دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، آبان 1395، صفحه 217-349