دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-252