دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 1-116 
تاثیر جریان سرگردان DC بر سازه های بتنی

صفحه 19-32

10.22060/ceej.2016.611

عباس آقاجانی کوپایی؛ محمدعلی گلعذار؛ احمد ساعتچی؛ کیوان رئیسی؛ سعید شعبانی


مدلسازی تحلیلی منحنی بار-تغییرمکان در تیرهای بتنی مسلح

صفحه 63-70

10.22060/ceej.2016.614

سعید حاجی قاسمعلی؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ محمد حسین کاشفی زاده