تحلیل قابلیت اطمینان پایداری استاتیکی دیوارهای خاک مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 گروه آموزشی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این پژوهش تحلیل قابلیت اطمینان پایداری داخلی و خارجی دیوارهای حائل خاک مسلح تحت شرایط بارگذاری استاتیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اثر متغیرهای مختلف نظیر زاویه اصطکاک داخلی خاک، وزن مخصوص خاک، مقاومت مسلح کننده‌ها، زاویه اصطکاک کف دیوار و سربار وارده با فرض عدم قطعیت و همچنین بررسی همبستگی بین آنها بر پایداری داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. پایداری خارجی مورد بررسی در این پژوهش شامل لغزش، واژگونی و فشار پنجه و پایداری داخلی شامل گسیختگی و بیرون کشیدگی مسلح کننده می‌باشند. همچنین آنالیز حساسیت روی متغیرهای تصادفی مؤثر نیز انجام شده است. بدین منظور از تحلیل مرتبه اول قابلیت اطمینان FORM ) ) استفاده شده و اعتبارسنجی آن نیز با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو MCS ) ) انجام شده است. بررسی شاخص قابلیت اطمینان در مودهای خرابی مختلف بیانگر تاثیر مهم و شاخص زاویه اصطکاک داخلی بر پایداری دیوار در مقایسه با دیگر متغیرها است. همچنین مود خرابی لغزش بعنوان بحرانی‌ترین خرابی محتمل در این بررسی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability analysis for static stability of reinforced soil

نویسندگان [English]

  • Naser Shabakhty 1
  • Saeed Ghaffarpour Jahromi 2
  • Rebin Ahmadi 3
1 Iran University of Science & Technology
2 Shahid Rajaee Teacher Training University
3 Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

 In this study the stability of the flexible walls and the type of reinforced soil walls are evaluated to examine the stability and design the retaining walls with reliability method which gives more realistic results than other design methods. In this paper, using related softwares the effect of various parameters such as internal friction angle, soil specific gravity, reinforcement resistance, friction angle between the soil and the retaining wall, load, assuming uncertainty in the parameters and also the investigation the correlation of parameters will be investigated on the stability of reinforces soil walls after analyzing and determining the effective parameters among these parameters, we will analysis the sensitivity of these parameters to see which of these parameters has more influence on the stability of reinforces soil walls. Two types of stability are considered in reinforces soil walls which include external stability and internal stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced soil: Geosynthetics: Stability: Uncertainty: Reliability: Sensitivity analysis
[1] C. Jones, J.  , Earth reinforcement and soil structures, (1985).
[2] M.K. (1999), Investigating the stability of geosynthetic walls (In Parsian), (1999).
[3] D. Tobutt, Monte Carlo simulation methods for slope stability, Computers & Geosciences, 8(2) (1982) 199-208.
[4] A.T. Genske DD, Reliability analysis of reinforced earth retaining structures subjected to earthquake loading, Soils and Foundations, 31(4) (1991) 48-60.
[5] K.M.a.D.K. Byung S. C., A Study on Reliability Analysis for Reinforced Earth Retaining Walls, GeoAsia Proceeding Conference,  (1998) 248-254.
[6] B.C. Chalermyanont T, Reliability-based design for internal stability ofmechanically stabilized earth walls, Geotech Geoenviron En, 130(2) (2004) 163-173.
[7] D.G. Sayed S, Reliability analysis of reinforced soil walls under static and seismic forces, Geosynthetics International, 15(4) (2008) 246-257.
[8] G.L.S.B. B. Munwar Basha  Reliability-based load and
resistance factor design approach, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 60(1) (2013) 8-21.
[9] D.V. Griffiths, Fenton, G. A., Probabilistic Methods in Geotechnical Engineering, (2007).
[10] N.Z. Chen Jingyu, Case Study on the Typical Failure Modes and Reliability of Reinforced-Earth Retaining Wall, The Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 21(1) (2016) 305-317.
[11] M. Powers, Reliability Analysis of Geosynthetic Reinforced Soil Walls, (2017).
[12] P.E. M. Myint Lwin, S.E., Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes, U.S. Department of Transportation, (2010).
[13] J.N. 308, Retaining wall design guide (In Parsian), (2005).
[14] S.M.a.G.B. M., Structural Trust Theory (In Parsian, (2014).
[15] A.M. Hasofer, and Lind, N. C., Exact and Invariant Second-Moment Code Format, Journal of the Engineering Mechanics Division ASCE, 100(1) (1974) 111-121.
[16] G.L.S.B. B. Munwar Basha Optimum Design for External Seismic Stability of Geosynthetic Reinforced Soil Walls: Reliability Based, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 136(6) (2007) 95-109.
[17] A.S.N.a.K.R. C., Reliability of Structures, (2012).
[18] K.K.P.a.J. Ch., Risk and Reliability in Geotechnical Engineering, (2017).