تحلیل پوش‌اور دینامیکی سکوهای ثابت فراساحل تحت بارگذاری دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مبانی تحلیل پوش‌اور دینامیکی شبیه پوش‌اور استاتیکی است با این تفاوت که در آن بارگذاری زلزله یا موج به صورت دینامیکی به سازه اعمال و گام به گام با افزایش شدت بارگذاری دینامیکی، سازه مورد تحلیل دینامیکی قرار می‌گیرد. نتیجه هر دو تحلیل نموداری موسوم به نمودار پوش‌اور است که نشان دهنده رفتار و ظرفیت تحمل بار سازه است. در این تحقیق دو سکوی مورد مطالعه ابتدا مورد تحلیل پوش‌اور استاتیکی تحت بار موج و سپس تحلیل پوش‌اور دینامیکی قرار گرفتند. نتایج در دو حالت با هم مقایسه شد. در محدودۀ خطی از رفتار سکوها، رفتار سکو در دو تحلیل مشابه ولی در محدودۀ غیرخطی، حالت دینامیکی و استاتیکی با هم تفاوت دارند. تحلیل پوش‌اور دینامیکی در هر دو سکو ظرفیت ذخیرۀ بیشتری را نسبت به حالت استاتیکی پیش‌بینی می‌کند. سکوهای مورد مطالعه، ظرفیت شکل‌پذیری بیشتری را در حالت پوش‌اور دینامیکی از خود نشان داده‌ و توانایی پذیرش تعداد بیشتری از گسیختگی‌های جزیی در اعضاء سازه هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Push-Over Analysis of Fixed Offshore Platforms Under Metocean Loading

نویسندگان [English]

  • S.A. Kheiri
  • M.R. Bahaari
چکیده [English]

Basics of dynamic push-over analysis and static push-over are same. But in the dynamic case the wave or seismic loads are exerted to structure dynamically. With increasing intensity of dynamic loading in every step, structure would then be analyzed. Results of these two analyses are “push-over graphs” that show behavior of structure. Two platforms were selected for investigation. At first static push-over analysis and then dynamic push-over was performed for two platforms. Results of the two analyses were compared to each other. FEM based program “ABAQUS” was used for modeling. In this investigation, following results were found: Jackets behavior in both dynamic and static push-over analysis is same for linear range of jacket behavior; but in nonlinear range, results are different. In dynamic push-over analysis reserve strength of jacket structures was estimated to be higher than that of static push-over analysis. In dynamic push-over analysis ductility capacity was increased compared with static push-over and structure can bear more partial failure in comparison with static case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic push-over analysis
  • fixed offshore platforms
  • metocean loading
  • structural performance
  • nonlinear dynamic analysis
[1]Recommended seismic design criteria for new steel moment-frame buildings, Report No. FEMA-350, SAC Joint Venture, Federal Emergency Management Agency,Washington DC,2000._
[2]Recommended seismic evaluation and upgrade criteria for existing welded steel moment-fram buildings, Report No. FEMA-351, SAC Joint Venture, Federal Emergency Management Agency, Washington DC, 2000
[3]Dimitrios Vamvatsikos and C.Allin Cornell;“ Incremental Dynamic Analysis”, Department of Civil and Environmental Engineering, Stanford University,2001
[4]Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings, Report No. ATC-40, Advanced Technology Council,Redwood City, California, 1996.
[5]HSE; Health and Safety Executive.; Dynamic Push-Over Analysis of Jacket Structure, Offshore Technology Report- OTO 98 092, April 1999.
[6]ABAQUS Version 6.4 Documentation; “ABAQUS Analysis User’s Manual”, 2004.
[7]American Petroleum Institute.; Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms-Working Stress Design, API-RP2A, Washington, DC 20th Edition, 1996.
[8] خیری جلودار، سید عباس، تحلیل پوش آور دینامیکی سکوهای دریایی، پایان نامه کارشناسی ارشدف دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، 1384
[9]Farzad Naeim; Seismic Design Handbook, Chapter 4; Dynamic Response of Structure; 2004.
[10]Bjorn Skallerud & Jorgen Amdahl.; Nonlinear Analysis of Offshore Structures, Technical University of Denmark, 2002.
[11]Al-Bermani,F.G.A, Kitipornachi,S.,“Elasto-Plastic Larg Deformation Analysis of Thin-Walled Structures.”Engineering Structures, Vol. 12, January 1990.
[12]Schmucker, D.G.;“Near-failure behavior of jacket-type offshore platforms in the extreme wave environment”,PHD Thesis , Reliability of Marine Structures Program,Report RMS-21, Dept. Civil Eng., Stanford university CA, USA, 1996.
[13]Poulos,H.G.,Davis,E.H., “Pile Foundation Analysis And  Design.” John Wiley &Sons, Inc., 1980.