اثر ضریب تغییرات پارامترهای اصلی بر شاخص قابلیت اعتماد اعضای سازه ای در آبا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آیین نامه آبا، بار و مقاومت را در ضرایب اطمینان جزئی ضرب می­کند تا قابلیت اعتماد سازه را افزایش دهد. در این مقاله به محاسبه و بررسی شاخص قابلیت اعتماد سازه های طراحی شده براساس آبا پرداخته شده و نشان داده می­شود که به ازای ضریب تغییرات مختلف برای پارامترهای طراحی، شاخص قابلیت اعتماد متفاوتی برای سازه بدست می­آید.  این امر اهمیت تدوین آیین نامه بر اساس تئوری قابلیت اعتماد را بیان می­کند. به عبارت دیگر برای بدست آوردن ضرایب اطمینان مناسب برای پارامترهای طراحی سازه در آیین نامه می­بایستی آنالیز قابلیت اعتماد با توجه به داده های آماری محلی پارامترها (در ایران) انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability Index in ABA Design Code

نویسندگان [English]

  • Mohsenali Shayanfar
  • Ehsan Jahani
چکیده [English]

ABA design code increases the reliability of a structure by means of multiplying the partial safety factors by load and resistant. In this paper, the reliability index of code-based designed structures are calculated and investigated. Also it is shown that the different values of reliability index are calculated for the different values of the coefficient of variation. This result expresses the importance of the code design collection on basis of reliability theory. In other words, the partial safety factors of design parameters for ABA must be calculated on basis of the local statistical data(in favor of Iran) of the parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability Theory
  • Monte Carlo Analysis
  • genetic algorithm
  • Partial safety factors
[1]
R. Ranganathan; Structural reliability: analysis and design, Jico Publishing House, 2000.
[2]
R.E. Melchers; Structural reliability analysis and prediction, Second Edition, John Wiley & Sons, 1999.
[3]
H.O. Madsen; S. Krenk; N.C. Lind; Methods of structural safety, International Series in Civil Engineering and Engineering Mechanics Prentice-Hall, 1986.
[4]
Cornell, C. A.; "A Probability Based Structural Code", Journal of  ACI , Vol. 66, pp. 975-985, Des. 1969.
 [5]
Hasofer, A.M.; N.C. Lind; "An Exact and Invariant First Order Reliability Format", Journal of Engineering Mechanics Division, ASCE, Vol. 100, EM-1 , pp. 111-121, Feb. 1974.
[6]
D.E. Goldberg; Genetic algorithms in search , optimization, and machine learning, Addison-Wesley, New York, 1989.
[7]
Shao S.; Murotsu Y.; "Approach to failure mode analysis of large structures". Probabilistic Eng Mech; 14:169–77, 1999.
[8]
Deng L; Ghosn M.; Shao S.;" Shredding genetic algorithm for reliability analysis of structural systems". J Struct Safety 2004.