دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-164 
تاثیر چگالی و ابعاد ذرات کوارتز آلفا و سیلیس آمورف بر شناورسازی آنها

صفحه 35-38

10.22060/ceej.2016.642

جعفر شهریورقوزوللو؛ بهرام رضایی؛ فاطمه منعمی مطلق؛ یونس شکاریان؛ محمد رضا اصلانی