بررسی اثر ترکیب نانوذرات سیلیکا و سیمان بر تثبیت خاک رس آلوده به فلز سنگین نیکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی توانایی ترکیب سیمان- نانو سیلیکا (CNS) در افزایش بهره‌وری فرآیند تثبیت و جامدسازی (S/S) خاک‌های آلوده به فلزات سنگین است. به این منظور، ابتدا رس کائولینیت در شرایط آزمایشگاه به فلزنیکل آلوده و سپس با انجام مجموعه ای از آزمایش‌های مختلف، تاثیر استفاده از ترکیب CNS در پاکسازی خاک ارزیابی شد. نتایج بدست آمده مؤید آن است که در مصالح رسی حاوی فلز سنگین با شرایط کانی ساخت مشابه کائولینیت، امکان تراوش آلودگی حتی در غلظت‌های کم آلاینده (10cmol/kg.soil<) وجود دارد و نیازمند تدابیر لازم برای پاکسازی است. افزودن سیمان به کائولینیت، قابلیت نگهداشت فلز سنگین را به شدت افزایش داده، اگر چه آزمایش TCLP نشان داد آبشویی این نمونه ها نیز سبب بازگشت مجدد تا 30% آلاینده جذب شده به سیال منفذی می‌گردد. هم‌چنین مشخص شد اندرکنش سیمان با فلز نیکل، فرآیند جامدشدگی ذرات را مختل کرده که در نتیجه ی آن، بهبود مشخصات ژئومکانیکی خاک تا 4 برابر کاهش می یابد. مشاهده شد CNS در مقایسه با سیمان، حدود 60% از توانایی بیشتری در غیرمتحرک‌سازی آلاینده برخوردار است و ضمن افزایش 40 درصدی مقاومت فشاری، تا دو برابر قابلیت فشردگی مصالح را کمتر می‌کند. براساس نتایج حاصل از آزمایش های فیزیکی-مکانیکی، طیف های XRD و تصاویر SEM، علت عملکرد بهتر ترکیب CNS ناشی از رشد بیشتر (به طور متوسط حدود 42 درصد) و سریعتر مواد سیمانی (خصوصااً ژل CSH)، کاهش اثر مخرب تشکیل رسوب فلز سنگین بر واکنش‌های هیدراتاسیون و افزایش تراکم ساختار ارزیابی شد. در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد با مدنظر قراردادن ضوابط EPA، حدود 0/5 سیمان به ازای هر سانتی مول بر کیلوگرم غلظت نیکل و حدود یک ماه نگهداری، برای پاکسازی ایمن خاک لازم است که در حضور نانو ذرات سیلیکا، مصرف سیمان (تا 35%) و زمان عمل آوری ( تا سه برابر) کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of SiO2 Nanoparticles and Cement on the Performance of Stabilized Ni-Contaminated Clayey Soils

نویسندگان [English]

  • A. R. Goodarzi
  • M. Zamanian
Faculty of Engineering, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

This study investigates the capability of cement-SiO2 nanoparticles (CNS) mixture to the promotion of stabilization/solidification (S/S) process of heavy metal (HM) contaminated soils. For this purpose, artificially contaminated soil samples were first prepared by mixing kaolinite with nickel (Ni) and then a set of tests were performed to assess the effectiveness of the CNS treatment. The results indicate that the addition of cement markedly increases the HM retention of soil; however, the TCLP tests show that leaching of cement treated samples leads to return a part of pollutants to soil pore fluid. The cement and Ni interaction has a destructive impact on particles solidification which adversely affects the strength development and compressibility of the cement-stabilized specimens. At same condition, the CNS blend is more efficient in immobilizing Ni and modifying the soil engineering properties as compared to sole cement. Based on the physicochemical, XRD and SEM tests, the better performance of CNS agent is mainly associated with the more and faster growth of cement compounds, reducing the adverse effect of heavy metal precipitation on the hydration reactions and increasing the particle density. The study concluded that with the consideration of EPA criteria, an optimum cement content of 0.5 wt% per one cmol/kg.soil of HM within 28 days of curing can successfully remediate the Ni contaminated soils. The incorporation of SiO2 nanoparticles into the binder system improves the microstructure and geomechanical performance of stabilized materials and causes a significant reduction in the cement consumption (up to 35%) and time of curing (up to 3 times)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remediation of Heavy Metal Contaminated Soil
  • Cement
  • SiO2 Nanoparticles
  • Improvement of Microstructure
  • Promotion of S/S process
[1] F. Wang, H. Wang, F. Jin, A. Al-Tabbaa, The performance of blended conventional and novel binders in the in-situ stabilisation/solidification of a contaminated site soil, Journal of Hazardous Materials, 285 (2015) 46-52.
[2] Z. Huang, X.D. Pan, P.G Wu, J.L Han, Q. Chen, Heavy metals in vegetables and the health risk to population in Zhejiang. China, Food Control, 36 (2014) 248-252.
[3] L. Wang, D.C.W. Tsang, C.S. Poon, Green remediation and recycling of contaminated sediment by waste-incorporated stabilization/solidification, Chemosphere, 122 (2015) 257-264.
[4] Y. Xi, X. Wu, H. Xiong, Solidification/stabilization of Pb-contaminated soils with cement and other additives, Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 23 (2014) 887-898.
[5] Z. Zhang, G. Guo, Y. Teng, J. Wang, J.S. Rhee, S., Wang, F. Li., Screening and assessment of solidification/stabilization amendments suitable for soils of lead-acid battery contaminated site, Journal of Hazardous Materials, 288 (2015) 140-146.
[6] EPA, United States Environmental Protection Agency, Municipal solid waste generation, recycling and disposal in the United States, Facts and figures (2010).
[7] G.E. Voglar, D. Lestan, Equilibrium leaching of toxic elements from cement stabilized soil, Journal of Hazardous Materials, 246-247 (2013) 18-25.
[8] S. Çoruh, S. Elevli, O.N. Ergun, G. Demir, Assessment of leaching characteristics of heavy metals from industrial leach waste, Int. Journal of Mineral Processing, 123 (2013) 165-171.
[9] E.E. Hekal, W.S Hegazi, E.A. Kishar, M.R. Mohamed, Solidification/stabilization of Ni(II) by various cement pastes, Construction and Building Materials, 25 (2011) 109-114.
[10] J.S. Li, Q. Xue, P. Wang, Z. Li, Effect of lead (II) on the mechanical behavior and microstructure development of a Chinese clay, Applied Clay Science, 105-106 (2015) 192-199.
[11] Y.J. Du, M.L. Wei, K.R. Reddy, F. Jin, H.L. Wu, Z.B. Liu, New phosphate-based binder for stabilization of soils contaminated with heavy metals: Leaching, strength and microstructure characterization, Journal of Environmental Management, 146 (2014) 179-188.
[12] A. Antemir, C.D. Hills, P.J. Carey, K.H. Gardner, E.R. Bates, A.K. Crumbie, Long-term performance of aged waste forms treated by stabilization/solidification, Journal of Hazardous Materials, 181 (2010) 65-73.
[13] B.I. El-Eswed, R.I. Yousef, M. Alshaaer, I Hamadneh, S.I. Al-Gharabli, F. Khalili, Stabilization/solidification of heavy metals in kaolin/zeolite based geopolymers, International Journal of Mineral Processing, 137 (2015) 34-42.
[14] U.E. John, I. Jefferson, D.I. Boardman, G.S. Ghataora, C.D. Hills, Leaching evaluation of cement stabilisation/solidification treated kaolin clay, Engineering Geology, 123 (2011) 315-323.
[15] W.H. Choi, S.R. Lee, J.Y. Park, Cement based solidification/stabilization of arsenic-contaminated mine tailings, Waste Management, 29 (2009) 1766-1771.
[16] Y. Cui, X. Du, L. Weng, H. Willem, V. Riemsdijk, Assessment of In-Situ immobilization of lead (Pb) and arsenic (As) in contaminated soils with phosphate and iron:solubility and bioaccessibility, Water Air Soil Pollut, 213 (2010) 95-104.
[17] M.A. Tantawy, A.M. El-Roudi, A.A. Salem, Immobilization of Cr(VI) in bagasse ash blended cement pastes, Construction and Building Materials, 30 (2012) 218-223.
[18] K.S. Jun, B.G. Hwang, H.S. Shin, Y.S Won, Chemical characteristics and leachability of organically contaminated heavy metal sludge solidified by silica fume and cement, Water Science and Technology, 44 (2001) 399-407.
[19] X. Li, Q. Chen, Y. Zhou, M. Tyrer, Y. Yu, Stabilization of heavy metals in MSWI fly ash using silica fume, Waste Management, 34 (2014) 2494-2504.
[20] A. Nazari, S. Riahi, The effects of SiO2 nanoparticles on physical and mechanical properties of high strength compacting concrete, Composites, 42 (2011) 570-578.
[21] P. Hou, X. Cheng, J. Qian, R. Zhang, W. Cao, S.P. Shah, Characteristics of surface-treatment of nano-SiO2 on the transport properties of hardened cement pastes with different water-to-cement ratios, Cement and Concrete Composites, 55 (2015) 26-33.
[22] S.H. Bahmani, B.B. Huat, A. Asadi, N. Farzadnia, Stabilization of residual soil using SiO2 nanoparticles and cement, Construction and Building Materials, 64 (2014) 350-359.
[23] A.R. Goodarzi, Sh. Goodarzi, H.R. Akbari, Assessing geo-mechanical and micro-structural performance of modified expansive clayey soil by silica fume as industrial waste, Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering, 39 (2015) 333-350.
[24] E. Kalkan, Impact of wetting-drying cycles on swelling behavior of clayey soils modified by silica fume, Applied Clay Science, 52 (2011) 345-352.
[25] ASTM, Annual Book of ASTM Standard. American Society for Testing and Materials, Philadelphia; 4.08 (2006).
[26] EPA, Process design manual: land application of municipal sludge, Res. Lab. EPA-625/1-83-016 (1983).
[27] D.H. Kim, B.G. Ryu, S.W. Park, C.I. Seo, K. Baek, Electrokinetic remediation of Zn and Ni-contaminated soil. Journal of hazardous materials, 165(1) (2009) 501-505.
[28] Y.J. Du, M.L. Wei, Reddy, F. Jin, Compressibility of cement-stabilized zinc contaminated high plasticity clay, Natural Hazards, 73 (2014) 671-683.
[29] S. Asavapisita, W. Nanthamontry, C. Polprasert, Influence of condensed silica fume on the properties of cement-based solidified wastes, Cement and Concrete Research, 31 (2001) 1147-1152.
[30] EPA 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, Test Method for Evaluation of Solid Wastes, Physical, Chemical Methods, SW846, (2013).
[31] V.R. Ouhadi, R.N. Yong, F. Rafiee, A.R. Goodarzi, Impact of carbonate and heavy metals on micro-structural variations of clayey soils, Applied Clay Science, 52 (2011) 228-234.
[32] R.N. Yong, V.R. Ouhadi, A.R. Goodarzi, Effect of Cu2+ ions and buffering capacity on smectite microstructure and performance, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE, 135 (2009) 1981-1985.
[33] S. Malamis, E. Katsou, A review on zinc and nickel adsorption on natural and modified zeolite, bentonite and vermiculite: Examination of process parameters, kinetics and isotherms, Journal of Hazardous Materials, 252-253 (2013) 428-461.
[34] D. Rosestolato, R. Bagatin, S. Ferro, Electrokinetic remediation of soils polluted by heavy metals (mercury in particular), Chemical Engineering Journal, 264 (2015) 16-23.
[35] L. Cang, G. P. Fan, D. M. Zhou, Q.Y. Wang, Enhanced-electrokinetic remediation of copper–pyrene co-contaminated soil with different oxidants and pH control, Chemosphere, 90(8) (2013) 2326-2331.
[36] V.R. Ouhadi, R.N. Yong, M. Amiri, M.H. Ouhadi, Pozzolanic consolidation of stabilized soft clays, Applied Clay Science, 95 (2014) 111-118.
[37] T. Shibi, T. Kamei, Effect of freeze-thaw cycles on the strength and physical properties of cement-stabilised soil containing recycled bassanite and coal ash, Cold Regions Science and Technology, 106 (2014) 36-45.
[38] Kamei, T., Ahmed, A., and Shibi, T., Effect of freeze-thaw cycles on durability and strength of very soft clay soil stabilised with recycled Bassanite. Cold Regions Science & Technology, 82 (2012) 124-129.
[39] Y.J. Du, N.J. Jiang, S.Y. Liu, F. Jin, D.N. Singh, A.J. Puppala, Engineering properties and microstructural characteristics of cement-stabilized zinc-contaminated kaolin, Journal of Canadian Geotechnical, 51(3) (2013) 289-302.
[40] L.G. Baltazar, F.M. Henriques, F. Jorne, M.T. Cidade, Combined effect of superplasticizer, silica fume and temperature in the performance of natural hydraulic lime grouts. Construction and Building Materials, 50 (2014) 584-597.
[41] A. Eisazadeh, K. A. Kassim, H. Nur, Stabilization of tropical kaolin soil with phosphoric acid and lime,