دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، شهریور 1394 
مدیریت شبکه فاضلاب با استفاده از سیستم خبره

صفحه 141-151

10.22060/ceej.2015.479

علی اکبر رمضانیانپور؛ فرزاد مودی؛ مصطفی نامیان؛ منا دوست محمدی