بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتنی تقویت شده با کامپوزیت‌های الیافی نصب شده به روش سوراخ‌زنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی / دانشگاه یزد

2 فارغ التحصیل ارشد/ دانشگاه یزد

چکیده

یکی از مهم‌ترین کاربردهای کامپوزیت‌های الیافی، تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با چسباندن این مصالح به وجه کششی تیر می‌باشد. بیشترین اشکال در این روش تقویت مربوط به جداشدگی زودهنگام ورق از سطح بتن است که موجب گسیختگی زودرس، قبل از حصول ظرفیت نهایی محاسباتی تیر می‌شود. رایجترین روش آماده‌سازی سطح بتن جهت اتصال مناسب ورق‌های کامپوزیت الیافی، روش نصب سطحی  (EBR)نام دارد که علاوه بر ایجاد آلودگی زیست محیطی، مشکل جداشدگی زودرس ورق تقویتی از سطح بتن را نیز به‌طور کامل برطرف نمی‌کند. در این مقاله به بررسی امکان جایگزینی روش پیشنهادی سوراخ‌زنی با نصب پیچ به جای آماده‌سازی به روش نصب سطحی در تقویت خمشی تیرهای بتنی با ورقه‌های کامپوزیتی پرداخته شده است. در این تحقیق 10 عدد نمونه تیر به ابعاد 150×300×1700 میلی‌متر مورد آزمایش خمش 4 نقطه ای قرار گرفت. نمونه‌های مذکور با تغییر تعداد لایه‌ها و روش نصب ورق‌ها و در سه نمونه با تقویت توام خمشی و برشی مورد آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از روش پیشنهادی مشکل جداشدگی در تمامی نمونه‌ها به طور کامل برطرف گردید. بیشترین افزایش مقاومت خمشی مربوط به نمونه‌ای بود که روی آن علاوه بر تقویت خمشی، تقویت برشی با روش نصب نزدیک به سطح میلگرد کامپوزیتی اجرا شده بود. اثر حذف چسب در ناحیه میانی ورق‌های تقویت نیز مورد بررسی قرار گرفت. نصب بدون چسب ورق‌ها در قسمت میانی باعث به تأخیر افتادن گسیختگی ورق‌ها گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation on RC beams strengthened with FRP sheets by drilling method

نویسندگان [English]

  • reza morshed 1
  • ali shahi 2
1 Yazd University / member of Scientific Board
2 MSc. Graduate/ Yazd University
چکیده [English]

One of the most important applications of FRP sheets is the flexural strengthening of concrete beams by bonding these materials to the beam’s tensile surface. The most common problem in this strengthening method is the early de-bonding of the sheet from the surface of the concrete, which results in an early failure before the final strength of the beam is obtained. The most common method for preparing concrete surfaces for proper bonding of composite sheets is the Externally Bonded Reinforcement (EBR) method, which, in addition to environmental pollution, does not completely eliminate the problem of early de-bonding of FRP sheet. This paper examines the possibility of replacing the proposed drilling method with mounting screws instead of EBR method. In this research, ten samples of beam with dimensions of 150 × 300 × 1700 mm3 were tested under 4-point bending. The samples were tested by changing the number of layers and the method of mounting the sheets and in three samples with Simultaneous flexural and shear strengthening. Using the proposed method, the de-bonding problem was completely eliminated in all samples. The greatest increase in flexural strength was related to the sample, which, simultaneously strengthened in shear with FRP bars by NSM method. The effect of removing the bond in the middle part of the FRP sheets was also investigated. The installation without the bond of the sheets in the middle part delayed the rupture of the sheets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FRP Sheets
  • Flexural Retrofitting
  • Drilling Method
  • EBR
  • De-bonding
[1] Eftekhar, M. R., The Effect of Flexural Reinforcement and External Reinforcement on the Behavior of Beams Strengthened by CFRP Sheets, Doctoral Thesis, Isfahan University of Technology, 2010)in Persian).
[2]Carolin, A, Carbon Fiber Reinforced Polymers for Strengthening of Structural Elements, Doctoral Thesis, Lulea University of Technology, Sweden, p.247, 2003.
[3]Teng, J. G., Chen, J. F., Smith, S. T., and lam, L., FRP strengthened RC structures, Journal of Composites for Constructions, ASCE, Vol.6, No. 3, pp. 232-245, 2002.
[4]Huy Binh Pham., Riadh Al-Mahaidi., Prediction Models for Debonding Failure Load of Carbon Fiber Reinforced Polymer Retrofitted Reinforced concrete Beams, Journal of Composites for Construction, ASCE, Vol. 10, No. 1, 2006.
[5]Karbhari, V. M., and Zhao, L., Issues Related to Composite Plating and Environmental Exposure Effects on Composite- Concrete Interface in External Strengthening Composites Structures, Vol. 40, No, 3, pp. 293-304, 1998.
[6]Mostofinejad, D., Mahmoudabadi, E., Grooving as Alternative Method of Surface Preparation to Postpone Debonding of FRP Laminates in Concrete Beams, Journal of Composites for Construction, ASCE,Vol. 14, No. 6, 2010.
[7]Mostofinejad, D., Shameli, M., Performance of EBROG Method under Multilayer FRP Sheets for Flexural Strengthening of Concrete Beams, Procedia Engineering, No. 14, pp. 3176-3182, 2011.
[8]  Mostofinejad, D., Moghaddas, A., Bond efficiency of EBR and EBROG methods in different flexural failure mechanisms of FRP strengthened RC beams, Construction and Building Materials, Volume 54, 15 March 2014, Pages 605-614.
[9] Mostofinejad, D., Khozaei, K., Effect of GM patterns on ductility and debonding control of FRP sheets in RC strengthened beams, Construction and Building Materials, Volume 93, 15 September 2015, Pages 110.021
[10]   Ghorbani, M., Mostofinejad, D., Hosseini, A., Experimental investigation into bond behavior of FRP-to-concrete under mixed-mode I/II loading, Construction and Building Materials, Volume 132, 1 February 2017, Pages 303-312.
[11]   Mostofinejad, D., Heydari Mofrad, M., Hosseini, A., Heydari Mofrad, H., Investigating the effects of concrete compressive strength, CFRP thickness and groove depth on CFRP-concrete bond strength of EBROG joints, Construction and Building Materials, Volume 189, 20 November 2018, Pages 323-337.
[12]   Kamalizad,M.,Eftekhar, M., Enhancement of Performance of FRP Composites in Strengthening Masonary Structures, Proceedings of International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 2012.
[13]Eftekhar, M. R., Yaghoubi, M., Boring Method for Delaying Debonding in the Concrete Beams Strengthened By FRP Sheets. The Fourth Annual National Conference of Concrete, Iran, 2012 )in Persian).
[14]Nabavizadeh, S. A., The Behavior of Concrete Beams Strengthened with FRP Sheets By the Proposed Anchorage System. MSc Thesis, Yazd University, 2015)in Persian).
[15]Khalifa, A. M., Flexural Performance of RC Beams Strengthened with Near Surface Mounted CFRP Strips, Alexandria Engineering Journal, Vol. 55, No. 2, pp. 1497-1505, 2016.
[16]Fu, B., Chen, G. M., Teng, J. G., Mitigation of Intermediate Crack Debonding in FRP- Plated RC Beams Using FRP U-jackets, Composite Structures, No. 176, pp. 883-897, 2017.
[17]Chennareddy, R., Reda Taha, M. M. Effect of Combining Near Surface Mounted and U-Wrap Fiber Reinforced Polymer Strengthening Techniques on Behavior of Reinforced Concrete Beams. ACI Structural Journal, Vol. 114, No. 3, pp. 719-728, 2017.
[18]ACI Committee 440, ACI 440.2R-08. Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures, USA,2008 .