ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی در پروژه‌های تونل زنی با استفاده از روش FDAHP-PROMETHEE (مورد مطالعاتی: قطعه دوم تونل امام‌زاده هاشم (ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، مواد و متالورژی ، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

چکیده

چکیده: امروزه تونل‌ها بر مبنای نیازهای عمومی ممکن است در محل‌هایی احداث ‌شوند که از نظر شرایط زمین‌شناسی مطلوب نباشند. در اغلب این شرایط، به منظور بهبود عملکرد و ایمنی، استفاده از تکنولوژی حفاری مکانیزه غیر قابل اجتناب است. تونل‌سازی مکانیزه در محیط‌های سخت با مخاطرات فراوانی از جمله برخورد به ناحیه‌های گسلی، هجوم آب و مچاله‌شوندگی روبرو است که می‌تواند عملیات تونلزنی را برای مدت طولانی متوقف سازد. به‌دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی، پیش‌بینی و بررسی مخاطرات از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا پس از بررسی مشخصات زمین‌شناسی و شناسایی مخاطرات ژئوتکنیکی قطعه دوم تونل امام‌زاده هاشم(ع) به ارزیابی و معرفی پرمخاطره‌ترین مقطع از طول مسیر حفاری تونل با استفاده از روش FDAHP-PROMETHEE پرداخته شود. بدین ترتیب پس از انتخاب معیارهای مسئله، شامل ناپایداری تونل، هجوم آب و مچاله‌شوندگی، وزن هر کدام از معیارها با توجه به شدت، نرخ و احتمال رخداد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی تعیین شد. در انتها پرمخاطره‌ترین مقطع در طول مسیر قطعه دوم تونل امام‌زاده هاشم (ع) با استفاده از روش پرامیتی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از بررسی‌‏ها نشان داد که مقطع H-3 به عنوان پر مخاطره ترین مقطع از میان مقاطع مورد بررسی از دیدگاه ژئوتکنیکی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geotechnical Risks Assessment During the Second Part of Emamzadeh Hashem (AS) Tunnel Using FDAHP-PROMETHEE

نویسندگان [English]

  • R. Mikaeil 1
  • E. Jafarnejad Gharahasanlou 1
  • A. Aryafar 2
1 Department of Mining and Materials Engineering, Urmia University of Technology, Urmia, Iran
2 Department of Mining Engineering, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the tunnels based on the public’s needs may be built in unfavorable geological conditions. In most of these situations, the use of mechanized excavation technology is unavoidable to improve the performance and safety. Mechanized tunneling in difficult conditions with many risks, including the fault zones, water inflow and squeezing that tunneling operations could stop for a long time. It is very important to predict and assess the hazards because of the large volume of investment in such projects. In this study, it was tried to investigate the stability and convergence of environment and water inflow in seven section of the second part of the Emamzadeh Hashem (AS) tunnel using analytical and numerical methods after identification of the geological characteristics and geotechnical risks. Then, the most risky section was investigated and introduced using Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy Process (FDAHP) and PROMETHEE methods. Thus, after selecting criteria, including the instability of the tunnel, water inflow and squeezing, the weighting of each criterion was determined using FDAHP method according to the severity, rate and probability of disaster. Finally, the most risky section of the second part of Emamzadeh Hashem (AS) tunnel was evaluated using the PROMETHEE method. Thus the H-3 section was introduced and selected as the most risky section based on geotechnical properties. The results of this study showed that a combination of multiple criteria decision making, analytical, numerical and fuzzy methods can be used to predict and evaluate the geotechnical risks and doing disaster risk reducing actions to reduce the risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emamzadeh Hashem (AS) Tunnel
  • Mechanized Excavation
  • Geotechnical Risks
  • Fuzzy Delphi AHP
  • PROMETHEE
[1] Z. Sedaghati, "Fuzzy analysis and management of geotechnical risks in second part of Emamzadeh Hashem tunnel," mining engineering, Urmia University of technology, 2015.
[2] "Engineering services for the construction of Emamzadeh Hashem tunnel," Iran Sahel Consulting engineers.
[3] G. Barla and S. Pelizza, "TBM tunnelling in difficult ground conditions," in ISRM International Symposium, 2000.
[4] N. R. Barton, TBM tunnelling in jointed and faulted rock: CRC Press, 2000.
[5] E. Asgharizadeh, "Ranking the firms based on excellency model criteria- PROMETHEE method," 2007.
[6] S. M. Seyyed Hosseini and M. Khadivar, "Economic Technical Evaluation Model Selection of Parking Mechanization Levels in Urban Areas," International Conference on Traffic & Transportation Engineering, vol. 11, p. (In Persian), 2011.
[7] R. Mikaeil, M. Abdollahi Kamran, G. Sadegheslam, and M. Ataei, "Ranking sawability of dimension stone using PROMETHEE method," Journal of Mining and Environment, vol. 6, pp. 263-271, 2015.
[8] V. Balali, B. Zahraie, and A. Roozbahani, "A comparison of AHP and PROMETHEE family decision making methods for selection of building structural system," American Journal of Civil Engineering and Architecture, vol. 2, pp. 149-159, 2014.
[9] S. Deshmukh, "Preference ranking organization method of enrichment evaluation (Promethee)," International Journal of Engineering Science Invention, vol. 2, pp. 28-34, 2013.
[10] V. Shukla and G. Auriol, "Methodology for Determining Stakeholders' Criteria Weights in Systems Engineering," in CSDM (Posters), 2013, pp. 1-12.
[11] M. Radojicic, M. Zizovic, Z. Nesic, and J. V. Vasovic, "Modified approach to PROMETHEE for multi-criteria decision-making," Maejo International Journal of Science and Technology, vol. 7, p. 408, 2013.
[12] V. Tomić, Z. Marinković, and D. Janošević, "PROMETHEE method implementation with multi-criteria decisions," Facta universitatis-series: Mechanical Engineering, vol. 9, pp. 193-202, 2011.
[13] D. Bogdanovic, D. Nikolic, and I. Ilic, "Mining method selection by integrated AHP and PROMETHEE method," Anais da Academia Brasileira de Ciências, vol. 84, pp. 219-233, 2012.
[14] S. Prvulovic, D. Tolmac, and L. Radovanovic, "Application of PROMETHEE-Gaia methodology in the choice of systems for drying paltry-seeds and powder materials," Strojniški vestnik-Journal of Mechanical Engineering, vol. 57, pp. 778-784, 2011.
[15] S. Shiriskar and S. Patil, "Optimization of energy charges using improved PROMETHEE method," ISOR Journal and Communication Engineering, pp. 36-42, 2013.
[16] V. M. Athawale and S. Chakraborty, "Facility location selection using PROMETHEE II method," in Proceedings of the 2010 international conference on industrial engineering and operations management, 2010, pp. 9-10.
[17] K. Anagnostopoulos, C. Petalas, and V. Pisinaras, "Water resources planning using the AHP and PROMETHEE multicriteria methods: the case of Nestos River-Greece," 2005.
[18] Y.-C. Liu and C.-S. Chen, "A new approach for application of rock mass classification on rock slope stability assessment," Engineering geology, vol. 89, pp. 129-143, 2007.
[19] M. Omidi, H. Razavi, and M. Mahpeikar, "Selection of project team members based on the Effectiveness by PROMETHEE method," Journal of Industrial Management Perspective, pp. 113-134, 2011.