مدل سازی عددی اثر عمق نفوذ زهکش های قائم بر روی پروسه تحکیم مطالعه موردی: پیش بارگذاری واحدهای زلال ساز سربندر خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مهم ترین مسئله در پروژه های پیش بارگذاری، زمان پروسه تحکیم خاک می باشد. چنانچه به دلایلی زهکش قائم تا عمق مورد نظر طراحی که در واقع ضخامت لایه تراکم پذیر حاصل از مطالعات ژئوتکنیک می باشد، اجرا نشود، تاخیری در زمان پروسه تحکیم به وجود می آید. در این مقاله کدل سازی عددی اثر این پارامتر بر روی زمان پروسه تحکیم بررسی شده و سپس به مطالعه موردی پروژه پیش بارگذاری واحدهای زلال ساز سربندر خوزستان پرداخته می شود. به علت آنکه زهکش های قائم در برخی نقاط این پروژه تا عمق طراحی نفوذ نکرده اند، لذا می توان مقایسه ای بین مدل عددی و نتایج حاصل از داده های ابزارها در پروژه انجام داد.
بر اساس تحلیل های انجام شده مشخص گردید که چنانچه عمق نفوذ زهکش قائم بیشتر از 80% ضخامت لایه تراکم پذیر باشد، تاخیر قابل ملاحظه ای در پروسه تحکیم خاک نسبت به حالت نفوذ کامل به وجود نمی آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of the Effect of Partial Penetration of Vertical Drains on the Consolidation Process, Case Study: Preloading of Sarbandar Decanter Units in Khoozestan

نویسندگان [English]

  • Kazem Fakharian 1
  • Seyed Mohammad Ali Tasalloti 2
1 Associate Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
2 Former MSc student, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

The most important factor in soil preloading is the consolidation time. In any cases, if installation depth of the vertical drain is less than the design depth (which is equal to the thickness of the compressible layer), a delay of the consolidation process will occur. In this paper, effect of this parameter on consolidation time is determined by numerical modeling and then a case study (soil preloading project of Sarbandar decanter units in Khoozestan) is studied. In some areas in this project, the penetrating depth of vertical drains is less than the expected design depth. Comparison has been made between numerical modeling and data from field instrumentation could be done.
It is concluded that if the penetrating depth of vertical drains is more than 80% of the compressible layer thickness, the delay in the consolidation process seems to be negligible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preloading
  • Penetrating length of vertical drain
  • Numerical modeling
  • Soil consolidation
[1]گزارش مرحله اول پروژه پیش بارگذاری مخازن و واحد تصفیه خانه سربندر، شرکت مهندسین مشاور ژئومحیط پارس، 1388 .
[2] Moseley, M. P.; "Ground Improvement, Blackie Academic and Professional", An Imprint of Chapman
and Hall, 2000.
[3] Indraratna, B.; and Rujikiatkamjorn, C.; "Effects of Partially Penetrating Prefabricated Vertical Drains
and Loading Patterns on Vacuum Consolidation",GeoCongress 2008, New Orleans, ASCE Special Publication 178 (Geosustainability and Geohazard Mitigation, Eds: K. R Reddy, M. V. Khire, A. N.Alshawabkeh), pp. 596-603, 2008.
[4] Hibbit; Karlsson; and Sorenson; "ABAQUS Standard User’s Manual", Published by HKS Inc., 2004.
[5] Barron, R. A.; "Consolidation of Fine-Grained Soils by Drain Wells", Trans. ASCE No. 2346, pp. 718-754,
1948.
[6] Carillo, N.; "Simple Two-and Three Dimensional Cases in the Theory of Consolidation of Soils",
Journal of Mathematics and Physics, Vol. 21, No. 1,pp. 1-5, 1942.
[7] Roscoe, K. H.; Schofield, A. N.; and Worth, C. P.; "On the Yielding of Soils", Geotechnique 8, pp. 22-53,
1958.
[8] Rixner J. J.; Kraemer S. R.; and Smith A. D.;"Prefabricated Vertical Drains", Vol. 1-3: Summary
of Research Report: Final Report, Federal Highway Administration, Washington DC, Report No. FHWARD-
86/169, 1986..