ارائه ی رابطه ی تحلیلی محاسبه سختی دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

دیوار برشی فولادی کامپوزیت یک سیستم نوین باربر جانبی و متشکل از یک ورق فولادی به همراه پوشش بتن مسلح است که این پوشش از یک سمت یا هر دو سمت توسط برش گیرهایی به ورق متصل شده است. در دیوار برشی فولادی کامپوزیت، پوشش بتنی مسلح با مهار کردن ورق فولادی و جلوگیری از کمانش آن باعث بالا رفتن ظرفیت برشی دیوار برشی فولادی تا حد تسلیم در برش داخل صفحه ی ورق به جای کشش در راستای میدان کششی می شود. در سیستم نوین دیوار برشی فولادی کامپوزیت، فاصله ای بین پوشش بتنی و تیرها و ستون های مرزی ایجاد می گردد. آزمایشات روی دیوار برشی فولادی کامپوزیت معمولی و نوین نشان از خرابی اندک سیستم نوین در مقایسه با سیستم معمولی دارد. در این مقاله به منظور محاسبه سختی دیوار برشی فولادی کامپوزیت، ورق فولادی، قاب و پوشش بتنی از یکدیگر تفکیک شده و با در نظر گرفتن اندرکنش بین آنها ( ،)CPFIسختی دیوار برشی فولادی کامپوزیت محاسبه شده است. برای در نظر گرفتن اثر سختی بتن در سختی دیوار برشی فولادی کامپوزیت، فاصله بین پوشش بتنی و اعضای مرزی مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال آن، دو رابطه برای محاسبه سختی دیوار برشی فولادی کامپوزیت پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از ورق فولادی با تنش تسلیم پایین دارای ضخامت معادل با ورق فولادی معمولی، موجب افزایش سختی دیوار برشی فولادی کامپوزیت خواهد شد. همچنین درگیر شدن پوشش بتنی با اعضای مرزی موجب افزایش مقدار سختی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide Analytical Relationship to Calculate the Stiffness of Composite Steel Shear Walls

نویسندگان [English]

  • M. Gholhaki
  • M. Movahedinia
  • O. Rezaie Far
Faculty of Civil Engineering, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

The composite shear wall system is considered as one of the newest structural systems. In composite steel shear wall, reinforced concrete cover causes to increase shear capacity of steel shear wall up to in-plane shear yield limit rather than tension along the diagonal tensile field by anchoring steel plate and preventing its buckling. In innovative composite steel shear wall system, a gap is created between concrete cover and boundary beams and columns. Tests on traditional and innovative composite steel shear wall show a slight failure in innovative system compared to traditional system. In this paper, steel plate, concrete cover and frame were separated to calculate the stiffness of composite steel shear wall by their interaction (CPFI). To evaluate the effect of concrete stiffness on composite steel shear wall stiffness, the gap between concrete cover and boundary members has been discussed, and then two relationships have been proposed to calculate the stiffness of composite steel shear wall. The results show that the use of low yield stress steel plate with equivalent thickness to traditional steel plate will increase stiffness in composite steel shear wall. Also, concrete cover involvement in boundary members will increase the stiffness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite Steel Shear Wall
  • Low Yield Stress Steel
  • stiffness

 

 

Stiffness

[1] A. Astaneh-Asl, Seismic Behavior and Design of Composite Steel Plate Shear Walls, Steel Tips, Structural Steel Educational Council, Technical Information & Product Service, 2002.
[2] S. Sabouri, Lateral Load Resisting Systems An Introduction To Steel Shear Walls, Anguizeh Poblishing Co, 1th Edn, (2001) 220-227.
[3] Z. Qiuhong, A. Astaneh-asl, Seismic Behavior of Composite Shear Wall Systems and Application of Smart Structures Technology, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver 2578 (2004).
[4] Z. Qiuhong, A. Astaneh-asl, Cyclic Behavior of Traditional and Innovative Composite Shear Walls, Journal of Steel Structures 7 (2007) 69-75.
[5] A. Rahai, F. Hatami, Evaluation of Composite Shear Wall Behavior under Cyclic Loadings, Journal of Constructional Steel Reaearch, 65 (2009) 1528-1537.
[6] A. Rahai, F. Hatami, The effect of intermediate beam spacing and changes in the thickness of concrete casing in steel wall core shear walls, Proceedings of the first International Conference on Seismic Rehabilitation, Tehran, 2004.
[7] A. Rahai, F. Hatami, Comparison of the effect of the beam-to-column connection and the variations of cutter spacing in the steel wall core shear walls, Proceedings of the first International Conference on Seismic Rehabilitation, Tehran, 2004.
[8] F. Hatami, M. Sehri, The effect of steel sheet thickness change on composite shear wall behavior, Journal of Structural and Steel Research, 4(4) 2008.
[9] A. Arabzadeh, M. Soltani, A. Ayazi, Experimental Investigation of Composite Shear Walls under Shear Loadings, Journal of Thin-Walled structures, 49 (2011) 842-854.
[10] A. Arabzadeh, A. Ayazi, Evaluating the Effects of Distance Between Bolts on the Behavior of Composite Steel Shear Wall, Asian Journal of Civil Engineering (BHRC), 14(1) (2013) 145-159.
[11] A. Arabzadeh, M. Soltani, and A. Ayazi, Effect of different parameters on seismic behavior of composite shear walls Laboratory studies, Proceedings of the first national congress - Earthquake - Geotechnics, Mazandaran, Babolsar, (2010).
[12] N. Siahpolo, Principles of Applied Earthquake Engineering, Publishing Padideh, First Edition, 2009.