تعیین طیف طرح خطر یکنواخت با توجه به اثرات حوزه نزدیک برای گستره شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طیف خطر یکنواخت روشی جدید و مفید برای دستیابی به طیف طراحی محسوب می­شود که سطح ایمنی مطلوب به صورت یکنواخت را در عملکرد سازه ها با زمانهای تناوب مختلف تامین می­کند. در این تحقیق طیف طرح خطر یکنواخت برای گستره شهر تهران با در نظر گرفتن چشمه های لرزه زای سطحی و خطی در گستره طرح و با استفاده از تحلیل احتمالاتی خطر زمین لرزه و روابط کاهندگی طیفی تعیین شده است. از آنجا که ارتعاشات زمین در مناطق نزدیک به گسل باعث ایجاد خرابی های گسترده ای می­شود، در این تحقیق علاوه بر روابط کاهندگی طیفی حوزه دور، با در نظر گرفتن روابط کاهندگی طیفی حوزه نزدیک اثرات نزدیکی ساختگاه به چشمه لرزه زا، بررسی گردیده است.
نتایج حاصل از این روش در قالب طیفهای خطر یکنواخت و نقشه های شتاب حداکثر زمین و شتاب طیفی در زمانهای تناوب مختلف ارائه شده است. با بکاربردن روشهای تقریبی، طیف طرح خطر یکنواخت با استفاده از مقادیر میانگین شتاب طیفی در دو یا سه زمان تناوب کنترل کننده بدست آمده و با طیفهای پیشنهادی آیین نامه های  84-2800 ایران و UBC97 مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Uniform Hazard Spectra With Respect to the Near Field Effects for Tehran Region

نویسندگان [English]

  • M. Tehranizade
  • M. Seirafian pour
چکیده [English]

Uniform hazard spectrum is a modern and effective method in achieving the design spectra that provide a uniform desirable safety level in performance of structures with different periods. In this study uniform hazard spectrum is determined for Tehran region considering the area and line  seismic sources in the design area using the probabilistic analysis of seismic hazard and spectral attenuation relations. As the ground motions in nearby fault regions cause large damage, in this research the effects of site closeness to the seismic sources is taken into account considering near source spectral attenuation relations besides the far field attenuation ones.                                                                               
The results gained by this method are presented in the form of uniform hazard spectrum, peak ground acceleration and spectral acceleration maps in different periods. Uniform hazard spectrum is obtained by applying approximate method using average values of spectral acceleration in two or three controlling periods and it is compared to the spectra suggested by UBC97 and Iranian 2800-84 codes.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran
  • uniform hazard spectra
  • Spectra Attenuation Relation
  • Near field
  • Design Spectra
[1] زارع، مهدی، مقدمه ای بر زلزله شناسی کاربردی، پژوهشگاه بین المللی و مهندسی زلزله، تهران، ویرایش دوم 1384
[2]Ambraseys, N.N.; Douglas, J.; “Near-field horizontal and vertical earthquake ground motions”, J.Soil Dynamics and Earthquake Engineering,vol. 23, p.p.1-18, 2003. _
[3]Ambraseys, N.N.; Simpson, K.A.; “Prediction of vertical response spectra in Europe”, J.Earthquake Engineering and Structural Dynamics,vol. 25, p.p.401-412, 1996._
[4]Ambraseys, N.N.; Simpson, K.A.; Bommer, J.J.; “Prediction of horizontal response spectra in Europe”,J.Earthquake Engineering and Structural Dynamics,vol. 25, p.p.401-412, 1996._
[5]Bolt, B.A.; Abrahamson, N.A.; “Estimation of strong seismic ground motions”, International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology, vol. 81(B),p.p.983-1001, 2003._
[6]Campbell, K.W.; Bozorgnia, Y.; “Campbell- Bozorgnia NGA empirical ground motion model for the average horizontal component of PGA, PGV and SA at selected specrtal periods ranging from 0.01-10.0 seconds”, Interim Report for USGS Review,2006._
[7]Campbell, K.W.; Bozorgnia,Y.; “Updated near-source ground-Motion (attenuation) relations for the horizontal and vertical components of peak ground acceleration and acceleration response spectra”,Bulletin of the Seismological Society of America, vol. 93(1), p.p.314-331, 2003._
[8]Green, R.A.; Hall, W.J.; “An overview of selected seismic hazard analysis methodologies”, Structural Research Series Rep. No. UILU-ENG-94-2011,University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana,Illinois, 1994._
[9]IBC(2000); “International Building Code,2000”, International Code Council, U.S.A., 2000._
[10]McGuire, R.K.; “Seismic design spectra and mapping procedures using hazard analysis based directly on oscillator response”, J.Earthquake Engineering and Structural Dynamics,vol.5, p.p.211-234, 1977._
[11]Zare, M.; Sabzali, S.; “Spectral attenuation of strong . Motions in Iran”, Third International Symposium on the Effect of Surface Geology on Seismic Motion,France, Grenoble, 2006._