ارائه روشی نوین در بهبود پایش فصلی دمای سطح آب رودخانه کارون با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست-8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مهندسی سنجش از دور، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

2 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

چکیده

همواره اندازه‌گیری دقیق دمای جریان‌های سطحی در ارزیابی پارامترهای کیفی و به دنبال آن طبقه‌بندی کیفی جریان‌های سطحی نقش کلیدی را ایفا می نماید. به منظور اندازه‌گیری دمای سطح آب جریان‌های طبیعی روش‌های میدانی و ابزارهای آزمایشگاهی متنوعی وجود دارد. اما اندازه‌گیری دما در این منابع به صورت پیوسته امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ لذا استفاده از داده‌های سنجش از دوری به عنوان یک راه‌حل کلیدی پیشنهاد می‌شود که در آن امکان اندازه‌گیری پیوسته دما با سرعت بیشتر، مدت زمان کمتر و باهزینه مقرون به صرفه وجود دارد. در تحقیق حاضر از چهار صحنه تصویر مربوط به ماهواره‌ لندست-8 در چهار زمان‎ مختلف (5 خرداد 1398، 23 مرداد 1398، 11 آبان 1398 و 16 اسفند 1398) جهت برآورد دمای سطح آب رودخانه کارون استفاده شد. به این ترتیب، بعد از اعمال پیش‌پردازش‌های لازم‌ بر روی تصاویر، ابتدا با استفاده از یک شاخص آبی تفاضلی نرمال شده (NDWI) اقدام به جداسازی مناطق آبی از سایر مناطق شد، سپس با انتخاب دقیق مرز رودخانه و استخراج آن از باند حرارتی ماهواره لندست-8، دمای سطح آب با استفاده از برنامه نویسی الگوریتم مربوطه در محیط IDL نرم‌افزارENVI 5.3 محاسبه شد. در نهایت، با ارزیابی نتایج حاصل از داده‌های سنجش از دور و داده‌های میدانی، مقادیر مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) در ماه‌های خرداد، مرداد، آبان و اسفند به ترتیب برابر با 4/0، 33/0، 36/0 و 34/0 درجه سلسیوس حاصل شد که نشان دهنده دقت مطلوبی است. نتایج حاصل نشان داد که داده‎های سنجش از دور یک ابزار دقیق به منظور برآورد دمای سطوح آبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a New Method to improve seasonal Monitoring of Karun River Water Surface Temperature using Landsat-8 Satellite images

نویسندگان [English]

  • Hadi Farhadi 1
  • Mohammad Najafzadeh 2
1 M. SC. Student in Remote Sensing Engineering, Department of surveying Engineering, faculty of civil and Surveying Engineering, graduate university of advanced technology, Kerman
2 Department of Water Engineering, Faculty of Civil and Survey Engineering, Graduate University of Advanced Technology, Kerman
چکیده [English]

An accurate estimation of temperature for surface streams plays a key role in assessing quality parameter and additionally their quality classification. To obtain this goal, there are a variety of field methods and laboratory tools for measuring Water Surface Temperature (WST). However, it is not possible to continuously measure temperature in these sources, so it is recommended to use Remote Sensing data as a key solution in which it is possible to continuously measure temperature. In the current study, four images of Landsat-8 satellite imagery were used at four different times (07/March/2019، 26/May/2019، 14/August/2019 and 02/November/2019) to estimate the Water Surface Temperature of the Karun River. Thus, after applying the necessary preconceptions on the images, first Normalized Differential Water Index (NDWI) was used to separate the water areas from other areas. Then, the river boundary was carefully selected and extracted it from the Landsat-8 satellite thermal band. The water surface temperature was calculated using the corresponding Programing algorithm in the IDL environment of the ENVI software. Finally, to make a comparison between the results of Remote Sensing and recorded WST values, the Root-Mean-Squared-Error (RMSE) parameters for March, May, August, and November months were 0.34, 0.4, 0.33, and 0.36 (°C), indicating the satisfying accuracy level. The results showed that the Remote Sensing data is an accurate instrument for estimating water surface temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote Sensing
  • Landsat- 8
  • Spectral Index
  • Water Surface Temperature
  • Karun River