شناسایی و رتبه بندی ریسکها به روش وزن دهی ساده و برنامه ریزی پاسخ به بحرانی ترین ریسک (راه آهن مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشگاه شیروان

3 دانشگاه مشهد

چکیده

اجرای پروژه‌ها در شرایط بدون ریسک غیر ممکن است و پیامد ریسک‌های به وجود آمده، اهداف سه گانه پروژه (زمان، هزینه، کیفیت) را تحت تاثیر قرار می‌دهد و معمولا هزینه‌هایی بر پروژه تحمیل می‌کند. بنابراین با توجه به اینکه ریسک‌های یک پروژه از بین رفتنی نیستند بلکه توزیع شدنی‌اند، جهت اجرای بهینه یک پروژه باید ریسک‌های مهم و حیاتی آن شناسایی و رتبه بندی شده تا بتوان با تخصیص هر کدام از ریسک‌ها به کارفرمایان و پیمانکاران، آثار و نتایج آنها را مورد کنترل قرار داد. با توجه به نیاز راه آهن جمهوری اسلامی ایران به سرویس دهی به لوکوموتیوهای مسافربری، در این پژوهش مجموعه نسبتا کاملی از معیارها (احتمال وقوع، اثر ریسک و احتمال کشف) با بکارگیری یکی از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره معرفی و ساختار وزن‌دهی ساده برای ارزیابی ریسک‌های مهم مرتبط با پروژه دپوی تجهیزاتی- تعمیراتی راه آهن مشهد پیشنهاد شده است. در این زمینه دو پرسشنامه در اختیار پنج نفر از خبرگان راه آهن مشهد قرار گرفت که به ارزیابی و رتبه بندی ریسک‌های شناسایی شده از طریق روش وزن دهی ساده پرداخته شد و در نهایت ریسک تاخیر در ساخت (نبود سیستم جامع مدیریت) به عنوان بحرانی ترین ریسک در نظر گرفته شد. پس از آن با استفاده از پرسشنامه‌ای دیگر، مناسب ترین پاسخ به بحرانی ترین ریسک شناسایی شده از طریق فرآیند سلسله مراتبی که عبارتست از بکارگیری مدیران پروژه و مشاوران قوی و آشنا با تکنیک‌های مدیریت ارایه گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Risks using Simple Additive Weighting method and responding to the most critical risk (Case Study: Mashhad Railway)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Asgharkhah 1
  • majid mojahed 2
  • taghi pasandehmanesh 3
1 univercity
2 shirvan univercity
3 mashhad univercity
چکیده [English]

Proper risk identification and management is inevitable for managers, especially in basic projects of the country. It is impossible to implement projects in a risk-free environment, and the consequences of the project will affect the project’s three main objectives (time, cost, quality) and usually impose costs for the project. Therefore, considering that the risks of a project are not eliminable but they are distributable, to optimize the objectives of a project, important and critical risks of the project should be identified and ranked, so that we can assign each risk to the employer or the contractors and monitor the consequences. Considering railways of Iran need for maintaining and repairing locomotives, this study introduces a fairly complete set of criteria (probability of occurrence, risk effect and probability of discovery) using multi-criteria decision-making technique and SAW method had been proposed to assess all important risks related to repair- maintenance depot of Mashhad Railway. In this regard, two questionnaires were sent to five experts of Mashhad railway and they evaluate and rank the identified risks through the SAW method, and finally, the risk of delay in construction (lack of comprehensive management system) identified as the most critical risk. Then the best response to the most critical risk was identified through the AHP model using the other questionnaire, which is “employing professional project managers and counselors familiar with management techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Simple Additive Weighting (SAW)
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)
  • Repair- Maintenance depot of Railway
[1]  M. Hajbagheri, F. Sadeghi, Study of risk management in construction industry of Iran, in:  International conference of project management, Tehran, 2010. In Persian.
[2]  S.Q. Wang, M.F. Dulaimi, M.Y. Aguria, Risk Management frame work for construction project in deveioping countries, Construction managementand Economics, 22 (2004) 237-252.
[3]  V. SadeghManesh, Safety management in elevator industry using FMEA technique, Journal of City and Construction, 98 (2016). In Persian.
[4]  R. MohammadNejad, Identifying and managing risks in construction of second metro lines in Mashhad, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, 2015. In Persian.
[5]  C. Dala, S. Grey, G. Roymond, P. Walker, Managing Risk  in Large Project and Complex Procurements, in: j.W.S.I. England (Ed.), 2005.
[6]  D. Hilson, Extending  The risk  Procss  To  manage  Opportunities, in:  Fourth European Project Management Conference, London UK, 2001.
[7]  H. Kerzner, Project Management,A System to Planning Scheduling& Contorolling, Jhon Wiley& Sons,Inc, 26 (2002).
[8]  H. TaghiNejad, Study of risk management process in Gas supply projects of North Khorasan and presenting a scientific model, University of Applied Science and Technology, East branch., Mashhad, 2010. In Persian.
[9] G.R. Krishnan, M. AnnaJohny, Assessment of Risk Factors in Construction Project Using PI Method, International Research Journal of Engineering and Technology, 9 (2016) 767-770.
[10] M.Z. Ashtiani, Project Management body of knowledge manual, Adineh Publish, Tehran, 2008.In Persian.
[11]  S. Dehghan, G. Sattari, Safety risk management and analyze in stone mines, Journal of safety development to prevent injuries, 5(1) (2017). In Persian.
[12]   S. Mohammadi, Study of risk management progress in construction industry, in: National congress of urban engineering, Sharif University, 2004. In Persian.
[13]  L. MohamedKhodeir, A. HamdyMohamed,  Identifying the latest risk probabilities affecting construction projects in Egypt according to political and economic variables from January 2011 to January 2013, HBRC Journal, 11 (2016) 129 –135.