بهبود سازه ای تیر رابط دیوارهای برشی همبند با جایگزینی بتن الیافی توانمند (HPFRCC) با بتن معمولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمراان، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

تیرهای همبند ساخته شده از بتن های سیمانی مسلح الیافی توانمند از نسل های پیشرفته بتن های الیافی به شمار می آیند و جایگزین مناسبی برای تیرهای همبند بتنی معمولی می باشند. با استفاده از این مصالح علاوه بر افزایش شکل پذیری سازه و کاهش مقادیر آرماتورهای عرضی و قطری می توان به ظرفیت برشی بالاتری دست یافت. این مقاله به بررسی آزمایشگاهی HPFRCC، High Performance Fiber Reinforcement Cementitious( تأثیر جایگزینی بتن الیافی توانمند )Compositeبه جای بتن معمولی در تیر رابط دیوارهای برشی همبند بتنی می پردازد. نمونه اول با بتن معمولی و نمونه دوم از بتن الیافی توانمند طراحی و ساخته شده است. نتایج نشان داد که وجود الیاف باعث جلوگیری از افزایش عرض و پخش ترک ها در نمونه ساخته شده از بتن الیافی توانمند نسبت به نمونه بتن معمولی و افزایش میزان جذب انرژی نمونه ها و تأخیر در ایجاد گسیختگی شده و شکست برشی-کششی در نمونه بتن معمولی به شکست برشی-لغزشی در نمونه بتن الیافی تبدیل شد. همچنین، افزایش ٪ 117مقاومت برشی بتن و ٪60جذب انرژی تیر همبند ساخته شده با بتن الیافی توانمند نسبت به نمونه مرجع از دیگر مزایای آن بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural Improvement of Shear Wall Coupled RC Beam Replaced with HPFRCC

نویسندگان [English]

  • A. Kheyroddin
  • M. Dehghan
  • M. K. Sharbatdar
Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Coupling beams made of high performance fiber reinforced cementinous composite (HPFRCC) are capable alternative compared to traditional concrete and resulting to increasing capacity, ductility, energy dissipation and also reducing the congested amount of longitudinal, transverse and diagonal reinforcement. This article investigate the influence of HPFRCC replacement with normal concrete in coupled shear wall with connecting beam. The first specimen of coupling beams designed and made with normal concrete and second specimen of coupling beams designed and made with HPFRCC and tested under cyclic loading. The results indicated that HPFRCC increased tensile capacity of concrete, prevented the increasing the crack widths and increased absorbed energy. also increased rigidity compared to plain concrete specimen and shear-tensile failure was changed to shear-slippage failure. amount of shear strength for HPFRCC coupling beams were 117 percent than normal concrete and the use of fibers increased the energy absorption about 60 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coupling shear wall
  • Ductility
  • Energy Absorption
  • HPFRCC
[6] Moehle J., Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings, McGraw-Hill Education, (2015)
[7] Parra-Montesinos, G.J., High-Performance Fiber-Reinforced Cement Composites An Alternative for Seismic Design of Structures, ACI Structural Journal, 102( 5) (2005) 668-675.
[8] Wei-ling, L., Toughness Behavior Of fiber Reinforcement Concrete, Proceeding of the Fourth RILEM International Symposium Sheffield, UK, (1992)
[9] M. A. Asgari, Experimental Investigation of Compressive and Flexural Capacity of Concrete Panels Reinforced with GFRP Fiber, Thesis of Master of Science in Civil Engineering, Semnan University, (2010)
[10] American Concrete Institute (ACI) 544.1R-96, State of The Art Report on The Fiber Reinforced Concrete, Manual of concrete practice, ACI-544. 2R-89 Michigan, USA, (1998)
[11] R. Ahmadi, M. Sharifi, Introduction to properties of Ductile Engineer Cementitios Composite, 4th National Congress on Civil Engineering, Universityof Tehran, (2008)
[12] ACI544.1R-96, State of The Art Report on The Fiber Reinforced Concrete
[13] Bolander, J., Spring network model of fiber reinforced cement composites, High performance fiber reinforced cement composites. HPFRCC 3, H.W. Reinhardt and A.E. Naaman, 341-350, (1999)
[14] Vandewalle, L. et al., Test and design methods for steel fibre reinforced concrete, Sigma-epsilon-design method - Final Recommendation. Materials and Structures. RILEM TC 162-TDF, 36(262) (2003) 560-567
[15] Krenchel, H. and Stang, H. A.M. Brandt, J.H. Marshall, Stable microcracking in cementitious materials, in brittle matrix composites 2. Eds, (1989) 20-33.
[16] Naaman, A.E., Reinhardt, H.W., toward performance-based classification of FRC composites, In high performance fiber reinforced cement composites (HPFRCC-4), Proc. of the 4th Int’l RILEM workshop, A.E. Naaman and H.W. Reinhardt, (2003)
[17] Farhat, F.A. Nicolaides, D. Kanellopoulos, A. Karihaloo, B.L., High performance fiber-reinforced cementitious composite (CARDIFRC)-performance, (2007)
[18] Richard, P. and Cheyrezy, M.H., Composition of reactive powder concretes, Cement and concrete research, 25 (7) (1995) 1501-1511.
[19] Habel, H. Gauvreau, P., Response of UHPFRC to impact and static loading, cement and concrete composites, (2008) 938-946.
[20] Fukuyama, H., HPFRCC Device for Structural Control of Building With Soft Story, 6th RILEM Symposium on Fiber-Reinforced Concretes (FRC) - BEFIB, Varenna, Italy, (2004) 1163-1172
[21] Parra-Montesinos, G.J., Peterfreund, S.W. and Chao, Sh.,H., Highly Damage-Tolerant Beam-Column Joints Through Use of High- Performance Fiber-Reinforced Cement Composites, ACI Structural Journal, 102 (3) (2005) 487-495.
[22] Hemmati, A., Kheroddin, A. Sharbatdar, M.K., Ductile behavior of high performance fiber reinforced cementitious composite (HPFRCC) frames, Construction and Building Materials Journal, 115 (2016) 681-689
[23] Hemmati, A., Kheroddin, A. Sharbatdar, M.K., Numerical Investigation of Load Capacity Increasing of HPFRCC Frame", Sharif Journal, Iran, (2013)
[24] Hemmati, A., kheyroddin, A., Sharbatdar, M K., Plastic hing rotation capacity of reinforced HPFRCC beam, Journal of Structural engineering, ASCE, (2013)
[25] Hemmati, A., Kheroddin, A. Sharbatdar, M.K.,"Flexural Behavior of Reinforced HPFRCC Beams" Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, (2013) 66-77.
[26] Hemmati, A., Kheroddin, A. Sharbatdar, M.K., Increasing the flexural capacity of RC beams using partially HPFRCC layers, Computers and Concrete Journal, 16 (4) (2015)
[27] Kim, K., and Parra-Montesinos, G., Behavior of HPFRCC Low-Rise Walls Subjected to Displacement Reversals, High Performance Fiber Reinforced Cement Composites (HPFRCC ), Proceedings of the Fourth International RILEM Workshop, A. E. Naaman and H. W. Reinhardt, eds., RILEM Publications S.A.R.L., Cachan Cedex, France, (2003) 505-515.
[28] Canbolat, B. A., Parra-Montesinos, G. J.; and Wight, J. K., Experimental Study on the Seismic Behavior of High-Performance Fiber-Reinforced Cement Composite Coupling Beams, ACI Structural Journal, 102 (1) (2005) 159-166.
[29] Hung, C. and El-Tawil, S., Seismic Behavior of a Coupled Wall System with HPFRC Materials in Critical Regions , J. Struct. Eng., 10.1061 (ASCE)ST. 1943-541X.0000393, 1499-1507 , (2011)
[30] Maruta, M., Kanda, T., Nagai, S. and Yamamoto, Y., New High-Rise RC Structure Using Pre-Cast ECC Coupling Bea", Concrete Journal, 43(11) (2005) 18-26
[31] Hung, Ch., Computational and hybrid simulation of high performance fiber reinforced concrete coupled wall systems, PhD Thesis, The University of Michigan, USA, (2010).
[32] Lequesne, R.D., Parra-Montesinos, G.J. and Wight, J.K., Test of a Coupled Wall with High Performance Fiber Reinforced Concrete Coupling Beams, Thomas T. C. Hsu Symposium: Shear and Torsion of Concrete Structures, SP-265, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI., (2009)
[33] Performance Fiber Reinforced Concrete Coupling Beams, Thomas T. C. Hsu Symposium: Shear and Torsion of Concrete Structures, SP-265, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.
[34] Parra-Montesinos, G.J., Canbolat, B.A., and Jeyaraman, G., Relaxation of confinement reinforcement requirements in structural walls through the use of fiber reinforced cement composites, 8th National Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, CA, (2006).
[35] M. Dehghan, Experimental and analytical investigation of placing steel bars details in HPFRCC coupling beams, Thesis of Master of Science in Civil Engineering, Semnan University, (2011)
[36] A. Kheroddin, Analysis and design of shear walls, Third edition, Semnan University Press, (2011)
[37] Zhang, M. H. , Shim, V. P. W. , Lu, G., Chew, C. W. , Resistance of High Strength Concrete to Projectile Impact, International Journal of Impact Engineering, 31 (2005)
[38] ACI Committee 318, Building Code Requirments for Structural Concrete (ACI 318-14), American Concrete Institute, Farmington Hills, MI., (2014).