بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران - دانشکده فردوسی مشهد

2 گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در پروژه های ساختمانی بلند-مرتبه، فراهم بودن منابع از جمله نیروی انسانی و مصالح مورد نیاز، دقیقا پیش از آغاز فعالیت های ساختمانی، عاملی بحرانی است که مستقیما بر پیشرفت پروژه تأثیرگذار خواهد بود. تیم مدیریت پروژه، به منظور جلوگیری از تاخیرهای ناشی از عدم وجود منابع انسانی و مصالح ساختمانی، همواره در پی یافتن راهی برای تسهیل فرایند زنجیره ی تأمین در ساختمانهاست. این امر به ویژه در ساختمان‌های بلندمرتبه که شامل تعداد بسیار زیادی از فعالیت‌های تکراری و همزمان هستند اهمیت پیدا می‌کند. چالشی که در این راستا به وجود می‌آید، حمل و نقل عمودی منابع به صورت بهینه است که فقط توسط ماشین آلاتی خاص (از جمله تاور کرین ها و بالابر ها)، امکان پذیر است. در پژوهش های گذشته مشاهده شده است که برنامه ریزی بهینه عملکرد دستگاه های بالابر ساختمانی از طریق روش‌های یاد شده، تاثیر چشمگیری در کاهش تاخیر در انجام فعالیت ها دارد. در این پژوهش به توسعه ی یک مدل بهینه‌سازی برنامه عملکردی لیفت‌ها در ساختمان‌های بلندمرتبه ی دارای چندین دستگاه لیفت، با استفاده از تکنیک‌های برنامه ریزی عدد صحیح  Programming Integer ) ) می پردازیم.شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing the lift process in high-rise construction projects

نویسندگان [English]

  • Alireza Jalali Yazdi 1
  • Mojtaba Maghrebi 2
  • Jafar Bolouri Bazaz 3
1 Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
3 Civil Engineering Dept. Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Availability of resources, especially labor and materials, is a critical factor that directly affects the project progress in high-rise construction projects. The project management team is continually seeking to facilitate the supply-chain process to avoid delays caused by labor and construction materials unavailability. This matter is especially of vital significance in high-rise buildings that comprise numerous and repetitive activities. The challenge that arises in these projects is the optimal vertical transportation of resources, which is possible via special machinery, including tower cranes and lifts. It has been observed in the literature that the optimal planning of construction lifting equipment can lead to significant improvements in reducing The activity delays. This research develops a mathematical model that optimizes the lifts’ operational plan in high-rise buildings with multiple lift cars, using integer programming techniques.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • high-rise building
  • Lift
  • hoist
  • optimization
  • integer programming
[1]  Y. Shin, H. Cho, K.-I. Kang, Simulation model incorporating genetic algorithms for optimal temporary hoist planning in high-rise building construction, Automation in Construction, 20(5) (2011) 550-558.
[2]  M. Jung, J. Moon, M. Park, H.-S. Lee, S.U. Joo, K.-P. Lee, Construction worker hoisting simulation for sky-lobby lifting system, Automation in Construction, 73 (2017) 166-174.
[3]  M. Park, S. Ha, H.-S. Lee, Y.-k. Choi, H. Kim, S. Han, Lifting demand-based zoning for minimizing worker vertical transportation time in high-rise building construction, Automation in Construction, 32 (2013) 88-95.
[4]  T. Kim, H. Lim, S.W. Kim, H. Cho, K.-I. Kang, Inclined construction hoist for efficient resource transportation in irregularly shaped tall buildings, Automation in Construction, 62 (2016) 124-132.
[5]  M. Kamleh, Improving Hoist Performance during the UpPeak of Tall Building Construction, 2014.
[6]  D. Castro-Lacouture, A.L. Medaglia, M. Skibniewski, Supply chain optimization tool for purchasing decisions in B2B construction marketplaces, Automation in Construction, 16(5) (2007) 569-575.
[7]  H. Zhang, H. Li, Simulation-based optimization for dynamic resource allocation, Automation in Construction, 13(3) (2004) 409-420.
[8]  W. Lu, G.Q. Huang, H. Li, Scenarios for applying RFID technology in construction project management, Automation in Construction, 20(2) (2011) 101-106.
[9]  R. Sacks, M. Radosavljevic, R. Barak, Requirements for building information modeling based lean production management systems for construction, Automation in construction, 19(5) (2010) 641-655.
[10]  M. Bade, C. Haas, Using lean design and construction to get more from capital projects, Government Finance Review, 31(2) (2015) 39-44.
[11] T.-H. Shin, S. Chin, S.-W. Yoon, S.-W. Kwon, A serviceoriented integrated information framework for RFID/ WSN-based intelligent construction supply chain management, Automation in Construction, 20(6) (2011) .517-607
[12] C. Koo, T. Hong, J. Yoon, K. Jeong, Zoning‐Based Vertical Transportation Optimization for Workers at Peak Time in a Skyscraper Construction, Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, 31(11) (2016) 826-845.
[13] R. Sacks, R. Navon, I. Brodetskaia, A. Shapira, Feasibility of automated monitoring of lifting equipment in support of project control, Journal of construction engineering and management, 131(5) (2005) 604-614.
[14] C. Cho, S. Kwon, J. Lee, S. You, S. Chin, Y. Kim, Basic Study of Smart Robotic Constructio n Lift For Increasing Resource Lifting Efficiency in High-Rise Building Construction, in:  Conference Proceeding of ISARC, 2009, pp. 483-491.
[15] C.-Y. Cho, S. Kwon, T.-H. Shin, S. Chin, Y.-S. Kim, A development of next generation intelligent construction liftcar toolkit for vertical material movement management, Automation in construction, 20(1) (2011) 14-27.
[16] C.-Y. Cho, J. Kim, M. Cho, J. Lee, Y. Kim, S. Kwon, Simulation method of construction hoist operating plan for high rise buildings considering lifting heights and loads, in:  27th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, 2010, pp. 22-28.
[17] C.-Y. Cho, Y. Lee, M.-Y. Cho, S. Kwon, Y. Shin, J. Lee, An optimal algorithm of the multi-lifting operating simulation for super-tall building construction, Automation in Construction, 35 (2013) 595-607.
[18] K. Hyari, K. El-Rayes, Optimal planning and scheduling for repetitive construction projects, Journal of Management in Engineering, 22(1) (2006) 11-19.
[19] S. Hwang, Planning temporary hoists for building construction, in:  Construction Research Congress 2009:Building a Sustainable Future, 2009, pp. 1300-1307.
[20] G. Dantzig, R. Fulkerson, S. Johnson, Solution of a largescale traveling-salesman problem, Journal of the operations research society of America, 2(4) (1954) 393-410.
[21]   G.L. Nemhauser, L.A. Wolsey, Integer programming and combinatorial optimization, Wiley, Chichester. GL Nemhauser, MWP Savelsbergh, GS Sigismondi (1992). Constraint Classification for Mixed Integer Programming Formulations. COAL Bulletin, 20 (1988) 8-12.