بررسی حداکثر تنش و شتاب جذب شده دیوار حائل وزنی تحت بار دینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

طراحی دیوار حائل نیازمند بررسی همه جانبه دیوار در شرایط استاتیکی و دینامیکی است به طوری که در تحلیل دینامیکی، مقدار و موقعیت نیروهای وارده بسیار پیچیده شده که می‌تواند باعث دوران، جابجایی و در نهایت ناپایداری دیوار شود. در این مقاله به روش عددی و با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود CAE/ABAQUS عملکرد لرزهای دیوار حائل وزنی تحت بارگذاری هارمونیک سینوسی و تحت فرکانس اساسی و تشدید موردبررسی قرار گرفته است. در این تحقیق متغیرهای مختلف شامل مشخصات ساختگاه، نوع خاکریز، هندسه دیوار، شتاب و فرکانس ارتعاش مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که با افزایش شتاب بارگذاری، شتاب وارد بر دیوار به صورت خطی افزایش می‌یابد اما تاثیر مشخصی بر تنش قائم ندارد که می‌توان چنین استنباط کرد حداکثر تنش قائم دیوار مستقل از شتاب بارگذاری در شرایط تشدید می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهند با افزایش ارتفاع دیوار و تراکم خاکریز، تنش قائم و شتاب وارد بر دیوار کاهش می‌یابد که می‌تواند در طراحی اقتصادی مورد توجه مهندسان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Maximum Active Pressure and Accelerated of Retaining Wall under Dynamic Load

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaffarpour Jahromi 1
  • Sareh Bahreini 2
1 Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The design of the retaining wall requires a complete examination of the wall in static and dynamic conditions. The movement of the wall can be very effective in the analysis and design of the wall. In this paper, numerically and using the ABAQUS/CAE finite element software, seismic performance of the suspended wall under harmonic loading, and under resonant frequency conditions for various factors has been investigated. In this research, various variables, including substrate profile, type of backfill, geometry and wall dimensions, and acceleration and vibration frequency have been investigated. The results of this study indicate that with increasing wall height and denting density, vertical stress and mean of maximum absorbed acceleration decrease, which can be considered in the economic design of the wall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retaining wall
  • Maximum Active Pressure
  • Acceleration
  • Harmonic load
  • Basic frequency
[1]  A. Kamyarfar and K. Piran, Retaining walls and earthquake effect on them, Khenya Publisher, Tehran (1991) (In Persian).
[2]  W. Rankine, On the stability of loose earth, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 147(1857).
[3]  C.A. Coulomb, Essai surune application des regles des maximis et minimis a quelques problemes de statique relatifs a l'architecture, Memoires de l'Academie Royale pres Divers Savants, 7 (1776).
[4]  N. Mononobe, H. Matsuo, On the determination of earth pressure during earthquake, Proceedings: World Engineering Congress, Tokyo, 9 (1929)177-185.
[5]  B. B. Broms and I. Ingelson, Earth pressure against the abutments of a rigid frame bridge, Geotechnique, 21(1) (1971) 15-28.
[6]  N. M. Newmark, Effects of earthquake on dams and embankments, Geotechnique, 15(2) (1965) 139-157.
[7]  R. Richards and D. G. Elms, Seismic behavior of gravity retaining walls, Geotechnical Engineering Division, 105(4) (1979) 449464.
[8]  R.S. Steedman and X. Zeng, Rotating block method for seismic displacement, Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 126(8) (2000) 709-717.
[9]  S. Nakamura, Reexamination of MononobeOkabe theory of gravity retaining walls using centrifuge model tests, Soils and Foundations, 46 (2006) 135-146.
[10] A.M. Halabian and S. Golmaghani, Dynamic analysis of retaining walls under the influence of harmonic dynamics and earthquake acceleration, Second national civil engineering congress, Tehran, University of Science and Technology (2006) (In Persian).
[11] A. Azad and M. Yazdani, Reviewing the Mononobe-Okabe method and providing a complementary strategy in seismic design, Transportation Research Journal, 4(2) (2008) 157-172 (In Persian).
[12]  D. Choudhury and S.S. Nimbalkar, Seismic rotational displacement of gravity walls by pseudo-dynamic method, International Journal of Geomechanics, 8(3) (2008) 169175.
[13] W. Yingwei and P. Shamsher, Seismic displacements of rigid retaining walls, International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, Missouri University of Science and Technology (2011).
[14]  R. Prishati and R. Obaidur, Seismic active earth pressure on bilinear retaining walls using a modified pseudo-dynamic method, International Journal of Geo-Engineering, 8(6) (2017) 1-10.
[15] Y. Zhang, Sh. Han and J. Gong, Seismic rotational displacements of gravity quay walls considering excess pore pressure in backfill soils, Journal of Earthquake Engineering, 21(6) (2017) 15-26.