ارزیابی مشخصات مکانیکی بتن‌های ساخته شده با ضایعات متاکائولن، سرباره‌ی ذوب آهن و سرباره‌ی ذوب مس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد عمران سازه دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

2 استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد معماری، موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس، تهران، ایران

چکیده

بتن مهم‌ترین مصالح مصرفی در ساخت و سازهای عمرانی می‌باشد که استفاده از آن رو به افزایش است. سیمان به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده بتن انرژی فراوانی برای تولید آن مصرف می‌شود و از سوی دیگر موجب تولید 8 درصد گازکربنیک تولید شده در جهان است. در تحقیق حاضر به بررسی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن ساخته شده با پوزولان‌های سرباره ذوب مس، سرباره ذوب آهن و متاکائولن به عنوان جایگزین سیمان پرداخته شده است. تعداد 16 طرح اختلاط با درصدهای مختلف جایگزینی سرباره ذوب مس، سرباره ذوب آهن، ضایعات متاکائولن جمعا 384 نمونه ساخته شد. طرح اختلاط طبق آیین‌نامه آمریکا ACI 211.1 و شرایط مصالح SSD در نظر گرفته شده است، ابتدا سنگدانه‌های خشک سپس مواد سیمانی پس از آن آب و در نهایت محلول فوق‌روان‌کننده به تدریج به مخلوط اضافه شد. بر روی طرح ها در حالت تازه، آزمایش اسلامپ و در حالت سخت شده در سنین 7، 14، 28 و 90 روزه آزمایش مقاومت فشاری براساس استاندرد BS 1881 و در سن 28 روزه آزمایش نفوذ آب تحت فشار طبق DIN 1048-5 انجام گرفت. در تمامی طرح های حاوی پوزولان شاهد کاهش جذب آب در مقایسه با طرح بدون پوزولان هستیم. در، درصد ثابت جایگزینی نفوذ آب تحت فشار مربوط به طرح های حاوی متاکائولن و بیشترین مربوط به طرح های حاوی سرباره ذوب مس می باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mechanical Properties of Concrete Made with Metakaolin Scrap, Melting Iron Slag and Copper Smelting Slag

نویسندگان [English]

  • Mahdi DarvishNezhad Aliabad 1
  • Yusef Zandi 2
  • Zahra DarvishNezhad Aliabad 3
1 Department of Civil Engineering Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 Department of Civil Engineering Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Department of Architect Branch, Pars University of Architecture and Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Concrete is the most important consumable in constructional construction, which is increasing. Cement is used as a constituent of concrete to produce it, and on the other hand it produces 8% of the world's carbon dioxide produced. In this study, the mechanical properties and durability of concrete made with copper smelting slag, iron melt slag and metalaoleene as a substitute for cement have been investigated. A total of 384 samples were made up of 16 mixing designs with varying degrees of replacement of copper smelting slag, iron smelting, and metalaole waste. Mixing scheme According to the American ACI 211.1 regulations and the conditions for the SSD materials, dry aggregates then cement materials after that, and finally the supernatant, were gradually added to the mixture. On the designs in a fresh state, a slump test, and in a hardened condition at the age of 7, 14, 28, and 90 days, the compressive strength was tested according to standard BS 1881 and at 28 days of pressure test in accordance with DIN 1048-5. In all designs containing pozzolan, we see a decrease in water absorption compared to a pozzolan design. In, the constant percent displacement of water under pressure is related to the designs containing metalaole and the most related to the plans containing copper smelting slag.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete technology
  • Mechanical Properties of Concrete
  • Metakaolin Scrap
  • Melting Iron Slag
  • Copper Smelting Slag