مطالعه آزمایشگاهی کنترل نشت از پی های آبرفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نشت از پی سازه‌های دریائی و از جمله دایک‌های ساحلی، یکی ‌از مسائل مهم در امر کنترل شوری اراضی ساحلی و نیز پایداری سازه‌های دریائی به شمار می‌رود. در خصوص نشت از پی سازه های آبی تاکنون تحقیقات زیادی، بویژه در قالب مدل‌های عددی انجام شده است که برای ارزیابی درستی آنها به داده‌های صحرائی و آزمایشگاهی نیاز است. در این تحقیق برای بررسی اثر عوامل موثر بر نشت از پی دایک‌های ساحلی، یک مدل آزمایشگاهی به طول 9 متر، ارتفاع و عرض یک متر با استفاده از اسکلت فولادی و جداره‌های شیشه‌ای و پلکسی گلاس(Plexiglas) ساخته شد. مصالح پی، ماسه تمیز ساحلی بود که با تراکم یکنواخت در عمق 50 سانتیمتری پایینی فلوم مورد استفاده قرار گرفت. پرده آب‌بند و پتوی رسی(بلانکت) بعنوان متغیر های طولی، از ورقه‌های پلکسی‌گلاس ساخته شدند. ترازهای پیزومتریک در وجه پایین دست دایک با استفاده از پیزومترهای شفاف با قطر کم اندازه گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که نسبت طول بهینه بلانکت و عمق پرده آب‌بند به عمق آب مخزن و ضخامت پی به منظور  حداقل نمودن دبی نشت و کنترل فرسایش درونی، به ترتیب برابر 8 و 8/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Investigation on Seepage Control Measures through Alluvial Foundations

نویسندگان [English]

  • Mohammad. Sedghi-Asl
  • Hassan. Rahimi
  • Hassan. Khaleghi
چکیده [English]

Seepage under coastal structures including coastal dikes is one of the major issues for controlling stalinization of coastal lands and stability of the related structures. So far, for analysis of seepage under hydraulic structures much research works have been conducted in the form of numerical models. However, less field and laboratory works have been done for evaluating of the numerical models. In the present research, a laboratory model was made to simulate seepage and its controlling measures under coastal dikes. The model consists of a flume 8m long, 1m deep and 1m wide, in which horizontal blanket and vertical cut off were provided by Perspex sheets. The flume was made of steel frame and Perspex as well as thick glass sheets. The foundation material was made of clean fine sand, compacted to a uniform density and covered the bottom 50cm of flume. Perspex sheets were employed as blanket and cut off variable length. The piezometric heads at the downstream side of dike were measured using small diameter clear plastic tubes. The results of the test showed that the optimum ratio of blanket length and cut off depth to the depth of water and the thickness of foundation at the upstream side of dike for minimum seepage loss and control of piping was 8 and 0.8 respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal dikes
  • Seepage
  • Blanket
  • Cut off
  • Laboratory Model
[1] رحیمی، حسن، سدهای خاکی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 1381
[2]Lee KK, Leap DI., "Simulation of a Free-Surface and Seepage Face using Boundary-fitted Coordinate System Method", J. Hydrology; 196:297–309. 1997
[3]Benmebarek, N, S. Benmebarek, and R. Kastner "Numerical Studies of Seepage Failure of Sand within a Cofferdam", Computers and Geotechnics 32: 264–273.2005
[4]Bennet,P ,T., "The Effect of Blankets on Seepage Through PreviousFoundation", Trans., ASCE, Vol. 111 1946
[5]Javan, MT Farjood, M.R., "Evaluation of Foundation Seepage at Doroodzan Earth Dam", Proceeding of the international conference on environmental management, Geo-Water and Engineering Aspects. Feb. 8-11 _,Wollongong, august, A.A Balkema. 1993
[6]Koo, M.H., and Leap, D.I., "Modeling three-Dimensional Ground Water Flows by the Body-Fitted coordinate (BFC) method: I. Stationary Boundary Problems",Transport in Porous Media 30:217–339. 1998
[7]Koo, M.H., and Leap, D.IT , "Modeling Three-Dimensional Ground Water flows by the Body-Fitted Coordinate (BFC) method: II. Free and Moving Boundary Problems",Transport in Porous Media 30:345–362. 1998
[8]Leliavsky, S. kDesign Text Book in Civil Engineering: Design of Dams For percolation and Erosionk . Chapman and Hall press- 1965-
[9]McNamee, J., "Seepage into a Sheeted Excavation",. Geotechnique, the Institution of Civil Engineers, London;4(1):229–41. 1949
[10]Neuman, S. P., and Witherspoon, P. A. "Finite Element Method for Analyzing Steady Seepage with a Free Surface", Water Resources Research_T 6: 889–897. 1970
[11]Sedghi-asl, M.. “Optimization of Seepage Control Measures in Coastal Dikes using Laboratory and Numerical Models”, M.Sc Thesis, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, University of Tehran, Iran(in Farsi) 2005
[12]Streeter V.L and Wylie, E.B.“Fluid Mechanics” McGraw-Hill_T_ 1979
[13]Terzaghi, K., “Theoretical Soil Mechanics”, John Wiley and Sons, New York. 1943