ارزیابی خطر آسیب به ساختمان‌های اطراف ایستگاه O7 خط هفت متروی تهران با استفاده از روش سختی نسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ساخت تونل در زمین نرم باعث جابجایی زمین اطراف آن می­شود. پیش­بینی تغییر شکل ناشی از تونل­سازی و برآورد آسیب ناشی از آن بر سازه­های اطراف، بخش حیاتی طراحی و برنامه­ریزی ساخت تونل در نواحی شهری است. در این مقاله ایستگاه O7 خط هفت متروی تهران که در منطقه­ای تجاری-مسکونی با تراکم زیاد واقع شده است، با استفاده از نرم ­افزار فلک سه بعدی1 مدل­سازی شد. ایستگاه به روش زیرزمینی حفاری شده، بطوریکه ابتدا یک گالریدر وسط ایستگاه به منظور دسترسی و حفاری شمع­­های کناری و طاق­های بتنی حفاری شد.شمع­ها و طاق­های بتنی برای کنترل نشست و به عنوان نگهداری موقت به فاصله­داری 2/1 متر ایجاد ­شدند. در مرحله بعدی داخل ایستگاه حفاری و سیستم نگهداری اصلی آن نصب شد. از ساختمان­های اطراف ایستگاه 2 دستگاه ساختمان در حوزه تاثیر ایستگاه واقع بودند که با توجه به نشست بالای 10 میلیمتر این ساختمان­ها در مرحله اول ارزیابی خطر آسیب در ناحیه ناایمن قرار گرفتند. بنابراین مرحله دوم ارزیابی خطر آسیب با استفاده از روش سختی نسبی انجام شد. در این مرحله ساختمان­ها در ناحیه ایمن قرار گرفتند. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که ایجاد ایستگاه، خطری برای ساختمان­های مجاور ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Damage Evaluation of Surrounding Buildings of O7 Station of Line7-Tehran Metro Using Relative Stiffness Method

نویسندگان [English]

  • Taghe Abdolahi 1
  • Ahmad Jafari 2
  • Mehdi saeedi 1
  • Farshad NzhadshahMohammad 1
  • Hadi Pourseed 1
1 MSc Student, School of Mining, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant professor, School of Mining, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tunnel construction in soft ground causes ground displacements around it. Displacements influence surface and subsurface structures in urban areas and cause serious damages and injuries. So prediction of ground deformations and involved possible damages on surrounding structures are major parts of designing and planning in soft ground tunnelling. In this paper, O7 station of line7- Tehran metro was modeled using FLAC3D. This station is located in residential and commercial region with high density. Station excavated using underground method. At first, a gallery was excavated in middle of station in order to access and excavation of lateral piles and concrete arcs. To control the settlement, piles and concrete arcs created as temporary support with 1.2m spacing. In the next stage inside of station excavated and permanent support installed. It found that two buildings located in influence area of the station. Since the obtained value of settlement for both buildings was higher than 10mm, so in first stage assessment of risk damage these buildings were in unsafe region. Then second stage assessment of risk damage conducted using relative stiffness method. In this stage, building located in safe region. Therefore, It can be concluded that excavation of station has no risk damage on surrounding structures

کلیدواژه‌ها [English]

  • FLAC3D
  • Influence Region
  • Risk Damage Evaluation
  • Relative Stiffness
[1] Burland’ J. B; Wroth’ C. P, “Settlement of buildings and associated damage”, Proc. Conference `Settlement of structures. Pentech Press, London, pp.611- 654, 1974.
[2] Rankin’ W. J, “Ground movements resulting from urban tunnelling: predictions andeffects”, pp. 79- 92, Engineering geology of underground movements, The eological Society, London; 1988.
[3] Huyen’ D.T, “The Effect of Adjacent Buildings on Designing a New Excavation in Clayey Soils”, M Sc Thesis, University of Taipei, 2009.
[4] Polshin’ D.E,Tokar R.A, “Maximum allowable non uniform settlement of
structures”, Proceedings of 4th Int. Conf, Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1, pp. 402- 405, 1957.
[5] Skempton’ A.W, MacDonald’ D.H, “The Allowable Settlements of Buildings”, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, London, Part 3, Vol. 6, pp. 727- 768, 1956.
[6] Addenbrooke’ T. I; Potts’ D. M, Puzrin’ A. M, “The influence of pre-failure soil stiffness on the numerical analysis of tunnel construction”, Geotechnique, 47(3), pp.693-712, 1997.
[7] Franzius’ e. J. N, “Behaviour of building due to Tunneling induced subsidence”, Ph.D. Thesis, University of London, October 2003.
[8] Mail’ R.J.; Gunn’ M.J. , O'Reilly, M.P., “Ground Movement Around Shallow Tunnels in Soft Clay”, 10th International Conference on soil mechanics and Foundation Engineering; Stockholm, pp. 323- 328, 1983.
[9] Mair’ R. J., Taylor’ R. N.; Bracegirdle, A., “Subsurface settlement profiles abovetunnels in clays”, Geotechnique, 43(2), 315- 320, 1993.
[10] Dimmock’ P. S; Mair’ R.J, “Effect of building stiffness on tunnelling-induced ground movement”, Tunnelling and Underground Space Technology 23 (2008), pp. 438– 450, 2007.
[11] Murphy’ J; Gaynor’ S, Laefer’ D. F, “Predict Tunnel-induced Settlement and Damage to Findlater's Church with Respect to Freefield and Constructed Side Considerations”, M.ASCE; GeoFlorida, pp. 1690- 1699, 2010