حل تحلیلی و عددی پوشش تونل‌ها در اثر بارهای لرزه‌ای و بررسی پارامتر‌های تاثیر گذار بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه عمران

2 استادیار، دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه عمران

چکیده

سازه‌های زیرزمینی از جمله تونل‌ها، المان‌های مهمی در شبکه‌های حمل و نقل و سرویس هستند که به دلیل محصورشدگی در زمین و تحمل تنش‌های برجای بزرگ رفتار لرزه‌ای متفاوتی با سازه‌های سطحی از خود نشان می‌دهند. در این مقاله حل‌های تحلیلی ارائه شده برای تونل‌های دایروی، در مقابل بارهای استاتیکی و لرزه‌ای نشان داده می‌شود، سپس برای یک مقطع از تونل شهری بانکوک، نیروهای داخلی ایجاد شده در پوشش تونل با استفاده از حل‌های تحلیلی بدست آمده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همان مساله به صورت عددی و با استفاده از روش تفاضل محدود و برای شتاب‌های افقی و قائم مختلف، نیز حل می‌شود و با حل‌های تحلیلی مقایسه می‌گردد. مطابق با نتایج بدست آمده با افزایش ضریب شتاب افقی زلزله، نیروی محوری و لنگر خمشی پوشش تونل افزایش می‌یابد. همچنین مشاهده شد که با افزایش عمق تونل، نیروی ایجاد شده در پوشش بتنی تونل، افزایش می‌یابد اما شتاب قائم زمین تاثیر کمی بر روی تنش‌ها دارد. در مورد تاثیر نسبت تنش‌های برجا، هر چه که این نسبت از محدوده عدد یک دورتر شود (کمتر یا بیشتر)، تنش ایجاد شده در پوشش افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical and Numerical Solutions of Tunnel Lining Under Seismic Loading and Investigation of Its Affecting Parameters

نویسندگان [English]

  • shabnam valioskooyi 1
  • Ali Lakirouhani 2
1 M.Sc. student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Zanjan
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Zanjan
چکیده [English]

Underground structures like tunnels are important elements of transportation, network, and service, which due to being surrounded by the ground and withstanding in situ stresses show different seismic behavior in comparison of surface structures. This paper presents analytical solutions for seismic and static loads in circular tunnels, and then they have been used to evaluate internal forces of lining for a section of Bangkok’s urban tunnel. The problem is solved using numerical analysis of finite difference for both horizontal and vertical acceleration coefficients and the results compared with analytical solutions results. According to the results by increasing the horizontal seismic acceleration, the axial force and bending moment increases. And with increasing the depth of tunnel, the forces of lining increases but vertical acceleration of earth has small effect on stresses. For the in- situ stress coefficient it has been seen that as the ratio is further more away from the number one, the created stress increases in the lining.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UNDERGROUND STRUCTURES
  • THEORETICAL SOLUTION
  • Numerical Solution
  • HORIZONTAL ACCELERATION COEFFICIENT
  • IN- SITU STRESS RATIO
[1] Bobet, A; “Effect of Pore Water Pressure on Tunnel Support During Static and Seismic Loading”,Tunnelling and Underground Space Technology 18,pp. 377- 393, 2003.
[2] Einstein, H.H. and Schwartz, C.W; “Simplified Analysis for Tunnel Supports”, Journal of the Geotechnical Engineering Division ASCE 105,1979.
[3] Hashash, Y.M.A, Hook, J.J, Schmidt, B. and Yao,J.I.C; “Seismic Design and Analysis of Underground
Structures”, Tunnelling and Underground Space Technology 16, pp. 247- 293, 2001.
[4] Hashash, Y.M.A, Park, D. and Yao, J.I.C; “Ovaling Deformations of Circular Tunnels under Seismic
Loading: an update on seismic design and analysis of underground structures”, Tunnelling and Underground
Space Technology 20, pp. 435- 441, 2005.
[5] Kyung-Ho Park, Kullachai Tantayopin, Bituporn Tontavanich, Adisorn Owatsiriwong ; “Analytical
solution for seismic-induced ovaling of circular tunnel lining under no-slip interface conditions: A revisit”,
Tunnelling and Underground Space Technology 24,pp. 231–235, 2009.
[6] Kyung-Ho Park, Kullachai Tantayopin, Bituporn Tontavanich; “Analytical Solution for Seismic
Design of Tunnel Lining in Bangkok MRT Subway”,International Symposium on Underground Excavation
and Tunnelling, Bangkok, Thailand, 2006.
[7] Penzien, J. and Wu, C.L; “Stresses in Linings of Bored Tunnels”, Earthquake Engineering and Structural,
1998.
[8] Wang, J.N; “Seismic Design of Tunnels”, Parsons Brinckerhoff Quade & Douglas, Inc, NY, Monograph
7, 1993.