دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 353-490 
بررسی الگوی رسوب گذاری و مورفولوژی ساحل در مجاورت آبشکن های مستغرق

صفحه 449-458

10.22060/ceej.2015.377

حامد افسوس بی ریا؛ میر احمد لشته نشایی؛ عطالله غبرایی؛ میر عبدالحمید مهرداد


برنامه رایانه ای تعیین محدوده بهینه استخراج زیرزمینی- GOUMA_CP

صفحه 475-490

10.22060/ceej.2015.369

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مجید عطایی پور؛ کوروش شهریار؛ ابراهیم الهی زینی؛ وحید نیک بین