ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو مواد (اکسید روی و اکسید سیلیسیم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی اهر، اهر، ایران

چکیده

خرابی رطوبتی یکی از متداول‌ترین خرابی‌ها در مخلوط‌های آسفالتی است که در نتیجه‌ی تاثیر رطوبت بر روی پیوستگی قیر و چسبندگی قیر-سنگدانه است. روش‌های متفاوتی برای بهبود چسبندگی و کاهش خرابی رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی وجود دارد. یکی از متداول‌ترین روش‌های کاهش خرابی رطوبتی استفاده از اصلاح قیر با افزودنی مناسب است. در این پژوهش، تاثیر دو نوع نانوماده (نانواکسیدسیلیسیم و نانواکسیدروی) در دو درصد مختلف، دو نوع سنگدانه (گرانیت و سنگآهک) و یک نوع قیر پایه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی تاثیر نانومواد بر کاهش خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی از بارگذاری کشش غیرمستقیم سیکلی در شرایط خشک و مرطوب و روش انرژی آزاد سطحی استفاده شده است. شاخص حساسیت رطوبتی،درصد عریان‌شدگی سطح سنگدانه‌ها در سیکل‌های بارگذاری را با استفاده از نتایج انرژی آزاد سطحی و بارگذاری کشش غیرمستقیم، بر اساس نتایج آزمایش‌های مکانیکی و ترمودینامیکی به دست آمده است. نتایج آزمایش مکانیکی مورد استفاده در این پژوهش نشان می‌دهد که نانومواد به صورت چشم‌گیری مقاومت مخلوط‌های آسفالتی را در مقایسه با نمونه‌های کنترل بهبود داده است. نتایج روش انرژی آزاد سطحی نشان می‌دهد که نانومواد انرژی آزاد پیوستگی را افزایش می‌دهند. این موضوع باعث می‌شود احتمال گسیختگی در غشای قیری کاهش یابد. همچنین، نانومواد جزء بازی و اسیدی انرژی آزاد سطحی را به ترتیب افزایش و کاهش داده‌اند که باعث بهبود چسبندگی قیر با سنگدانه‌های اسیدی که مستعد خرابی رطوبتی هستند، می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of moisture sensitivity of asphalt mixtures modified with nanoparticle (zinc and silicon oxides)

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Hamedi 1
  • Ali Ali Pour 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ismalic Azad University, Branch of Ahar, Ahar, Iran
چکیده [English]

Moisture damage is one of the most common distresses in asphalt mixtures due to the effect of moisture on asphalt binder and asphalt binder-aggregate adhesion. There are different ways to improve adhesion and reduce moisture damage in asphalt mixtures. One of the most common ways to reduce moisture damage is to use asphalt binder modification with an additive. In this research, the effect of two types of nanomaterials (nano zinc and silicon oxides) in two different percentages as additive to asphalt binder, two types of aggregate (granite and limestone) and a type of asphalt binder are studied. To investigate the effect of nanomaterials on reducing the moisture damage of asphalt mixtures, indirect loading of cyclic loading in dry and wet conditions as a mechanical method and surface free energy method has been used as a thermodynamic method. The moisture sensitivity index, the percentage of aggregate surface stripped in loading cycles using the results of surface free energy and indirect loading, are derived based on the results of mechanical and thermodynamic experiments. The mechanical test results used in this study indicate that nanomaterials have significantly improved the strength of asphalt mixtures compared to control samples. The results of the surface free energy method indicate that the surface free energy of cohesion of nanomaterial increases. This will reduce the risk of failure in the asphalt binder film. Also, nanomaterials increase and decrease basic and acidic surface free energy components of asphalt binders, which improves the bonding of asphalt binder to acidic aggregates that are susceptible to moisture damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moisture damage
  • Nanomtareials
  • Anti-stripping
  • Indirect tensile cyclic loading
  • Surface free energy
[1]   Apeagyei, A.K., J.R. Grenfell, and G.D. Airey, Observation of reversible moisture damage in asphalt mixtures. Construction and Building Materials, 2014. 60: p. 73-80.
[2] Epps, J., E. Berger, and J. Anagnos. Treatments. in Moisture Sensitivity of Asphalt Pavements-A National Seminar. 2003.
[3] Martin, J., L.A. Cooley Jr, and H.R. Hainin. Production and construction issues for moisture sensitivity of hotmix asphalt pavements. in Transportation Research Board National Seminar. San Diego, California. 2003.
[4] Kelsall, R.W., et al., Nanoscale science and technology. 2005: Wiley Online Library.
[5] Wang, J., Nanomaterial-based electrochemical biosensors. Analyst, 2005. 130(4): p. 421-426.
[6] Jahromi, S.G. and A. Khodaii, Effects of nanoclay on rheological properties of bitumen binder. Construction and Building Materials, 2009. 23(8): p. 2894-2904.
[7] F. Moghadas Nejad, A. Azarhoosh, G.H. Hamedi, M. Azarhoosh, Influence of using nonmaterial to reduce the moisture susceptibility of hot mix asphalt, Construction and Building Materials, 31 (2012) 384-388.
[8] R. Rajasekar, G. Heinrich, A. Das, C.K. Das, Development of SBR-nanoclay composites with epoxidized natural rubber as compatibilizer, Journal of Nanotechnology, 2009 (2009).
[9] S.S. Galooyak, B. Dabir, A.E. Nazarbeygi, A. Moeini, Rheological properties and storage stability of bitumen/ SBS/montmorillonite composites, Construction and Building Materials, 24(3) (2010) 300-307.
[10] G.H. Hamedi, F. Moghadas Nejad, K. Oveisi, Investigating the effects of using nanomaterials on moisture damage of HMA, Road Materials and Pavement Design, (ahead-of-print) (2015) 1-17.
[11]  B. Amini, M.J. Rajabbolookat, A. Abdi, R. Salehfard, Investigating the influence of using nano-composites on storage stability of modified bitumen and moisture damage of HMA, Petroleum Science and Technology, 35(8) (2017) 800-805.
[12] G.H. Hamedi, F. Moghadas Nejad, Use of aggregate nanocoating to decrease moisture damage of hot mix asphalt, Road Materials and Pavement Design, 17(1) (2016) 32-51.
[13] F. Mansour, V. Vahid, Effect of Liquid Nano material and hydrated lime in improving the moisture behaviour of HMA, Transportation Research Procedia, 17 (2016) 506-512.
[14] A. Khodaii, V. Khalifeh, M. Dehnad, G.H. Hamedi, Evaluating the effect of zycosoil on moisture damage of hot-mix asphalt using the surface energy method, Journal of Materials in Civil Engineering, 26(2) (2013)259-266 .
[15] M. Solaimanian, R.F. Bonaquist, V. Tandon, Improved conditioning and testing procedures for HMA moisture susceptibility, Transportation Research Board, 2007.
[16] A. Bhasin, Development of methods to quantify bitumen-aggregate adhesion and loss of adhesion due to water, Texas A&M University, 2006.
[17] C.J. Zollinger, Application of surface energy measurements to evaluate moisture susceptibility of asphalt and aggregates, Texas A&M University, 2005.
[18] A. Bhasin, D.N. Little, R. Bommavaram, K. Vasconcelos, A framework to quantify the effect of healing in bituminous materials using material properties, Road Materials and Pavement Design, 9(sup1) (2008) 219-242.
[19] D. Packham, Work of adhesion: contact angles and contact mechanics, International journal of adhesion and adhesives, 16(2) (1996) 121-128.
[20] J.H. Clint, Adhesion and components of solid surface energies, Current opinion in colloid & interface science, 6(1) (2001) 28-33.
[21] D. Cheng, Surface Free Energy of Asphalt-Aggregate System and Performance  Analysis of Asphalt Concrete, Texas A&M University, 2002.
[22]  J. Howson, A. Bhasin, E. Masad, R. Lytton, D. Little, Development of a Database for Surface Energy of Aggregates and Asphalt Binders, Texas Transportation Institute, Texas A & M University System, 2009.
[23]  A.W. Hefer, Adhesion in bitumen-aggregate systems and quantification of the effects of water on the adhesive bond, Texas A&M University, 2004.
[24]  M. Arabani, G.H. Hamedi, Using the surface free energy method to evaluate the effects of liquid antistrip additives on moisture sensitivity in hot mix asphalt, International Journal of Pavement Engineering, 15(1) (2014) 66-78.
[25] A. Bhasin, D.N. Little, K.L. Vasconcelos, E. Masad, Surface free energy to identify moisture sensitivity of materials for asphalt mixes, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,2001(1)(2007) 37-45 .
[26] M.M. Zaman, E.A. O’Rear, Acid-base characteristics of an asphalt binder with and without anti-strip additives,  (2006).
[27] R.J. Good, C.J. van Oss, The modern theory of contact angles and the hydrogen bond components of surface energies, in:  Modern Approaches to Wettability, Springer, 1992, pp. 1-27.
[28] S.-H. Kim, J.-H. Jeong, N. Kim, Use of surface free energy properties to predict moisture damage potential of asphalt concrete mixture in cyclic loading condition, KSCE Journal of Civil Engineering, 7(4) (2003) 381-387.
[29] D. Cheng, D.N. Little, R.L. Lytton, J.C. Holste, USE OF SURFACE FREE ENERGY PROPERTIES OF THE ASPHALT-AGGREGATE SYSTEM TO PREDICT MOISTURE DAMAGE POTENTIAL (WITH DISCUSSION), Journal of the association of asphalt paving technologists, 71 (2002).
[30] ASTM, D3513, gradation specification for dense asphalt mixtures,  (2003).
[31]  Manual of Asphalt Pavement Design (No 234), Vice President for Strategic Supervision, 2011
[32]    D.E. Martinez, Modern pavement management, in: Silicon Dioxide, Silica (SiO2) Nanoparticles – Properties, Applications, AziNano Company, 2013.
[33]    Standard Method of Test for Resistance of Compacted Asphalt Mixtures to Moisture-Induced Damage, in, American Association of State and Highway Transportation Officials, 2007, pp. 8.
[34]    A. Standard, D7369,“, Standard Test‎    Method‎ for‎  Determining the‎   Resilient‎  Modulus‎ of‎  Bituminous‎ Mixtures ‎ by ‎Indirect ‎ Tension ‎ Test”, ‎ ASTM International, West Conshohocken, PA,  (2003).
[35]  P.E. Sebaaly, Comparison of lime and liquid additives on the moisture damage of hot mix asphalt mixtures, Arlington (Virginia, USA): National Lime Association,  (2007).
[36]  C.J. Van Oss, M.K. Chaudhury, R.J. Good, Interfacial Lifshitz-van der Waals and polar interactions in macroscopic systems, Chemical Reviews, 88(6) (1988) 927-941.
[37] G.H. Hamedi, Moisture damage modeling based on surface free energy theory, Amirkabir University of Technology, 2015.
[38]  F.M. Nejad, G.H. Hamedi, A. Azarhoosh, The Use of Surface Free Energy Method to Evaluate the Mechanism of the Effect of Hydrate Lime on Moisture Damage of Hot Mix Asphalt, Journal of Materials in Civil Engineering,  (2012).
[39] A. Tarrer, V. Wagh, The effect of the physical and chemical characteristics of the aggregate on bonding, Strategic Highway Research Program, National Research Council Washington, DC, 1991.
[40] R. Hicks, L. Santucci, T. Aschenbrener, Moisture sensitivity of asphalt pavements: a national seminar, San Diego, California: Transportation Research Board,  (2003).