ارزیابی آسیب‌پذیری تأسیسات آب‌رسانی با روش تلفیقی AHP و RAMCAP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی تهران ایران

2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی

3 گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی ایران

چکیده

شبکه تأمین و توزیع آب آشامیدنی جزء سرمایه‌ها و زیرساخت‌های کلیدی هر کشوری است و در مقابل حملات تروریستی آسیب‌پذیر هستند. دسترسی به آب آشامیدنی سالم، یکی از نیازهای حیاتی جوامع است. با توجه به اهمیت تأسیسات آبرسانی، گاهی در عملیات خرابکاری توسط دشمن، این تأسیسات به عنوان مراکز استراتژیک مورد هدف قرار می‌گیرند که ممکن است منجر به آسیب جدی به جامعه و گاهی ایجاد بحران‌های امنیتی شوند. با توجه به این مسئله در این پژوهش با ارائه روش تلفیقی تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک برای حفاظت از دارایی های حیاتی RAMCAP ) ) و تحلیل سلسله مراتبی AHP ))کل زیرساخت آبی شهر تهران شامل سدها، تصفیه خانه ها، مخازن ذخیره، چاها، تلمبه خانه ها و شبکه توزیع ازلحاظ آسیب پذیری بررسی شد. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی (نوع توسعه ای) بوده و در این مسیر از روش پرسشنامه (کمی) جهت گردآوری و تحلیل اطلاعات استفاده گردیده و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان می‌دهد، از تأسیسات اصلی شناسایی شده سامانه آب رسانی شهر تهران، بر طبق معیارهای شاخص قابلیت کشف و شناسایی، شاخص قابلیت دسترسی به هدف، شاخص ضعف بخش (آسیب پذیری در برابر تسلیحات نظامی)، شاخص قابلیت بازسازی، شاخص آسیبهای ثانویه ( مقدارتأثیرات سراسری در تولید برق، آب و تهدید جانی)، شاخص اثرات هم‌افزا، بیشترین آسیب پذیری مربوط به سد لتیان با عدد آسیب پذیری 0/0858 است و سد امیرکبیر با عدد آسیب پذیری 0/0779 و سد طالقان با عدد آسیب پذیری 0/0721 در رده های بعدی این ارزیابی قرار گرفتند. کمترین آسیب پذیری نیز براساس معیارهای تعریف شده مربوط به مخازن ذخیره و شبکه توزیع با عدد آسیب پذیری به ترتیب 0/0133 و 0/0063 می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the vulnerability of water supply facilities using the AHP and RAMCAP combined methods

نویسندگان [English]

  • Majid Sheykhali 1
  • Gholamreza Asadollahfardi 2
  • Seyed Shahab Emamzadeh 3
1 civil engineering department, faculty of technical and engineering, Kharazmi University, Tehran ,Iran
2 Kharazmi University,
3 Civil engineering Department faculty of technical and engineering Kharazmi University, Tehran Iran
چکیده [English]

The supply and distribution network for drinking water is one of the key assets and infrastructure of any country and is vulnerable to terrorist attacks. Access to safe drinking water is one of the vital needs of communities. Importance of water supply facilities, sometimes in the enemy’s sabotage operation, these facilities are targeted as strategic centers, which may lead to serious damage to society and sometimes security crises. Regarding this issue, in this research, a total of vulnerabilities was investigated by providing a combination of analysis and risk management for vital asset protection (RAMCAP) and Analytical Hierarchy Process (AHP) analysis of the total water infrastructure of Tehran. The present research is an applied research (extension type). In this way, a questionnaire (quantitative) method has been used for collecting and analyzing information and the research method is descriptive-analytic. The results show that the main facilities identified in the city of Tehran’s water supply system, according to the criteria for the ability to discover and identify, the ability to reach the target, the weakness index, the index of resilience, the secondary damage index, the combined effects index, the most vulnerability of the Letyan dam is 0.0858, and Amir Kabir Dam with a vulnerability of 0.0779 and Taleghan dam with a vulnerability of 0.0721 are included in the next assessment. The lowest vulnerability was 0.0133 and 0.0063, respectively, based on the defined criteria for storage tanks and distribution network with vulnerability numbers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • Infrastructure
  • RAMCAP
  • vulnerability
  • water supply
[1]  Gleick, P.H.J.W.p., Water and terrorism. 2006. 8(6): p. 481-503.
[2]  Washington, A. All-Hazards risk and resilience: prioritizing critical infrastructures using the RAMCAP Plus [hoch] SM approach. 2009. ASME.
[3]  Eskandari, H., Introductory Undergraduate Defense. Second ed. 2010, Tehran: Boustan Hamid. ( In Persian).
[4]  Eskandari, H., Undefined Defense Knowledge. Fifth ed. 2013, Tehran: Boustan Hamid. ( In Persian).
[5]  Brashear, J., et al., RAMCAP™: Risk Analysis and Management for Critical Asset Protection for the Water and Wastewate Sector. 2007. 2007(17): p. 21992212.
[6]  Ehteshami, A., Chemical terrorism is a clear threat to public safety. Journal of Police Knowledge, 2006. 4(36) (9): p. 166-183. ( In Persian).
[7]  Patterson, S.A., G.E.J.R.E. Apostolakis, and S. Safety, Identification of critical locations across multiple infrastructures for terrorist actions. 2007. 92(9): p. 1183-1203.
[8] Michaud, D. and G.E.J.J.o.i.s. Apostolakis, Methodology for ranking the elements of water-supply networks. 2006. 12(4): p. 230-242.
[9] Ezell, B.C.J.R.A.A.I.J., Infrastructure vulnerability assessment model (I‐VAM). 2007. 27(3): p. 571-583.
[10]  Vairavamoorthy, K., et al., IRA-WDS: A GIS-based risk analysis tool for water distribution systems. 2007. 22(7): p. 951-965.
[11]  Lee, M., et al., Fuzzy-logic modeling of risk assessment for a small drinking-water supply system. 2009. 135(6): p. 547-552.
[12]  Fares, H., T.J.J.o.P.S.E. Zayed, and Practice, Hierarchical fuzzy expert system for risk of failure of water mains. 2010. 1(1): p. 53-62.
[13]  Tchorzewska-Cieslak, B.J.E.P.E., Matrix method for estimating the risk of failure in the collective water supply system using fuzzy logic. 2011. 37(3): p. 111118.
[14]  Di Nardo, A., et al., Water network protection from intentional contamination by sectorization. 2013. 27(6): p. 1837-1850.
[15]  Maiolo, M. and D.J.C.E. Pantusa, Infrastructure Vulnerability Index of drinking water systems to terrorist attacks. 2018. 5(1): p. 1456710.
[16]  Asgari, M.Tabesh, M. Roozbehani, A, Risk assessment of sewage collection networks using fuzzy decision approach. Water and Sewage, 2012. 26(4(98)): p. 7487. (In persian).
[17]  Roozbehani, A. Zahraei, B. Tabesh, M, Water quality and quantity risk analysis in urban water supply systems with consideration of uncertainties. Water and Wastewater 2012. 24(4(88)): p. 2-14 (In Persian).
[18]  Eskandari, M.Omidvar, B. Tavakoli Sani, M, Analyzing the damage to vital arteries by considering the effects of dependence on targeted attacks Case study of water and electricity network in a metropolitan area. Two Quarterly Journal of Crisis Management, 2013. 3: p. 19-30 (In persian).
[19]  Nakhaie et al., Risk Assessment of Urban Water Supply Systems of the Country Against Threats Using RAMCAP. 2017. 28 (4): p. 10-20. (In Persian).
[20]  Tabesh, M. Roozbehani, A.  Hadigol,F, Risk Assessment of Water Treatment Plant Using Fuzzy Tree Analysis (Case Study: Jalaliyeh Refinery in Tehran). Water and Wastewater, 2018. 29(4): p. 132144 (In persian).
[21]  Saaty, T.L.J.I.j.o.s.s., Decision making with the analytic hierarchy process. 2008. 1(1): p. 83-98.
[22]  Dağdeviren, M. and İ.J.I.s. Yüksel, Developing a fuzzy analytic hierarchy process (AHP) model for behaviorbased safety management. 2008. 178(6): p. 1717-1733.
[23]  Bilgic, E., G.T. KARA, and O.J.S. GÜNDÜZ, ASSESSMENT OF RISKS FOR DRINKING WATER INFRASTRUCTURES  BY  CARVER     METHOD:CASE STUDY–İZMİR. 2017. 8(3): p. 199-208.
[24]  Liu, R., et al., Introduction to the ANP Super Decisions Software and Its Application [J]. 2003. 8: p. 024.
[25]  Saaty, T.L.J.M.s., An exposition of the AHP in reply to the paper “remarks on the analytic hierarchy process”. 1990. 36(3): p. 259-268.
[26]  Saaty, T.L.J.E.j.o.o.r., How to make a decision: the analytic hierarchy process. 1990. 48(1): p. 9-26.
[27]  Golden, B.L., et al., The analytic hierarchy process. 1989.