ارزیابی مشخصه های مقاومتی خاک ریزدانه حاوی نانوآهک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد عمران، دانشکده فنی مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه گلستان

چکیده

امروزه با توجه به رشد جمعیت، لزوم ساخت و ساز و مناسب نبودن خاک طبیعی موجود در محل برای احداث سازه، بهسازی خاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از روش‌های بهسازی استفاده از افزودنی‌هایی همچون آهک و سیمان در ارتقا کیفیت خاک می‌باشد. از افزودنی‌های نوین در جهت بهسازی خاک می‌توان به نانو مواد اشاره کرد که کارآمدتر و مقرون به صرفه‌تر از افزودنی‌های سنتی می‌باشند. نانو آهک از جمله نانو موادی می‌باشد که می‌تواند به منظور بهسازی خاک مورد استفاده قرار گیرد. از این رو در این پژوهش به بررسی اثر نانو آهک بر روی پارامترهای مقاومتی خاک پرداخته شد. بدین منظور نمونه خاک‌های حاوی 0/5 ،1 و 2 درصد وزنی خاک در سه سن عمل‌آوری 7 ،14 و 28 روز تحت آزمایش سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده قرار گرفت. مطابق نتایج مقادیر بیشینه تنش انحرافی نمونه‌ها با افزودن نانو به خاک افزایش می‌یابد و این امر با افزایش درصد نانو آهک در خاک همچنین گذشت زمان عمل‌آوری فزونی می‌یابد. به این ترتیب که حضور 0/5 ،1 و 2 درصد نانوآهک در زمان عمل‌آوری 28 روز سبب افزایش بیشینه تنش انحرافی در محدوده 21/3 الی 38/3 ،27 الی 59/3 و 29/6 الی 8/ 70برای فشارهای همه‌جانبه 100 ،200 و 300 کیلوپاسکال می‌باشد. علاوه بر این در نمونه‌های حاوی نانو آهک نسبت به نمونه خاک تمیز افزایش سختی دیده شد. همچنین نتایج افزایش چسبندگی نمونه‌های خاک را تحت تاثیر نانو آهک نشان داد که این امر با گذشت زمان عمل‌آوری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Resistance Parameters of Fine-Grained Soil Containing Nano-Lime

نویسندگان [English]

  • ahmadreza hasanzadeh 1
  • ali biglari fadafan 2
  • Seyyed Yasin Mousavi 3
  • alireza tabarsa 2
1 Post-graduate student of Civil Engineering, Golestan University
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, soil stabilization has a vital importance due to the population growth, the 
necessity of construction and natural unsuitability of soil for construction. The use of additives such as 
lime and cement are one of the ways that can be applied for soil stabilization. Among new additives for 
soil stabilization, it can be pointed out that Nano-Material is a more efficient and cost-effective method 
with respect to traditional additives. One of this Nano-Material is Nano-Lime that can be used for soil 
improvement. Therefore, in this research, the effect of Nano-Lime on soil resistance parameters was 
investigated. For this purpose, behavior of soil specimens containing 0.5, 1 and 2% Nano-Lime that is 
investigated under unconsolidated undrained triaxial after 7, 14 and 28 days curing. According to the 
results, the values of maximum deviator stress are increased by adding Nano-Lime to the soil specimens, 
and this trend raises by increasing percentage of Nano-Lime in the soil and curing days. That said, the 
28-days maximum deviator stress of clean soil is increased by 21.3 to 38.3%, 27.0 to 59.3% and 29.6 to 
70.8% with including 0.5%, 1% and 2% Nano-Lime for cell pressure 100, 200 and 300 kPa, respectively. 
Moreover, it can be seen that both cohesion and stiffness of specimens containing Nano-Lime is raised 
by increasing percentage of Nano-Lime in the soil and curing days. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano-Lime
  • Triaxial
  • Stress-Strain Curve
  • Stiffness
  • Cohesion
[1] F. Changizi, A. Haddad, Strength properties of soft clay treated with mixture of nano-SiO2 and recycled polyester fiber, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 7(4) (2015) 367-378.
[2] H. Bahadori, A. Hasheminezhad, F. Taghizadeh, Experimental Study on Marl Soil Stabilization Using Natural Pozzolans, Journal of Materials in Civil Engineering, 31(2) (2018) 04018363.
[3] M. Bahari, M. Nikookar, M. Arabani, A.K. Haghi, H. Khodabandeh, Stabilization of silt by nanoclay, in: Proc. of 7th National Congress on Civil Engineering, 2013, pp. 7-8.
[4] J. Taipodia, J. Dutta, A. Dey, Effect of Nanoparticles on Properties of Soil, in:  Proceedings of the Indian Geotechnical Conference, 2011, pp. 15-17.
[5] M.R. Taha, O.M.E. Taha, Influence of nano-material on the expansive and shrinkage soil behavior, Journal of Nanoparticle Research, 14(10) (2012)1190.
[6] Z.H. Majeed, M.R. Taha, Effect of nanomaterial treatment on geotechnical properties of a Penang soft soil, Journal of Asian Scientific Research, 2(11) (2012) 587.
[7] Y. Huang, L. Wang, Experimental studies on nanomaterials for soil improvement: a review, Environmental Earth Sciences, 75(6) (2016) 497.
[8] F. Changizi, A. Haddad, Effect of nano-SiO2 on the geotechnical properties of cohesive soil, Geotechnical and Geological Engineering, 34(2) (20160 725-733.
[9] S.H. Bahmani, B.B. Huat, A. Asadi, N. Farzadnia, Stabilization of residual soil using SiO2 nanoparticles and cement, Construction and Building Materials, 64 (2014) 350-359.
[10] F. Changizi, A. Haddad, Improving the geotechnical properties of soft clay with nano-silica particles, Proceedings of the Institution of Civil EngineersGround Improvement, 170(2) (2017) 62-71.
[11] P. Hareesh, V. Kumar, Assessment of nano materials on geotechnical properties of clayey soils, in: international conference on engineering innovations and solutions. E-ISSN, 2016, pp. 2348-8352.
[12] L. Gao, K.-y. Ren, Z. Ren, X.-j. Yu, Study on the shear property of nano-MgO-modified soil, Marine Georesources & Geotechnology, 36(4) (2018) 465-470.
[13] P. Govindasamy, M.R. Taha, J. Alsharef, K. Ramalingam, Influence of nanolime and curing period on unconfined compressive strength of soil, Applied and Environmental Soil Science, 2017 (2017).
[14] M.R. Taha, Recent Developments in Nanomaterials for Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, in:  MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, 2018, pp. 02004.
[15] S.C. Paul, A.S. van Rooyen, G.P. van Zijl, L.F. Petrik, Properties of cement-based composites using nanoparticles: A comprehensive review, Construction and Building Materials, 189 (2018) 1019-1034.
[16] S.S. Kutanaei, A.J. Choobbasti, Triaxial behavior of fiber-reinforced cemented sand, Journal of adhesion science and Technology, 30(6) (2016) 579-593.
[17] A. Boz, A. Sezer, T. Özdemir, G.E. Hızal, Ö.A. Dolmacı, A. Boz, A. Sezer, T. Özdemir, G.E. Hızal, Ö.A. Dolmacı, Arabian with different types of randomly distributed fibers, Arabian Journal of Geosciences, 11(6) (2018) 122.