ارائه مدلی برای پیش بینی رفتار مخلوط های آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تکرار بارگذاری چرخ سبب افزایش افت و خیز به علت نرم شدگی مصالح و کاهش سختی سیستم روسازی می‌شود. در این تحقیق میزان کاهش سختی لایه های آسفالتی با انجام تحلیل برگشتی بر روی منحنی های خیز سطح روسازی‌ زیر بار چرخ تعیین گردید. در تحلیل برگشتی از مدل غیر خطی ویسکو - الاستوپلاستیک و روش اجزاء محدود استفاده شد. مدلسازی رفتار بتن آسفالتی با مدل ویسکو - الاستوپلاستیک به منظور بررسی کاهش سختی روسازی برای اولین بار در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد. برتری این مدل بر مدل های ویسکوالاستیک توانایی در برآورد دقیق تر عملکرد و در پایان طول عمر مفید روکشهای آسفالتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Behavior Prediction of Asphalt Mixtures

نویسندگان [English]

  • R. Pourhoseini
  • S. A. A. Shahkarami
چکیده [English]

The vehicle load repetition on the pavements leads to further deflections due to the material softening and the reduction of pavement stiffness. In this research, the stiffness reduction studied using a back analysis of surface bowls under wheel load. In this back analysis the visco-elastoplastic model and the finite element method used. There seems to be no evidence of evaluating the stiffness reduction of pavements using visco-elastoplastic modeling of asphalt concrete behavior. The results indicated that this modeling approach provides a more accurate predication of performance and useful cycle life of asphalt mixtures  when compared to the visco-elastic models. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • visco-elastoplastic model
  • material softening
  • asphalt concrete
  • back analysis
[1]Siddharthan, R.; Sebaaly, P. E.; Javaregowde, M. “Influence of Statistical Variation in Falling Weight Deflectometers on Pavement Analysis” Transp. Res.Rec. 1377, Transp. Res. Board, Washington, D.C.,p.p.57-66, (1992).
[2]Croney, D., “Is the Measured Deflection of A Flexible Pavement A Reliable Guide to Life Prediction and Overlay Design”, Highways, surrey, England, 58 (part 1986), p.p. 24-26, (1990).
[3]Maestas, J. M.; Mamlouk, M. S. “Comparison of Pavement Deflection Analysis Methods Using Overlay Design” Transp. Res. Rec. 1377, Transp. Res. Board,Washington, D. C., p.p.17-25, (1991)._
[4]Collop, A. C.; Cebon, D.; “Stiffness Reductions of Pavements Due to Cumulative Fatigue Damage”, J. ofTrnsp. Engrg.,122 (2), p.p.131-139, (1996).
[5]Kenis, W. J.; “Predictive Design Procedures : VESYS User's Manual” FHWA Rep, p.p.77-154, Washington,D. C, (1978)._
[6]Lu, Y.; Lu, L.; Wright, P.J.; “Vsico-Elastoplastic Method for Pavemnt Performance Evaluation” Proc. Of The Institution of Civil Engineering, vol(153), p.p.227-234,(2002).
[7]Ali, B.; Sadek, M.; Shahrour, I.; “Elasto- Vsicoplastic Finite Element Analysis of Long Term Behavior of Flexible Pavements, Application to Rutting”International Journal Road Material and Pavement Design, vol(9/3), p.p.463-479,(2008).
[8]Uzan, J.; “Viscoelastic-Viscoplastic Model With Damage for Asphalt Concrete” J. of Materials in Civil Engineering, ASCE,17(5), p.p.528-534, (2005).
[9] پورحسینی، رضا، " آنالیز عددی رویه های آسفالتی" رساله دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 1380
[10]Owen, D. R. J.; Hinton, E.; “Finite Element In Plasticity”, Pineridge Press Limited, Swansea,UK,(1980).
[11]Bathe, K. J.; ADINA – A Finite Element Program for Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis,Report AVL 82448-1, Department of Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Tech, (revised 1978), (1975).
[12]Yegooni, M.; Button, J. W. ;Zollinger, D. G.; “Fractals of Aggregates Correlated With Creep in Asphalt Concrete” J. Transp . Engrg. ASCE ,122 (1), p.p.22-28,(1996)._
[13]Johnson-Clark, J. R.; Vertessy , N. J.; Fossey , D. W.; Smith, P. B.; Sharp, K. G.; “Data Report on Testing of Full Depth Asphalt Pavements: Mulgrave ALF Trial”Res. Rep. ARR No. 209, Australian Road Res. Board, Victoria Australia, (1991)._
[14]Ramsamooj, D. V.; Ramadam, J.; Lin G. S. “Model Prediction of Rutting in Asphalt Concrete” J. Transp,Engrg, ASCE, 124 (5), p.p.448-456, (1998)._