مقایسه راکتورهای UASB معمول و اصلاح شده در تصفیه پساب صنایع لبنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

3 دانشیار دانشکده مهندسی، گروه عمران-محیط زیست دانشگاه بیرجند

4 گروه عمران/ دانشکده مهندسی/ دانشگاه بیرجند

چکیده

تحقیق حاضر به منظور مقایسه کارایی راکتور UASB معمول و اصلاح شده جهت تصفیه پساب صنایع لبنی انجام شده است. جهت انجام تحقیق دو واحد راکتور با ارتفاع 120 سانتی‌متر و حجم 48 لیتر در مقیاس آزمایشگاهی بکار گرفته شده و از یک مخزن سپتیک تانک و یک پتو لجن اضافی جهت بهینه‌سازی راکتور UASB استفاده شده است. تلقیح اولیه راکتور با استفاده از لجن تصفیه‌خانه فاضلاب (روش لجن فعال) کشتارگاه به همراه فضولات گاوی تازه و تغذیه با استفاده از شیر خشک انجام گرفته است. تحقیق حاضر در چهار دوره به مدت 154 روز به طول انجامیده، که دوره اول به مدت 30 روز شامل طراحی و ساخت راکتور، دوره دوم به مدت 40 روز شامل راه‌اندازی، تشکیل گرانول و اندازه‌گیری PH، دوره سوم به مدت 40 روز شامل ادامه روند تشکیل گرانول و پتو لجن، اندازه‌گیری PH و بررسی اولیه راندمان حذف COD و دوره چهارم به مدت 44 روز شامل ادامه روند اندازه‌گیری لجن گرانوله‌، PH و بررسی راندمان حذف COD می‌باشد. بارگذاری آلی طی چهار دوره به میزان kgCOD/m3.day 11/4-5/2 بوده و دمای راکتور در طی دوره دوم تا سوم در محدوده دمای مزوفیلیک و در طی دوره چهارم در محدوده دمایی مزوفیلیک و سایکروفیلیک قرار گرفته است. زمان ماند طی دوره‌های مورد بررسی 24 ساعت می‌باشد. راندمان COD خروجی طی چهار دوره برای راکتور معمول 75-60 و برای راکتور اصلاح شده 94-60 درصد می‌باشد. بهینه‌سازی راکتور UASB باعث افزایش راندمان به میزان 22-18 درصد نسبت به حالت معمول می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of normal and modified UASB reactors for dairy wastewater treatment

نویسندگان [English]

  • morteza yeganeh mirza aliloo 1
  • somayeh rahmani 2
  • mohammad reza doosti 3
  • Mohammad Javad Zoqi 4
1 university of birjand
2 Master of science student-university of birjand
3 Associate Professor, Faculty of Engineering, Civil-Environmental Department of university of birjand
4 civil environment department of university of birjand
چکیده [English]

The present study was conducted to compare the efficiency of normal and modified UASB reactor for the treatment of dairy wastewater. To conduct research, two reactor units with a height of 120 cm and a volume of 48 liters have been used on a laboratory scale and a tank septic tank and an additional sludge blanket have been used to optimize the UASB reactor. Initial inoculation of the reactor was carried out using sewage treatment sludge (active sludge method) slaughterhouse, along with fresh cow discharges and feeding using dry milk. The research lasted for fourteen periods for 154 days, the first period for 30 days including the design and construction of the reactor, the second period for 40 days including starting, forming granules and measuring PH, the third period for 40 days including the continuation of the process The formation of granules and sludge blankets, pH measurements, and preliminary analysis of the removal efficiency of COD and the fourth period for 44 days include the continuation of granulation sludge measurement, PH and the evaluation of COD removal efficiency. The organic loading during four periods was 5.2-11.4 kgCOD/m3.day, and the reactor temperature was in the second to third period in the mesophilic temperature range and during the fourth period at the mesophilic and psychrophilic temperature range. The retention time in the studied period is 24 hours. The output COD yields four to for normal reactor 75-60% and a modified reactor of 94-60%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Wastewater Treatment"
  • "Industrial Wastewater"
  • "Dairy Industry"
  • "Normal UASB Reactor"
  • "Modified UASB Reactor"