مقایسه‌ی رفتار دینامیکی دره‌های منشوری و غیرمنشوری با استفاده از روش المان مرزی سه بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، - دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، - ایران

چکیده

تجربه زلزله­های متعدد در دنیا نشان می­دهد برای یک زمین لرزه مشخص، میزان آسیب سازه­های با مشخصه­های تقریبا همسان به شدت متاثر از وضعیت ساختگاه است، که ازآن به عنوان اثرات ساختگاهی یاد می شود. در اکثر تحلیلهای مربوط به تفرق امواج لرزه ای که برای بررسی اثرات ساختگاهی انجام شده،  دره­ها معمولا به شکل دلخواه و منشوری فرض می شوند. آنچه در واقعیت وجود دارد در اغلب موارد غیر منشوری بودن دره­ها در راستای محور طولی دره است به طوریکه معمولا محلهای تنگ شدگی دره­ها به عنوان ساختگاههای مناسب انواع سازه­ها انتخاب شده و مورد مطالعه قرار می گیرند. در این تحقیق رفتار دینامیکی دره­های  منشوری و غیرمنشوری با استفاده از روش المان مرزی سه بعدی در شکلهای مثلثی، ذوزنقه و نیم دایره تحت امواج   SHبررسی شده است. نتایج نشان می دهند که جابجایی دره­های غیر منشوری که دارای تنگ شدگی در میانه و بازشدگی در دو انتهای دره می باشند، با توجه به فرکانس و زاویه برخورد موج  در بعضی نقاط، بیشتر از دره های منشوری می باشد. بنابراین لازم است، برای به دست آوردن مقادیر دقیق اثرات ساختگاهی مدلسازی سه بعدی که واقعی تر باشد از دره­ها انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Dynamic Behavior Prismatic and non- Prismatic Canyons using Three- Dimensional Boundary Element Method

نویسندگان [English]

  • Reza Tarinejad 1
  • Mohsen Isari 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 MSc Student, Department of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Experiencing several earthquakes around the world  indicate that, for a specific earthquake, the amount of structural damages, with almost identical features, is highly influenced by the condition of the site, which is called as the site effects. In fact, something which exists in reality and practice is, in most cases, the non-prismatic canyons in line with the longitudinal axis of the valley so that narrowing parts of the canyons are usually selected as the appropriate sites for a variety of structures, and then studied. In this study, the dynamic behavior of prismatic and non-prismatic canyons, using  three-dimensional boundary element method in triangular, trapezoidal, and semi-circular forms under the SH waves, are studied.The Results indicate that the movement of non-prismatic canyons, which have narrowing in the middle and  opening in two ends of the canyon, based on the frequency and wave angle, are in some cases more than  prismatic canyon. Therefore, to obtain accurate values of site effects, it is necessary to do a realistic and  three-dimensional modeling of the canyon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Prismatic Canyons
  • Boundary element method
  • Site Effects
  • Prismatic Canyons
[1] Alves, W.S, “Nonlinear analysis of Pacoima Dam with spatially Non-uniform Ground Motion”, PhD
Dissertation, California Institute of Technology, 2005
[2] Kojic,S.B, “Earthquake response of arch dams to non-uniform canyon motion”, PhD Dissertation, Southern California University, 1998.
[3] Luco, J.E., Wong, H.L. and De Barros, F.C.P, “Three dimensional response of a cylindrical canyon in a layered half-space”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics; 19:pp.799-817, 1990.
[4] Mossessian,T.K.andDravinski,M, “Amplification of elastic waves by a three dimensional valley”.part2: Transient Response, Earth Eng and StrucDyn, Vo119, 1990.
[5] Mossessian,Tomi,K.andDravinski,M, “Amplificatio nof elastic waves by a three dimensional valley”.partl:
Steady-state Response , Earth Eng and StrucDyn, Vo1.19, 1990.
[6] Kamalian, M., Jafari, M.K., Sohrabi-Bidar, A. Razmkhah, A,“Shape effects on amplification potential of two dimensional hills”, JSEE, Vol. 8No.2, pp. 58- 70 (In Farsi).
[7] Sohrabi-Bidar,A., Kamalian, M. and Mohammad KazemJafari,“Seismic response of 3-D Gaussianshaped
valleys to vertically propagating incident waves”, Geophys. J. Int. 183, pp. 1429– 1442.2010.
.
[8] Omidvar, B.,Rahimian, M, “Three Dimensional Scattering of Plane Harmonic SH, SV, and P Waves in Multilayered Alluvial Valleys”.Asian journal of civil engineering (Building And Housing) VOL. 11, NO. 5, pp. 605- 626, 2010.
[9] Omidvar,B., Rahimian,M, “3D Topography Effect on Amplification of Plane Harmonic Body and Surface Waves”, JSEE, 2010.
[10] Kamalian, M., Jafari, M.K., Sohrabi, A, “On time- domain two-dimensional site response analysis of
topographic structures by BEM”, J. Seismological Earthquake Engineering, 5(2), pp. 35- 45, 2003.
[11] Gatmiri, B. and Arson, C, “Seismic Site Effects by an Optimized 2D BE/FE Method II. Quantification of Site Effects in Two-Dimensional Sedimentary Valleys”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28, pp.
646- 661, 2008.
[12] Gatmiri., B, Nguyen, K-V, Dehghan, K, “Seismic response of slopes subjected to incident SV wave
by an improved boundary element approach”, Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech.
[13] Sohrabi-Bidar, A., Kamalian, M., Jafari, M.K, “Time-domain BEM for three-dimensional site response analysis of topographic structures”, Int. J. Numer. Meth. Engng ; 79, pp. 1467– 1492, 2009.
[14] Huang, H.C. and Chiu, H.C., “The effect of canyon topography on strong ground motion at Feitsui Damsite: Quantitive Results”, Earth Eng and Struc Dyn, Vol24, 1995.
[15] Paolucci, R, “Amplification of earthquake ground motion by steep topographic irregularities”, Earth Eng and Struc Dyn, Vol31, 2002.
[16] Tarinejad,R., Ahmadi, M.T., and Harichanran, R.S, “Effect of non-prismatic 3D-canyon on the scattering of seismic P-and SV- waves”, 4ICEGE, Tessalonki, Greece, 2007.
[17] Tarinejad, R. Ahmadi, M.T, “Three dimensional non-prismatic canyons effects of the scattering of seismic waves”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2011.
[18] Dominguez, J, “Boundary Elements in Dynamics”, Elsevier, 1993.
[19] Manolis, G.D., Beskos, D.E, “Boundary Element Methods in Elasto dynamics”, Unwin Hyman Ltd, ISBN: 004- 620019- 3, 1998.
[20] Kamalian, M., Gatmiri, B., Sohrabi, A.,“Amplification pattern of 2D semi-sine-shaped valleys subjected to vertically propagating incident waves. Commun. Numer. Meth. Engng; 23:871–887, 2007.
[21] Sanchez-Sesma,F.J.,Campillo,M., “Topography effects for incident P, SV, and Rayleigh waves”, Tectonophysics,Vol. 218, pp. 113- 125, 1993.
[22] Tarinejad R, “Seismic loading Of canyo site structures”, Phd Thesis by guidance Mohammad T.Ahmadi.School of Engineering, Tarbiat Modares Univesity, 2008.