بررسی تاثیر هوادهی در کاهش رطوبت پسماند غذایی به روش خشک کردن بیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خشک کردن بیولوژیکی یکی از روش‌های پیش پردازش پسماند جهت کاهش رطوبت آن می‌باشد. پسماند شهری در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران به علت تفکیک از مبدا پسماند خشک و حجم بالای پسماند آلی دارای رطوبت بالا می­باشد. رطوبت بالای پسماند شهری موجب مشکل شدن مدیریت این نوع پسماند، کاهش ارزش حرارتی، تولید شیرابه و سخت کردن روش‌های دفع و بازیافت می‌گردد. خشک شدن بیولوژیکی یک فرآیند خودکار حرارتی است که در آن میزان خشک شدن با گرمای بیولوژیکی آزاد شده در هنگام تجزیه مواد آلی در محل افزایش می‌یابد و موجب کاهش رطوبت ضمن حفظ کالری می‌شود. بنابراین، این روش می‌تواند به عنوان روش پیش پردازش پسماند آلی جهت تولید حرارت و تبدیل آن به ماده سوختنی با ارزش حرارتی بالا مورد استفاده قرار گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوادهی در کاهش رطوبت پسماند غذایی به روش خشک کردن بیولوژیکی پسماند آلی فسادپذیر می‌باشد. از این رو، یک سیستم نوین خشک کردن بیولوژیکی در مقیاس پایلوت برای پردازش پسماند جامد شهری طراحی شد. همچنین عوامل مهم و تاثیرگذار روی خشک کردن بیولوژیکی شامل میزان اختلاط، رطوبت، اندازه ذرات، زمان هوادهی، مقدار هوادهی و عامل حجیم مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت، عملکرد پایلوت روی پسماند غذایی فسادپذیر تهیه شده از سلف سرویس مرکزی پردیس اصلی دانشگاه شهید بهشتی با دو نرخ هوادهی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که وزن، حجم و رطوبت پسماند کاهش قابل توجهی یافته و مقدار PH شیرابه پسماند در 8/35 تثبیت یافت. همچنین رطوبت به میزان زیادی کاهش به صورتی که در پایان دوره مرحله اول برابر با 25/10و مرحله دوم برابر با 21/80 باقی مانده است و جامدات فرار افزایش یافته است. وزن نهایی پسماند برابر با 6/86 کیلوگرم رسید و در نتیجه هوادهی در کاهش رطوبت پسماند غذایی فسادپذیر به روش خشک کردن بیولوژیکی یک روش پایدار برای کاهش رطوبت پسماند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of aeration on reducing food moisture by biological drying method

نویسندگان [English]

  • Steve MARKARIAN 1
  • Maryam Abbasi 2
  • Mehi Jalilighazizadeh 3
1 Faculty of Civil, Water, and Environment, Shahid Beheshti University
2 Faculty of Civil, Water, and Environment, Shahid Beheshti University
3 EnvironmentResearch Center,, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Biological drying is one of the pre-processing methods of waste to reduce its moisture. Municipal waste in developing countries, especially Iran, has high humidity due to separation from the source of dry waste and high volume of organic waste. The high humidity of municipal waste makes it difficult to manage this type of waste, reduce the thermal value, produce leachate and complicate disposal and recycling methods. Biological drying is an automated thermal process in which the rate of drying with the biological heat released during the decomposition of organic matter in situ increases and reduces moisture while retaining calories. Therefore, this method can be used as a method of pre-processing organic waste to produce heat and convert it into a fuel with high calorific value. The aim of this study was to investigate the effect of aeration on reducing the moisture content of food waste by biological drying of perishable organic waste. Hence, a new pilot-scale biological drying system was designed for municipal solid waste processing. Also, important and influential factors on biological drying including mixing rate, moisture, particle size, aeration time, aeration amount and bulking factor were investigated. Finally, the pilot performance on perishable food waste prepared from the central self-service of the main campus of Shahid Beheshti University was evaluated with two aeration rates. The results showed that the weight, volume and moisture content of the waste was significantly reduced and the ph value of the waste leachate was stabilized at 8.35. Moisture is also greatly reduced so that at the end of the first phase is equal to 25.10 and the second phase is equal to 21.80 and volatile solids are increased. The final weight of the waste reached 6.86 kg and as a result, aeration in reducing the moisture content of perishable food waste by biological drying method is a sustainable method to reduce the moisture content of the waste.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeration
  • Biological
  • Moisture Reduction
  • Food Waste
[1] A.P. Tom, R. Pawels, A. Haridas, Biodrying process: A sustainable technology for treatment of municipal solid waste with high moisture content, Waste management, 49 (2016) 64-72.
[2] M. Atauzzaman, Q. Bari, Effect of passive and forced aeration on composting of market solid waste, International Journal of Engineering & Technology, 9(1) (2020) 182-186.
[3] L. Liu, J. Ma, Q. Xue, J. Shao, Y. Chen, G. Zeng, The in situ aeration in an old landfill in China: Multi-wells optimization method and application, Waste Management, 76 (2018) 614-620.
[4] C. Brandstätter, R. Prantl, J. Fellner, Performance assessment of landfill in-situ aeration–A case study, Waste Management, 101 (2020) 231-240.
[5] S. Markarian, M. Abbasi, M.J. Ghazizadeh, Evaluation of waste biological process for moisture reduction, in:  4th international congeress of agricultural development, natural resources, environment and tourism in Iran Tabriz, 2018.
[6] G. Passamani, M. Ragazzi, V. Torretta, Potential SRF generation from a closed landfill in northern Italy, Waste management, 47 (2016) 157-163.
[7] C. Scheutz, R.B. Pedersen, P.H. Petersen, J.H.B. Jørgensen, I.M.B. Ucendo, J.G. Mønster, J. Samuelsson, P. Kjeldsen, Mitigation of methane emission from an old unlined landfill in Klintholm, Denmark using a passive biocover system, Waste management, 34(7) (2014) 1179-1190.
[8] K. Suksankraisorn, S. Patumsawad, B. Fungtammasan, Co-firing of Thai lignite and municipal solid waste (MSW) in a fluidised bed: Effect of MSW moisture content, Applied Thermal Engineering, 30(17-18) (2010) 2693-2697.
[9] F. Vigano, S. Consonni, M. Ragazzi, E.C. Rada, A model for mass and energy balances of bio-Drying, in:  North American Waste-to-Energy Conference, 2011, pp. 63-70.
[10] G. Ionescu, E.C. Rada, M. Ragazzi, C. Mărculescu, A. Badea, T. Apostol, Integrated municipal solid waste scenario model using advanced pretreatment and waste to energy processes, Energy Conversion and Management, 76 (2013) 1083-1092.
[11] J. Ryckeboer, J. Mergaert, K. Vaes, S. Klammer, D. De Clercq, J. Coosemans, H. Insam, J. Swings, A survey of bacteria and fungi occurring during composting and self-heating processes, Annals of microbiology, 53(4) (2003) 349-410.
[12] I. Prohmdetbun, T. Srisatit, Effect of Passive Aeration on Fed Batch Composting of Organic Waste in Compost Bioreactors, EnvironmentAsia, 13(1) (2020).
[13] B. Zaman, W. Oktiawan, M. Hadiwidodo, E. Sutrisno, I.W. Wardana, Potential application of biodrying to treat solid waste, in:  E3S Web of Conferences, EDP Sciences, 2018, pp. 03013.
[14] M. Dębicka, M. Żygadło, J. Latosińska, Investigations of bio-drying process of municipal solid waste, Ecological Chemistry and Engineering. A, 20(12) (2013).
[15] M. Dębicka, M. Żygadło, J. Latosińska, The effectiveness of biodrying waste treatment in full scale reactor, Open chemistry, 15(1) (2017) 67-74.
[16] L. Cai, T. Krafft, T.-B. Chen, D. Gao, L. Wang, Structure modification and extracellular polymeric substances conversion during sewage sludge biodrying process, Bioresource Technology, 216 (2016) 414-421.