تحلیل مزایای تغییر شیوه‌ی حمل کالا از جاده‌ای به ریلی از نگاه توسعه پایدار؛ مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

طی سال های اخیر حدود %90تناژ جابجایی کالا در ایران از طریق جاده انجام گرفته است، و شیوه ی حمل ریلی کم اقبال بوده است. شیوه ی حمل ریلی از جهت میزان مصرف سوخت، آلودگی هوا و همچنین امنیت در بروز سانحه نسبت به شیوه جاده دارای مزایای قابل توجهی است. در این پژوهش سه سیاست تشویقی یا منع کننده برای سال پایه 1390باهدف ترغیب به سمت استفاده از شیوه ریلی براساس یک مدل لوجیت دوگانه موردبررسی قرار می گیرد. مدل اشاره شده دارای متغیرهای مهم شامل هزینه، مسافت و دسترسی به شبکه ریلی است. سیاست های مورد تحلیل براساس مدل ایجاد شده شامل: حذف یارانه گازوئیل، تخفیف در هزینه حمل ریلی و تکمیل خطوط ریلی در دست احداث می باشند. بر اساس تحلیل منابع کلان انرژی کشور میزان مصرف سوخت گازوئیل و تولید آلاینده های هوا به ازای هر تن کیلومتر در بخش جاده 9/5برابر ریل است. از طرفی هزینه تلفات جاده ای با عامل ناوگان باری به ازای هر تن کیلومتر عملکرد بیش از 80برابر بخش ریلی بوده است. با استفاده از یک مدل انتخاب وسیله بین شیوه حمل بار در جاده و ریل برای چهار گروه کالای قابل رقابت بین ریل و جاده شامل کالاهای معدنی، فلزات خام، کالاهای ساختمانی و مواد نفتی و ارزش گذاری سیاست ها از جهت هزینه، میتوان گفت ارائه تخفیف بیشتر دارای تأثیر بالایی بر تغییر شیوه حمل بوده و پسازآن حذف یارانه اثرگذار است. همچنین به ازای هر تن کیلومتر تغییر شیوه حمل از جاده به ریل، به طور متوسط منفعت خالصی در حدود 3300ریال مورد انتظار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Disaggregate Analysis of Rail-Truck Mode Choice Behaviors for Freight Shipments in Iran and their Environment Effects

نویسندگان [English]

  • A. Samimi 1
  • E. Rahimi 1
  • H. R. Amini 2
1 Civil Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Transportation infrastructure imposes enormous costs, along with several negative consequences, on the governments. Confronting such issues, freight transport policy analysts struggle to shift truck movements to rail to diminish transportation externalities that include environmental costs and safety issues. Therefore, policy-makers need to be aware of the consequences of their decisions beforehand. This study is mainly focused on two policies targeting fuel price and access to rail. A nation-wide freight mode choice model is developed for Iran, based on which, shippers’ tendency to choose rail or truck is analyzed, given shipping cost, commodity weight, commodity type, and rail accessibility. Total fuel consumption and air pollution costs are compared in 30 scenarios. We found that total transportation costs will be reduced by more than 20 percent as a result of modal shift from truck to rail, if the government reallocates the gasoline subsidy to construction of prioritized railroads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freight Transportation
  • Mode Choice Policy
  • Energy Subsidy
  • Air pollution
[1] H. Min, International intermodal choices via chance-constrained goal programming, Transportation Research Part A: General, 25(6) (1991) 351-362.
[2] F. Wilson, B. Bisson, K. Kobia, Factors That Determine Mode Choice 1n the Transportation of General Freight, (1986).
[3] K. Arunotayanun, J. Polak, Taste heterogeneity in freight shippers’ mode choice behaviour, in: Proceedings, 86th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington DC, 2007, pp. 21-25.
[4] P.T. Evers, D.V. Harper, P.M. Needham, The determinants of shipper perceptions of modes, Transportation journal, (1996) 13-25.
[5] M.A. McGinnis, Shipper attitudes toward freight transportation choice: a factor analytic study, International Journal of Physical Distribution & Materials Management, 10(1) (1979) 25-34.
[6] O. Norojono, W. Young, A stated preference freight mode choice model, Transportation Planning and Technology, 26(2) (2003) 1-1.
[7] A. Samimi, K. Kawamura, A. Mohammadian, A disaggregate analysis of rail-truck mode choice behaviors for freight shipments, 2011.
[8] E. Rahimi, H. Amini, A. Samimi, The Mode choice modeling of freight transportation; case of Iran, in: 13th International conference on traffic and transportation engineering (ICTTE13), Tehran, 2013. (In Persian)
[9] A. McKinnon, CO2 Emissions from Freight Transport in the UK, Report prepared for the Climate Change Working Group of the Commission for Integrated Transport, (2007).
[10] Energy Balance Sheet, Ministry of Energy, Department of Electricity and Energy Affairs, 2010. (In Persian)
[11] M. Penning, S. Oades, Retailers using rail freight to make cost and carbon savings, Mode Shift Centre. Email: enquiries@modeshiftcentre.org.uk.
[12] F. Ackerman, E.A. Stanton, The social cost of carbon, Economics for Equity and Environment (E3 Network). Available online at http://www.e3network.org/papers/SocialCostOfCarbon_SEI_20100401.pdf, (2010).
[13] E. Cefic, Guidelines for Measuring and Managing CO2 Emission from Freight Transport Operations, Cefic Report, 1 (2011) 1-18.
[14] K. Bhalla, M. Naghavi, S. Shahraz, D. Bartels, C.J. Murray, Building national estimates of the burden of road traffic injuries in developing countries from all available data sources: Iran, Injury Prevention, 15(3) (2009) 150-156.
[15] E. Ainy, H. Soori, M. Ganjali, H. Le, T. Baghfalaki, Estimating cost of road traffic injuries in Iran using willingness to pay (WTP) method, PLoS One, 9(12) (2014) e112721.
[16] Statistical Yearbook of Road Transportation, I.R of Iran Road Maintenance & Transportation Organization, 2010. (In Persian)
[17] Statistical Yearbook of Rail Transportation, Islamic Republic of Iran Railways, 2010. (In Persian)
[18] Transportation Energy Data Book, Iranian Fuel Conservation Company, 2010. (In Persian)
[19] A. Ataie, A. Azhdari, The Assessment of Road Accidents in The Context of Socio-demographic Costs, I.R. Majlis Research Center, Tehran, Iran, 2011. (In Persian)
[20] Bills of Loading for Rail and Road Sectors, in: I.R of Iran Road Maintenance & Transportation Organization, 2011. (In Persian)
[21] Trading Economics, in., Website: https://tradingeconomics.com
[22] M. Yaghini, The Statistical analysis of Iran’s railroad accidents, in: 3rd National Conference of Roadway, Railway and Arial accidents, Zanjan, Iran, 2012. (In Persian)
[23] N. Pourmoalem, Road Safety, I.R. Ministry of roads and Transportation, 2011.
[24] Statistical Yearbook of Road Transportation, I.R of Iran Road Maintenance & Transportation Organization, 2011. (In Persian)
[25] Statistical Yearbook of Rail Transportation, Islamic Republic of Iran Railways, 2011. (In Persian).