اثر ارتفاع در مقاومت برشی تیرهای عمیق بدون آرماتور برشی با بتن معمولی و سبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران - دانشگاه تربیت مدرس

2 تهران-دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از پارامترهای مهم در تعیین ظرفیت برشی تیرها، ارتفاع تیر میباشد. در این تحقیق به منظور بررسی اثر ارتفاع در مقاومت برشی تیرهای عمیق با بتن سبک و مقایسه با بتن معمولی دو سری تیر که شامل 8 تیر عمیق با نسبت دهانه برشی به ارتفاع 0/5 بود ساخته شد. سری اول شامل 4 تیر به ارتفاع 30 ،45 ،60 و 90 سانتی‑متر بود که در ساخت آنها از بتن سبک استفاده شد نمونه‌های سری دوم نیز شبیه سری اول بود با این تفاوت که در ساخت آنها از بتن معمولی استفاده شد. تیرهای به صورت دو نقطه‌ای و متمرکز از بالا تحت بار قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که مد ً مستقل از گسیختگی مستقل از ارتفاع و نوع بتن می‌باشد. الگوی گسترش ترک‌ها بیشتر تحت تأثیر ارتفاع است و تقریبا نوع بتن می‌باشد. مقاومت برشی نرمالیزه شده در هر دو گروه از تیرها با افزایش ارتفاع کاهش می‌یابد. مقایسه نتایج حاصل از آزمایش با روش‌های خرپایی موجود در آیین‌نامه‌ها نشان می‌دهد که تمام روش‌ها در تیرهای با ارتفاع کم محافظه‌کارانه بوده و با افزایش ارتفاع از حاشیه ایمنی کاسته می‌شود. نتایج آیین‌نامه CSA در مورد تیرها با ارتفاع cm 90 غیر محافظه‌کارانه است که این امر نیاز به تحقیق بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Height effect on shear strength of deep beams without Shear Reinforcement with normal and lightweight concrete

نویسندگان [English]

  • abolfazl arabzade 1
  • amin noori 2
چکیده [English]

Failure in reinforced concrete deep beams is mainly in shear and in a brittle and sudden form, which this behavior can lead to destructive consequences. So determining shear capacity of these beams is an important issue. One of major parameters in determining shear capacity of beams is the height of beam. Researches show that with increase in beam’s height, normalized shear strength decreases which this phenomena is called size effect. In recent years due to advances in construction methods, the idea of using lightweight concrete deep beams has been proposed, this should be done with a full understanding of the behavior of lightweight concrete. Moreover, truss models are recently used for analysis and design of deep beams in codes which their validity for lightweight concrete should be investigated. In this research to investigating size effect in lightweight concrete deep beams and comparison with normal concrete, two series of beams including 8 deep beam with shear span to height ratio of 0.5 were built in lab. First series included 4 beams with height of 30, 45, 60 and 90 cm using lightweight concrete in their construction, specimens of second series were similar to first but normal concrete was used in there construction. Results show that failure mode is independent of height and concrete type. The pattern of crack propagation is more affected by height and almost independent of concrete type. Normalized shear strength in both groups of beams decreases with increase in height but the intensity of this decrease in lightweight concrete deep beams is more than normal concrete which shows that size effect in lightweight concrete is more than normal concrete. Results of Experiment were compared to truss methods in codes and some of proposed models in codes. Results indicate that all methods are conservative in low height beams and with increase in height, safety margin decreases. Results of CSA code is non-conservative for beams with 90 cm height which needs more study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deep beam
  • Size effect؛ Lightweight concrete؛ Truss method؛ Shear capacity
[1] A.Arabzadeh, 2001. Analysis of some experimental results of simply supported deep beams using truss analogy method. Iranian Journal of Science & Technology, Vol. 25, No. 1, pp. 115-128.
[2] ACI 318-11, 2011. Bulding Code Requirements for Structural Concrete and Commentary, American Concrete Institute, Michigan.
[3] Kani, G., 1967. How safe are our large reinforced concrete beams. ACI Journal, Vol. 64(3), pp. 128-141.
[4] Shioya, T., Iguro, M., Nojiri, Y., Akiayma, H. and Okada, T., 1989. Shear strenght of large reinforced concret beams, Fracture Mechanics: Application to concrete., SP- 118, ACI, Detroit, 259-279.
[5] Collins, M.P., and Mitchell, D., 1986. A Rational Approach to shear design-The 1984 Canadian Code Provisions. ACI Journal, Proceedings. Vol. 83, No.6, pp. 925-933.
[6] Reineck, K.H., 1991. Ultimate shear force of structural concrete members without transverse Reinforcement Derived from Mechanical Model. ACI Structural Journal, Vol. 88, No. 5, pp. 592-602.
[7] Bazant Z.P., 1997. Scaling of Quasi-Brittle Fracture: Asymptotic Analysis. Intenational Journal of Fracture, Vol. 83, No. 1, pp. 19-40.
[8] Yang, K. H.; Chung, H. S.; Eun, H. C.; and Lee, E. T., “Shear Characteristics of High-Strength Concrete Deep Beams without Shear Reinforcement,” Engineering Structures, V. 25, No. 8, 2003, pp. 1343-1352.
[9] Yang, K. H.; Chung, H. S.; and Ashour, A. F., “Influence of Section Depth on the Structural Behavior of Reinforced Concrete Continuous Deep Beams,” Magazine of Concrete Research, V. 59, No. 8, 2007, pp. 575-586.
[10] Tan, K. H., and Cheng, G. H., “Size Effect on Shear Strength of Deep Beams: Investigating with Strut-andTie Models,” Journal of Structural Engineering, ASCE, V. 132, No. 5, 2006, pp. 673-685.
[11] Sherwood, E., Bentz, E., & Collins, M., 2007. Effect of aggregate size on beam-shear strength of thick slabs. ACI structural Journal, Vol. 107(2), pp. 180-190.
[12] CSA A23.3-94, 1994. Design of concrete structures. Canadian Stanadards Association, Toronto, Canada.
[13] Keun-Hyeok Yang, 2010. Tests on Lightweight Concrete Deep Beams. ACI Structural Journal, Vol. 107, No. 6, pp. 663-670.
[14] EN 1992-1-1.2004, 2004. Design of Concrete Structures. British Standards Institution, London, UK.
[15] Arabzadeh, A., Rahaie, A.R. and Aghayari, R., 2009, “A Simple Strut-and-Tie Model for Prediction of Ultimate Shear Strength of RC Deep Beams”, International Journal of Civil Engineering Volume 7, Issue 3, September 2009, p.p. 141-153.
[16] Pars Sirjan Civil Company www.omranpars.com