دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، آبان 1389، صفحه 1-113 
بررسی جریان غیرخطی در شکستگی های سنگی با دیواره زبر

صفحه 21-28

10.22060/ceej.2010.171

مصطفی شریف زاده؛ مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ کورش شهریار