بررسی تاثیر هوادهی در کاهش رطوبت پسماند غذایی به روش خشک کردن بیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خشک کردن بیولوژیکی یکی از روشهای پیش پردازش پسماند جهت کاهش رطوبت آن می باشد. رطوبت بالای پسماند شهری موجب مشکل شدن مدیریت این نوع پسماند، کاهش ارزش حرارتی، تولید شیرابه و سخت کردن روشهای دفع و بازیافت می گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوادهی در کاهش رطوبت پسماند غذایی به روش خشک کردن بیولوژیکی پسماند آلی فساد پذیر می باشد. از اینرو، یک سیستم نوین خشک کردن بیولوژیکی در مقیاس پایلوت برای پردازش پسماند جامد شهری طراحی شد. همچنین عوامل مهم و تاثیرگذار روی خشک کردن بیولوژیکی شامل میزان اختلاط، رطوبت، اندازه ذرات، زمان هوادهی، مقدار هوادهی و عامل حجیم مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت، عملکرد پایلوت روی پسماند غذایی فساد پذیر تهیه شده از سلف سرویس مرکزی پردیس اصلی دانشگاه شهید بهشتی با دو نرخ هوادهی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که وزن، حجم و رطوبت پسماند کاهش قابل توجهی یافته و مقدار PH شیرابه پسماند در ۳۵/۸ تثبیت یافت. همچنین رطوبت به میزان زیادی کاهش به صورتی که در پایان دوره مرحله اول برابر با ۱۰/۲۵ و مرحله دوم برابر با ۸۰/۲۱ باقی مانده است و جامدات فرار افزایش یافته است. وزن نهایی پسماند برابر با ۸۶/۶ کیلو گرم رسید و در نتیجه هوادهی در کاهش رطوبت پسماند غذایی فسادپذیر به روش خشک کردن بیولوژیکی یک روش پایدار برای کاهش رطوبت پسماند می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of aeration on reducing food waste moisture by biological drying method

نویسندگان [English]

  • Maryam Abbasi 1
  • Steve MARKARIAN 2
  • Mehi Jalilighazizadeh 3
1 Faculty of Civil, Water, and Environment, Shahid Beheshti University
2 Faculty of Civil, Water, and Environment, Shahid Beheshti University
3 EnvironmentResearch Center,, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Biological drying is one of the pre-processing methods of waste to reduce its moisture. High humidity of municipal waste makes it difficult to manage this type of waste, reduce the thermal value, produce leachate and complicate disposal and recycling methods. Therefore, this method can be used as a method of preprocessing organic waste to produce heat and convert it into a fuel with high calorific value. The aim of this study was to investigate the effect of aeration on reducing the moisture content of food waste by biological drying of perishable organic waste. Hence, a new pilot-scale biological drying system was designed for municipal solid waste processing. Also, important and influential factors on biological drying including mixing rate, moisture, particle size, aeration time, aeration amount and bulking factor were investigated. Finally, the pilot performance on perishable food waste prepared was evaluated with two aeration rates. The results showed that the weight, volume and moisture content of the waste was significantly reduced and the ph value of the waste leachate was stabilized at 8.35. Moisture is also greatly reduced so that at the end of the first phase is equal to 25.10 and the second phase is equal to 21.80 and volatile solids are increased. The final weight of the waste reached 6.86 kg and as a result aeration in reducing the moisture content of perishable food waste by biological drying method is a sustainable method to reduce the moisture content of the waste

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeration
  • biological
  • Moisture Reduction
  • Food Waste
  • Heat value