigation and drainage engineering, 120(4) (1994) 742-755.
[9] M. Ghodsian , Supercritical flow over a rectangular side weir, Canadian Journal of Civil Engineering, 30(3) (2003) 596-600.
[10] M. Parhizgari, Provide design relationships on rectangular lateral overflows in combined sewage pipes using laboratory results, Masters thesis, Power and water university of technology, Tehran, Iran,(2006). (In Persian)
[11] M.E. Emiroglu, E. Ikinciogullari, Determination of discharge capacity of rectangular side weirs using Schmidt approach, Flow Measurement and Instrumentation, 50 (2016) 158-168.
[12] M. Schmidt, Zur Frage des Abflusses über Streichwehre: eine kritische Betrachtung der bekanntesten Berechnungsverfahren und Versuche im Zusammenhang mit eigenen Versuchen, Institut für Wasserbau der Techn. Univ., 1954.(In Germany)
[13] A. El-Khashab, K.V. Smith, Experimental investigation of flow over side weirs, Journal of the Hydraulics Division, 102(9)(1976) 1255-1268.
[14] M. Venutelli, Method of solution of nonuniform flow with the presence of rectangular side weir, Journal of irrigation and drainage engineering, 134(6) (2008) 840-846.
[15] A ,Bakhtiari , Investigation of Labyrinth Side-Weirs Discharge Coefficient with Different Plans by FLOW-3D Software , Masters thesis, Power and water university of technology, Tehran, Iran(2013). (In Persian)
[16] M. Seylsepour, Numerical study on the characteristics of the flow over side weirs, Masters thesis, Payame Noor University , Tehran, Iran(2014). (In Persian)
[17] FLOW-3D Help, Ver11.2.2, Flow science Inc,(2017).
[18] M.R.Jalili Qazizadeh, Laboratory examination of lateral overflows, Masters thesis, Sharif university of technology, Tehran, Iran,(1994).(In Persian).
[19] M. Karimi, J. Attari, M. Saneie, M.R. Jalili Ghazizadeh, Side weir flow characteristics: comparison of piano key, labyrinth, and linear types, Journal of Hydraulic Engineering, 144(12) (2018).
[20] W. Hager, Hydraulic of Distribution channels, Internationl Association for Hydraulic of Research 20th IAHR congress, vol.6, Moscow,(1982).
[21] J.D. Fenton, On the energy and momentum principles in hydraulics, in:  Proc. 31st Congress IAHR, Seoul, 2005, pp. 625-636.
[22] O. Castro-Orgaz, W.H. Hager, Subcritical side-weir flow at high lateral discharge, Journal of Hydraulic Engineering, 138(9) (2012) 777-787.
[23] F. Henderson, Open Channel Flow McMillan Publ. Co, Inc., New York, (1966).
[24] P. Novak, V. Guinot, A. Jeffrey, D.E. Reeve, Hydraulic modelling: An introduction: Principles, methods and applications, CRC Press, 2018.