دوره و شماره: دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1025-1330