موضوعات = آب و سازه های هیدرولیکی
بررسی کارایی سیستم دیسک‌های زیستی چرخان در تصفیه فاضلاب خانگی

دوره 54، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1165-1174

10.22060/ceej.2021.19294.7128

محمدحسین ربیعی گسک؛ محمدرضا دوستی؛ محمدجواد ذوقی


شرایط جریان موجکی و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه‌پهن مستطیلی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 125-140

10.22060/ceej.2021.18314.6830

بهرام نورانی؛ فرزین سلماسی؛ هادی ارونقی؛ فائزه رضایی


استفاده از فیلتر ذره‌ای برای تخمین دقیق شرایط مرزی بار آبی ثابت در آبخوان آزاد

دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 5175-5194

10.22060/ceej.2020.18708.6937

علی محتشمی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ غلامرضا عزیزیان؛ ابوالفضل اکبرپور


بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4125-4142

10.22060/ceej.2020.17791.6676

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر


مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4219-4230

10.22060/ceej.2020.18247.6808

منصور پرویزی؛ مسعود رابطی مقدم؛ جهانپور منفرد؛ محمد صدقی اصل


کاربرد آهک و نانو آهک در کنترل گسیختگی شیب جانبی کانال‌های خاکی

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4459-4472

10.22060/ceej.2021.18360.6848

سعید نجارزاده؛ روزبه موذن زاده؛ سید حسین حسینی؛ خلیل اژدری


بررسی آزمایشگاهی میدان جریان ریزشی در سرریزهای پلکانی

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4473-4488

10.22060/ceej.2021.18376.6856

عبدالله قاسمپور فرمی؛ شروین فقیهی راد؛ محمدرضا کاویانپور