دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 1-121 
خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت

صفحه 65-73

10.22060/ceej.2010.157

علیرضا طبرسا؛ حسین غیاثیان؛ حبیب شاه نظری؛ علی شفیعی؛ رضا جمشیدی چناری