دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 1-113