دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 111-216