بررسی رفتار سازه روی پی لغزشی با در نظرگیری مؤلفه قائم و ضریب اصطکاک متغیر به وسیله تبدیل موجک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله پژوهشگاه بین الملل زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثر تغییرات ضریب اصطکاک و مؤلفه قائم بر روی اثر پی لغزشی می پردازد. به علت پیچیدگی مسائل و تمرکز بر روی مسئله اصلی، سازه مورد بررسی یک بلوک صلب که نماینده ای از یک ساختمان یک طبقه ساخته شده از مصالح بنایی می‌باشد، درنظرگرفته شده است. برای تحلیل از دو مؤلفه افقی و قائم زلزله استفاده شده که در آن بر اساس تحقیقات جدید، ضریب اصطکاک در هر لحظه تابعی از فرکانس و دامنه لحظه ای نوسان درجهت قائم می باشد که در طول زمان زلزله متغیر است. این کمیات لحظه ای باید به وسیله تبدیل موجک محاسبه گردد. نتایج نشان می دهد که با در نظرگیری ضریب اصطکاک متغیر بیشینه شتاب وارد شده به بلوک کاهش می یابد در حالی که وجود مؤلفه قائم زلزله باعث افزایش بیشینه شتاب وارد شده به بلوک می گردد. در نظرگیری ضریب اصطکاک متغیر و مؤلفه قائم زلزله بر روی لغزش بلوک نیز بسیار مؤثر بوده و در بیشتر موارد باعث افزایش لغزش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Influence of Pure sliding Bases, Considering Variable Frictional Coefficient and Vertical Earthquake

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammadi 1
  • Ali Darvishzadeh 2
1 Assistant Professor, Structural Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
2 MSc, Structural Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
چکیده [English]

Abstract
The effect of vertical earthquake component is studied here on the behavior of sliding foundations. Regarding complication of the problem and in order to focus well on the main subject, the superstructure is considered as a rigid block, which can be a representative of low masonry buildings. Recent researches show that coefficient of friction is not constant, but depends on instantaneous frequency and amplitude of the vertical vibration which normally change during the earthquakes. These instantaneous parameters can be calculated by WAVELET transforms. Both horizontal and vertical components of earthquake as well as the variation of frictional coefficient are considered in the analyses of this study. The results for five different earthquake records show that the applied acceleration of the block rises by considering the vertical earthquake, however variable frictional coefficient, compared with the constant one, decreases the acceleration. Both vertical earthquake and variation in frictional coefficient raise the sliding of the block in most cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coefficient of Friction
  • pure Sliding base
  • Vertical earthquake
  • Wavelet transform
[1] Mostaghel, X.and Tanbakuchi, J. ‘‘Response of Sliding Structures to Earthquake Support Motion’’,Earthquke Engineering and Structural Dynamics, 11,pp. 729-748 (1983)
[2] Fan, F.G, Ahmadi, G.and Tadjbakhs, I.G. ‘‘ Base Isolation of a Multistory Building under Harmonic Ground motion –a Comparison of Performances of Various Systems’’, Tech. Report NCEER-88-0010,National Center for Earthquake Engineering, State University of New York, Buffalo (1988)
[3] Jangid, R. ‘‘Seismic Response of Sliding Structures to Bi-Direction Earthquake Excitation’’, Earthquake
Engineering and Structural Dynamics, 25, pp. 1301-1306 (1996)
[4] Shakib, H.and Fuladgar, A. ‘‘Response of Pure-Friction Sliding Structures to Three Components of Earthquake Excitation’’ ,Computers and Structures,81, pp.189-196(2003)
[5] Liaw, T.C, Tian, Q.L. and Cheung, Y.K. ‘‘Structures on Sliding Base Subjected to Horizontal and Vertical
Motion’’, Journal of Structural Engineering, ASCE,114, PP. 2119-2129 (1988).
[6] Lin, B.C. and Tadjbakhsh, I.G. ‘‘Effect of Vertical Motion on Friction Driven System’’, Earthquake
Engineering and Structural Dynamic, 14, pp. 609-622 (1986).
[7] Takahashi, Y., Iemura, H., Yanagawa, S. and Hibi,M. ‘‘Shaking table Test for Frictional Isolator’’,Proceeding of 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, Canada (2204)
[8] Iemura, H., Taghikhany, T., Takahashi, Y. and Jain,S. ‘‘Effect of Variation of Normal Force on Seismic
Performance of Resilient Sliding Isolation Systems in Highway Bridges’’, Earthquake Engineering and
Structral Dynamic, 34, pp.1777-1797 (2005).
[9] Mokha, A.,S., Constantinou, M.C.and Reinhorn,A.M. ‘‘Vertification of Friction Model of Teflon Bearings under Triaxial Load’’ , Journal of Structural Engineering, ASCE, 119, pp.240-261 (1993).
[10] Dowson D. History of tribology. 2nd ed. London:Professional Engineerin Publishers, 1998
[11] Amontons, G. De la resistance caus’ee dans les machines, Mem. l’Acad. Roy. A 1699; 257–82.
[12] Coulomb CA. Theorie des machines simples, en ayant egard au frottement de leurs parties, et la roideur des
cordages. Mem MathPhys Paris 1785; pp:161–342.
[13] M Asaduzzaman Chowdhury , Md. Maksud Helali "The effect of amplitude of vibration on the coefficient
of friction for different materials" , Tribology International 41 (2008) 307–314
[14] M Asaduzzaman Chowdhury , Md. Maksud Helali " The frictional behavior of materials under vertical
vibration" Industrial Lubrication and Tribology 61/3 (2009) 154–160
[15] Burrus, C. S., Gopinath, R. A. and Guo, H. (1998) Introduction to Wavelets and Wavelets Transforms.
Prentice– Hall
[16] Todoroska, M.I(2001) ‘‘Estimation of Instantaneous Frequency of Signals Using The Continuous wavelet
Transform’’, Los Angeles, California