بررسی کارایی سیستم دیسک‌های زیستی چرخان در تصفیه فاضلاب خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران-محیط زیست-دانشکده مهندسی-دانشگاه بیرجند-بیرجند- ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی، گروه عمران-محیط زیست دانشگاه بیرجند

3 استادیار دانشکده مهندسی- گروه عمران-محیط زیست- دانشگاه بیرجند- بیرجند-ایران

چکیده

با توجه به بحران کمبود آب، اهمیت تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از فاضلاب، امروزه کاربرد روش‌های پیشرفته تصفیه فاضلاب مورد توجه قرار گرفته است. لذا در پژوهش حاضر از سیستم دیسک‌های زیستی چرخان جهت تصفیه فاضلاب شهری استفاده شده است. جهت انجام تحقیق، یک واحد راکتور در مقیاس آزمایشگاهی با جنس پلکسی گلاس و تعداد 35 عدد دیسک استفاده شده و در ابتدا سیستم از مخزنی 20 لیتری به صورت کاملا بی‌هوازی به منظور افزایش راندمان راکتور استفاده شده است. لجن هوازی تصفیه‌خانه فاضلاب (روش لجن فعال) کشتارگاه به منظور تلقیح اولیه راکتور و شکر، اوره و کود پتاس برای تغذیه راکتور مورد استفاده قرار گرفته است. تحقیق در سه دوره به مدت 96 روز به طول انجامید. در طی انجام تحقیق میزان COD از مقدارmg/l.d 575 تاmg/l.d 1250 افزایش یافته است. دمای راکتور در طی دو دوره در محدوده دمایی مزوفیلیک و سایکروفیلیک قرار دارد. نتایج نشان داد که میزان ضخامت بیوفیلم روی سطح دیسک‌ها 2 میلی‌متر و تغییرات pH در محدوده 9 تا 7 است. راندمان حذف COD طی دوره دوم بین 48-13.19درصد و طی دوره سوم بین 92-50 درصد است. طی بررسی فاکتور زمان ماند هیدرولیکی و تغییر سرعت چرخش دیسک به ترتیب بیشترین راندمان در زمان 24 ساعت برابر 93 درصد و در سرعت 12 دور در دقیقه به میزان 92 درصد حاصل شده است. با آزمایش بر روی فاضلاب واقعی راندمان 80 درصد حاصل شده که نسبت به راندمان فاضلاب آزمایشگاهی 12 درصد اختلاف دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the efficiency of rotating bio-disk system in domestic wastewater treatment

نویسندگان [English]

  • mohammad hoseyn rabee gasak 1
  • mohammad reza doosti 2
  • mohammad javad zoqi 3
1 Department of Civil Engineering-Environment-Faculty of Engineering-Birjand University-Birjand-Iran
2 Associate Professor, Faculty of Engineering, Civil-Environmental Department of Birjand University
3 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Environment, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Due to the water shortage crisis, the importance of wastewater treatment and wastewater reuse, today the application of advanced wastewater treatment methods has been considered. Therefore, in the present study, a rotating bio-disk system has been used to treat municipal wastewater. To conduct the research, a laboratory-scale reactor unit made of Plexiglas with 35 disks was used, and initially the system used a 20-liter tank in a completely anaerobic manner to increase the reactor efficiency. The aerobic sludge of the wastewater treatment plant (activated sludge method) of the slaughterhouse has been used for the initial inoculation of the reactor and sugar, urea and potash fertilizer have been used to feed the reactor. The study lasted 96 days in three periods. During the study, the organic load increased 575 to 1250 mg/ l.d. The reactor temperature is in the mesophilic and psychrophilic temperature range for two periods. The results showed that the thickness of the biofilm on the surface of the disks is 2 mm and the pH changes are in the range of 9 to 7. COD removal efficiency during the second period is between 19.48% and during the third period is between 50-92%. During the study of the hydraulic retention time factor and the change in the rotation speed of the disk, the highest efficiency was obtained at 24% in 24 hours and 92% at 12 rpm, respectively. Experiment with real wastewater has an efficiency of 80%, which is 12% different from the efficiency of laboratory wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioremediation"
  • rotating bio-disk system"
  • domestic wastewater"
  • real wastewater"
  • "
  • Removal efficiency"