تعیین شکل مناسب پایه‌های استوانه‌ای هذلولوی در روش استخراج کارگاه و پایه با استفاده از مدل‌سازی عددی مطالعه‌ی موردی: معدن کرومیت فاریاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 Kusha Madan Consulting Engineering

3 دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشکده ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

دست‌یابی به سود بیشتر در کنار بازیابی هرچه بیشتر کانسنگ در یک معدن که به روش کارگاه و پایه استخراج می‌شود، از مهم‌ترین اهداف معدنکاری است؛ از این رو، در طراحی روش‌های استخراج، مناسب است که با در نظر گرفتن شرایط فنی، بتوان مقدار بیشتری از ماده معدنی را استخراج کرد. در این پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار FLAC3D و انتخاب مدل کرنش نرمی برای رفتار پایه، شکل پایه‌های طراحی شده در معدن فطر یک از مجموعه‌ی معادن کرومیت فاریاب بهبود داده شده است. بدین منظور، ابتدا ابعاد پایه به شکل استوانه‌ای مدل‌سازی شده و سپس با کاهش قطر استوانه در قسمت میانی پایه، شکل بهبود‌یافته برای پایه‌های مذکور برآورده شده است. بر این اساس، پایه‌هایی به شکل استوانه‌ی هذلولوی با قطر میانی 8/6 متر و قطر بالایی و پایینی 8/8 متر، شکل مناسب و بهبود‌یافته‌ی پایه در این معدن تشخیص داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the suitable shape of pillars in the stope and pillar metod using numerical modeling, Case study: Faryab Chromite mine

نویسندگان [English]

  • S.M. Esmaeil Jalali 1
  • nematolah askarnezhgad 2
  • zahra bahri 3
1 Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology
2 کارشناس ارشد طراحی شرکت مهندسی کوشا معدن
3 PhD Candidate, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

One of the most important factors in the extraction of minerals obtains the maximum benefit. The extraction of minerals is benefit when the more minerals extracted with considering of the technical conditions. In this study, using Flac3D and strain plasticity model, the shape of pillars in Faryab Chromite mine is optimized. In this regard, the pillar of the cylindrical shape was modeled and then the diameter of the cylinder in the middle of the pillar was decreased. The most suitable shape of pillars was obtained with a diameter of the middle 8.6 m and the diameter of the upper and lower 8.8 m.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical modeling
  • Pillar design
  • Model strain plasticity
  • Flac3D Software
[1] ارشدنژاد ش، پارسایی ح، پشتوان ح؛ ''تعیین ابعاد بهینه پایه های سنگی بوسیله روش های تجربی و عددی بر اساس منحنی عکس العمل زمین- مطالعه موردی، معدن نمک زیرزمینی سلطان آباد''،) 1385 ( هفتمین کنفرانس تونل ایران.
[2] هدایت زاده، م، ابراهیم آبادی؛ ''طراحی بهینه پایه در روش استخراج اتاق و پایه برای لایه C1 معدن زغالسنگ پروده طبس''،  1386 سومین کنفرانس مکانی کسنگ ایران.
[3] شعبانی مشکول م، همتی شعبانی ع، مرتضوی ع؛ ''تحلیل عددی مقاومت پای ههای سنگی با استفاده از پارامت رهای تغییر یافته معیارهوک و براون''،  1385  نشریه دانشکده فنی تهران، دوره: ۴۰،شماره: ۱.
[4] Jeremic M. L “Ground mechanics in hard rock mining” Latin Book of Rock mechanics Publisher A.
A. Balkema 537p, 1987.
[5] Maybee G. w “Pillar design in hard brittle rocks”Thesis submitted in partial fulfillment of the requiretnent for the degree of Master of Applied
[6] Shabani-Mashkol M “Numerical analsis of rock pillar failure mechanism in underground opening” first
report of MSC graduate in amirkabir university of technology, 2006 (in Persian).
[7] Zipf, R. K “Pillar design to prevent collapse of room-and-pillar mines”. Ch. in Underground Mining Methods Handbook, W. Hustrulid and R. L. Bullock,eds., Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton,CO, 1996.
[8] Badr S. A, PhD Thesis “Numerical analysis of coal yield pillars at deep long wall mines”, Department of
Mining Engineering Colorado School of mine. 250p,2004.
[9] Mortazavi A., Hassani F.P., Shabani M “A numerical investigation of rock pillar failure mechanism in
underground openings”. Journal of Computers and Geotechnics 2008.