مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصال مفصل بتنی با جزئیات متداول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2 کارشناسی ارشد، مهندسی عمران زلزله، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
در برخی موارد استفاده از مفاصل خمشی در سازه های بتنی، می تواند باعث کاهش ابعاد اعضا و بهبود رفتار سازه شود. به رغم این موضوع و با وجود استفاده فراوان از این اتصالات در سازه هایی مثل پل، تاکنون برای اتصال مفصلی در ساختمانهای بتنی معمولی جزئیات مناسبی که مورد قبول جامعه علمی و مهندسی باشد ارائه نشده است. جزئیات موجود که در آنها آرماتورهای طولی در مقطعی که نیاز به رفتار مفصلی دارد به صورت ضربدری در می آید، به دلیل عدم وجود نتایج تحقیقاتی عمیق، معمولا مورد استفاده قرار نمی گیرند. در این تحقیق سعی شده دو سری از جزئیاتی که برای مفاصل خمشی پیشنهاد شده به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا سه نمونه تیر بتنی طره با اتصالات مختلف ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته اند. نمونه نخست دارای اتصال صلب است که به عنوان نمونه شاهد ملاک مقایسه سایر نمونه ها می باشد. دو نمونه دیگر دارای جزئیاتی است که در برخی منابع برای رفتار مفصلی پیشنهاد شده است. در یکی از این نمونه ها آرماتور طولی در محل اتصال به صورت ضربدری درآمده و در نمونه دیگر علاوه بر این کار، دو شیار عرضی در بالا و پایین محل ضربدری ایجاد شده است.
بارگذاری به صورت اعمال جابجایی به سر آزاد تیر انجام و نمودار خمش - دوران در محل اتصال ملاک مقایسه رفتار نمونه ها قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده هیچکدام از جزئیات موجود را، به دلیل رفتار طرد و مقاومت خمشی قابل توجه نمی توان به عنوان اتصال مفصلی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of concrete hinge connections with usual details

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammadi 1
  • َAmin Mohammadi 2
1 Assistant Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, I.R. Iran,
2 M.Sc. Student, Science and Research University, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Applying hinge connection in concrete building can sometimes decrease element sizes and improve seismic behavior of the structure. Despite of many details for such connections in special structures such as bridges, there is not any detail, accepted by both scientists and engineers, for hinges in regular concrete buildings. The existing details, in which the longitudinal reinforced bars cross each other at the center of the section, have not been verified well by experimental tests, therefore, they are not applied in practical projects. In this study two details, proposed for hinge connections are experimentally studied. In this regard, three cantilever concrete beam specimens with different connections were constructed and loaded by displacement-controlled loading. The first specimen had rigid connection that was used as a reference to be compared with other specimens. Both the second and third specimens had crossed reinforcements at the hinge part; however, the last one was also equipped with two grooves at the top and bottom of the section.
Moment- rotation diagrams of the specimens were compared to find their connection rigidity. The results show that connections with crossed reinforcement with or without grooves cannot be considered for hinge connections, for their brittle behaviors and considerable bending strengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hinge connection
  • Rigid connection
  • semi rigid connection
  • concrete building
[1] آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله و مهندسی زلزله، استاندارد 84 - 2800 ، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،1384
[2] بدیعی، مجید، ”تئوری مقدماتی سازه ها “ ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1383
[3] فروغی، محمد، ”بی بعد کردن محور لنگر دوران، راه حلی برای مقایسه صلبیت اتصالات مختل با شرایط متهاوت “ ، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه تهران، 1387
[4] AISC, “Qualifying Cyclic Tests of Beam to Column and Link to Column Connections”, Seismic Provisions for Steel Building, 2002.
[5]K. M. Holford ; R. Pullinand R. J. Lark; “Acoustic Emissinon Monitoring of Concrete Hinge Joint Models”, DGZfP-Proceedings BB 90-CD, Lecture 19, 2004.
[6]Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (ACI 318- 10), 2010.
[7] ATC-24, Guidelines for Seismic Testing of Components of Steel Structures, Applied Technology Council, 1992.
[8] M. Haskett, D. J. Oehlers, M.S. Mohamed Ali, C. Wu-2009 , “Rigid body moment- rotation mechanism for reinforced concrete beam hinges”, Engineering Structures 31, 2009.