برآورد نرخ بهره‌وری متغیر نیروی انسانی در پروژه‌های خطی- تکراری با استفاده از تئوری مجموعه‌های فازی و بررسی تأثیر آن در برنامه زمان‌بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

چکیده

پروژه های خطی تکراری پروژه هایی هستند که در آنها دسته ای از فعالیت ها در واحدها یا بخش های مختلف پروژه تکرار می شوند. به دلیل ماهیت این پروژه ها و اهمیت مسائلی مانند پیوستگی کار منابع، نرخ بهره وری متغیر پرسنل و تاثیر یادگیری بر کارایی نیروی انسانی، برنامه زمان بندی آنها بسیار همیت دارد که با روش­های معمول نمی­توان آن را بهینه نمود. در تحقیقات پیشین، بر مسأله یادگیری پرسنل تاکید بسیاری گردیده اما کمتر به این مورد پرداخته شده است. در این پژوهش، روشی برای مدل سازی نرخیادگیری و لحاظ نمودن آن در محاسبات روش خط تعادل ارائه گردید. شایان ذکر است که در روش پیشنهادی از تئوری مجموعه های فازی برای تعیین نرخیادگیری استفاده شده است. پس از محاسبه نرخیادگیری، از آن برای محاسبه مقدار نفر- ساعت مورد نیاز، نرخبهره وری متغیر منابع انسانی و مدت زمان مورد انتظار برای اجرای فعالیت ها در هر واحد از پروژه استفاده می گردد.براساس نتایج بدست آمده، معلوم شد که یادگیری حاصل از تکرار، منجر به کاهش زمان و هزینه اجرای پروژه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating of Personnel’s Variable Productivity Rate Using Fuzzy Sets Theory in Linear-Repetitive Projects and investigating its effect on the Schedule

نویسندگان [English]

  • Hosein Rezaei 1
  • Parisa Ghobadi 2
  • Ahad Nazari 3
1 MSc Student, Department of Architecture and Urban Planning,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Ph.D Student, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Linear-repetitive projects are in which one or more group of activities repeat in different parts of project. Because of their special nature and importance of factors such as resource work continuity, personnel’s variable productivity rate and effect of learning curve on efficiency of human resources, these projects scheduling is very particular and traditional methods cannot achieve optimum results herein. Personnel’s learning phenomenon has been underline in past researches but they have less set to this matter. In present study, an approach for modeling learning rate and considering it in line of balance technique was processed. For this end, fuzzy sets theory has been apply here. After calculating the learning rate, it has been use for estimating amount of required worker-hours, variable productivity rate of labor and expected duration of activities in each unit of project. Based on outputs, it was obvious that effect of learning due to repetition results in reduction of total project duration and scrounging in its total cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schedule
  • Linear-repetitive projects
  • Line of balance technique
  • Productivity rate
  • Fuzzy sets
[1] رضایی، حسین ، "رویکردی نوین در بهینه سازی برنامه زمان بندی پروژه های خطی- تکراری" ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان 1390
[2] J.D. Lutz, D.W. Halpin, “Analyzing linear construction operations using simulation and line-of-balance”, Proceedings of the transportation research board 71st annual meeting, Washington DC.,1992.
[3] D.W. Johnston, “Linear scheduling method for highway construction”, Journal of the Construction Division ASCE, No.107, pp. 247- 261,1981.
[4] E. Turban, “The line-of-balance scheduling highway maintenance projects”, Journal of Industrial Engineering, No. 199, pp. 440- 448, 1968.
[5] J.K. Mesyef, ;Planning techniques in construction management for linear repetitive construction projects ( Special Project Report), Illinois Institute of Technology, Chicago, IL,1981.
[6] D. Arditi, M.Z. Albulak, “Line-of-balance scheduling in pavement construction”, Journal of Construction Engineering and Management ASCE No. 112, pp. 411- 424,1986.
[7] A. Tavakoli and R. Riachi, CPM use in ENR top 400 contractors, Journal of Management in Engineering ASCE 63, pp. 282– 296, 1990.
[8] J.E. Rowings, F. Rahbar, “Use of linear scheduling in transportation projects”, Proceedings of the transportation research board 71st annual meeting, Washington DC.,1992.
[9] G. Fioretti,” the organizational learning curve, European Journal of Operational Research”, No. 177, pp. 1375- 1384, 2007.
[10] D. Arditi et al., “Effect of Learning on Line-of-Balance Scheduling”, International Journal of Project Management, No. 19, pp. 265- 277, 2001.
[11] T.P. Wright, “Factors affecting the cost of airplanes”, Journal of Aeronautical Science, No. 34, pp. 122- 128, 1936.
[12] Stanford Research Institute; An improved rational and mathematical explanation of the progress curve in airframe production, Stanford Research Institute, Stanford, CA, pp. 5, 1949.
[13] United Nations Committee on Housing Building and Planning; Effects of repetition on building operations and processes on site, NY:United Nations Committee on Housing Building and Planning, ST/ECE/HOU/14, New York,1965.
[14] J.R. Dejong, “The effects of increasing skill on cycle time and its consequences for time standards”, Ergonomics, No. 1, pp. 51-60,1957.
[15] F.K. Levy,” Adaptation in the production process”, Management Science, No. 26, pp.136-154, 1965.
[16] C.C. Pegels, “On start-up or learning curves: an expanded view”, AIIE Transactions 1M 3, pp. 216-222, 1969.
[17] G.W. Carr, “Peacetime cost estimating requires new learning curves”, Aviation, No. 45(4), 1946.
[18] J.G.H. Carlson, “Cubic learning curves: precision tool for labor estimating”, Journal of Manufacturing Engineering and Management, No. 71, pp. 22- 25, 1973.
[19] لی، وانگ، ترجمه تشنه لب، محمد، ”سیستم های فازی و کنترل فازی“، انتشهارات دانشهگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، چاپ پنجم ، 1388 .
[20] کیانفر، فریدون، ”محاسبه درجه اولویت ریسک در مدل FMEAبا استفاده از تئوری فازی “، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، 1383