خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خاک مسلح شده با الیاف، به عنوان یک ماده مرکب عمل می­کند به طوریکه الیافهای قرار گرفته شده در آن از مقاومت کششی بالایی برخوردار می­باشد. تنشهای برشی ایجاد شده درخاک ناشی از بسیج مقاومت کششی الیافها بوده بطوریکه باعث افزایش مقاومت خاک می­گردد. این مقاله به مطالعه و بررسی تاثیر الیافهای مصنوعی در اصلاح خواص مقاومت دینامیکی یک خاک ماسه‌ای ریز می‌پردازد. از اهداف این طرح می­توان به تبدیل مواد اضافی موکت به فراورده با ارزش افزوده در تسلیح خاک نیز اشاره نمود. بدین منظور یک سری آزمایشهای سه محوری سیکلی کنترل تنش بر روی نمونه های ماسه ریز مسلح شده به کمک الیاف با توزیع تصادفی انجام گردید. از خصوصیات تغییر شکل دینامیکی ماسه مسلح شده می­توان به مدول برشی و نسبت میرایی اشاره نمود. در این آزمایشات تأثیر پارامترهایی نظیر میزان الیاف، نسبت اضلاع، تعداد سیکلهای بارگذاری و سطوح تنش همه جانبه بر روی نسبت میرایی بررسی گردیده است. نتایج به روشنی نشان می­دهد که در اثر مسلح شدن نسبت میرایی نمونه های مسلح تحت تنشهای همه جانبه مختلف افزایش می­یابد. این روند افزایش در مقادیر بالای درصد وزنی و نسبت اضلاع الیاف به خوبی دیده می­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Damping Characteristics of Silty Sand Reinforced With Carpet Waste Strips

نویسندگان [English]

  • A. R. Tabarsa
  • H. Ghiassian
  • H. Shahnazari
  • A. Shafiee
  • R. Jamshidi C
چکیده [English]

A fiber reinforced soil behaves as a composite material in which fibers of relatively high tensile strength are embedded in a matrix of soil. Shear stresses in the soil mobilize tensile resistance in the fibers, which in turn imparts greater strength to the soil. In this paper a study on the influence of synthetic fibrous materials in improving the dynamic strength characteristics of a fine sandy soil is reported. The study is aimed at converting fibrous carpet waste into a value-added product for soil reinforcement. A series of stress controlled cyclic triaxial tests were carried out on fine sand specimens reinforced with randomly distributed carpet strips. The dynamic deformation properties of the reinforced sand are defined in terms of shear modulus and damping ratio. The effects of parameters such as fiber content and aspect ratio, number of cyclic loading and the level of confining pressure on the aforesaid parameters were investigated. The results clearly indicate the increase of damping ratio of reinforced samples in different confining pressure. The increase is more pronounced in higher fiber contents and aspect ratios. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damping Ratio
  • Reinforcement
  • Carpet Fibers
  • Cyclic Triaxial
[1]Lee, K. L.; Adams, B. D.; Vegneron, J. M.; “Reinforced Earth retaining walls” Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, vol.99, no. 10, p.p. 745-764, 1973. _
[2]Gray, D. H.; Ohashi, H.; “Mechanics of fiber reinforced in sand”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, vol. 109,no. 3, p.p. 335-353, 1983._
[3]Gray, D.; Rafeai, A.; “Behavior of fabric-versus fiber reinforced sand”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 12,No. 8, pp. 804-820, 1986._
[4]Maher, M. H.; Gray, D. H.; “Static response of sand reinforced with distributed fibers”, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, vol. 116, no. 11,p.p. 1661–1677, 1990._
[5]Wang, Y.; Frost, J. D.; Murray, J.; Jones, A.; “Utilization of carpet, textile and apparel waste for soil reinforcement”, ARC 99, SPE Annual Recycling Conference, November 9-11, Dearborn,Michigan, 2000._
[6]Ghiassian, H.; Poorebrahim, G.; Gray, D. H.; “Soil reinforcement with recycled carpet wastes”,Journal of Waste Management and Research, vol.22, no. 2, p.p. 108-114, 2004. _
[7]Boominathan, S.; Senathipathi, K.; Jayaprakasam, V.; “Field studies on dynamic properties of reinforced earth”, Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 10, no. 8, p.p. 402-406, 1991.
[8]Krishnaswamy, N. R.; Isaac, N. T.; “Liquefaction analysis of saturated reinforced granular soils”,Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, vol.121, no. 9, p.p. 645–651, 1995.
[9]Vercueil, D.; Billet, P.; Cordary, D.; “Study of the liquefaction resistance of a saturated sand  reinforced with geosynthetics”, Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 16,no. 16, p.p. 417-425, 1997.
[10]Noorany, I.; Uzdavines, M.; “Dynamic behavior of saturated sand with geosynthetic fibers”,Geosynthetics Conference, San Diego, USA, vol.2, p.p. 385–396, 1989.
[11]Maher, M. H.; Woods, R. D.; “Dynamic response of sand reinforced with randomly distributed fibers”, Journal of Geotechnical Engineering,ASCE, vol. 116, no. 7, p.p. 1116–1131, 1990.
[12]Feng, Z. Y.; Sutter, K. G.; “Dynamic properties of granulated rubber sand mixtures”, Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, vol. 23, no. 3, p.p. 338-344, 2000.
[13]Li, J. ; Ding, D. W.; “Nonlinear elastic behavior of fiber reinforced soil under cyclic loading”, Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol.22, no. 22, p.p. 977-983, 2002._
[14]Boominathan, A.; Hari, S.; “Liquefaction Strength of Fly Ash Reinforced with Randomly Distributed Fibers”, Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 22, no. 22, p.p. 1027-1033, 2002._
[15]Poorebrahim, G.; “Soil reinforcement with carpet wastes”, Ph.D. Dissertation, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 2004.
[16]Michalowski, R. L; Cermak, J. ; “Triaxial Compression of Sand Reinforced with Fibers”Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 129, No. 2, pp. 125–136,2003.
[17]Li, C.; “Mechanical response of fiber reinforced soil”, Ph.D. Dissertation, The University of Texas at Austin, USA, 2005.
[18]Ishihara, K.; “Soil behavior in earthquake geotechnics”, Clarendon Press, Oxford, 1996.