دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 111-216 
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر غیر یکنواختی ذرات رسوبی بر پیشروی دلتای رسوبی در مخزن

صفحه 161-168

10.22060/ceej.2016.653

مهدی صدیق کیا؛ سید علی ایوب زاده؛ مرتضی حیدری؛ جعفر مامی زاده؛ الهام جعفرزاده