مقایسه‌ی نتایج تحلیل عددی وآزمایشگاهی مقاومت بیرون‌کشش (Pull-Out) ژئوگرید و مهار- شبکه (Grid-Anchor) محصور شده توسط لایه‌ی درشت‌دانه در خاک چسبنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، بخش راه و ساختمان و محیط زیست، دانشگاه شیراز

2 استاد، بخش راه و ساختمان و محیط زیست، دانشگاه شیراز

چکیده

در عملکرد اکثر سازه ‌‌های خاکی مسلّح، مقاومت بیرون کشش مسلّح‌کننده نقش عمده‌ای را به عهده دارد. از طرفی به علّت اینکه خاک ‌های درشت‌دانه معمولاً اندرکنش بهتری با مسلّح‌کننده برقرار می‌کنند، در این سازه‌‌ها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. خاک درشت‌دانه‌ عموماً از محل قرضه به محل اجرای پروژه‌ منتقل می‌شود و از این رو، تهیّه‌ی آن پرهزینه است. از طرفی به علّت اهمیّتی که مقاومت بیرون‌کشش مسلّح‌کننده‌ ها در تعیین نوع آنها دارد، در این تحقیق به بررسی مقاومت بیرون‌کشش دو نوع مسلّح‌کننده قرار گرفته در بین لایه‌ای از خاک درشت‌دانه پرداخته شده است. به این منظور ابتدا تعدادی آزمایش بیرون‌کشش (Pull-out) بر روی یک نوع ژئوگرید معمولی و نوعی مسلّح‌کننده به نام مهار-شبکه (Grid-Anchor) انجام شده است، در حالتیکه فقط لایه‌ای از خاک درشت‌دانه با ضخامت‌‌ های انتخابی مختلف اطراف مسلّح‌کننده قرار می‌گیرد و باقیمانده‌ی حجم سازۀ خاکی با خاک ریزدانه جایگزین می‌شود. به علاوه، در این تحقیق، مدل‌سازی آزمایش بیرون‌کشش با استفاده از نرم‌افزار اجزاء محدود Plaxis 3D Tunnel انجام شده است. نتایج آزمایشگاهی و عددی نشان از کارایی روش مورد بحث در کاهش هزینۀ اجرا همراه با حفظ عملکرد خاک مسلّح دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مقایسه‌ی نتایج تحلیل عددی وآزمایشگاهی مقاومت بیرون‌کشش (Pull-Out) ژئوگرید و مهار- شبکه (Grid-Anchor) محصور شده توسط لایه‌ی

نویسندگان [English]

  • nazanin sohrabi 1
  • nader hataf 2
1 M.Sc. Student, Department of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University, Iran
2 Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

The pull- out strength of the reinforcement has a significant role on the function of the most reinforced soil structures. Since the coarse grain soils have a better interaction with the reinforcement, they are mostly used in these structures. In most situations, we have to transfer these granular soils from the borrow area, usually far from the site of the project. This will impose a considerable amount of cost to the project. In this research, it is trying to use just a thin layer of coarse grain soil for surrounding the reinforcements. This is because of the important role of the pull- out strength on determining the kind of the reinforcements. From this point of view, in this paper, the results of the pull- out experiments conducted on an ordinary geogrid and an innovative reinforcement, that is named Grid- Anchor, are presented. While just a layer of coarse grain soil, with the selected thicknesses, is surrounding the reinforcement, the remained volume is replaced with the fine grain soils. Furthermore, the numerical analysis for these experiments is conducted using the finite element code, Plaxis 3D Tunnel. The numerical and experimental results indicate the efficiency of the cited method for cutting the expenses while keeping the function of the reinforced soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pull- Out Test
  • Geogrid
  • Grid- Anchor
  • Fine Grain Soil
  • Coarse Grain Soil
  • PLAXIS3D Tunnel
[1] عبدی، محمود رضا، و ارجمند، محمد علی، ”ارزیابی بهبود مقاومت برشی خاک رس مسلح شده در سیستم ساندیویچی “ ،هشتمین کنگرهی بینالمللی مهندسی عمران، ایران: دانشگاه شیراز، 1388 .
[2] مصلی نژاد، منصور، ” بررسی نحوهی افزایش ظرفیت باربری سطحی خاکهای دانهای با استفاده از مهار شبکه )گرید انکر(“، پایان نامهی دکترا در رشتهی مهندسی عمران )مکانیک خاک و پی(، دانشگاه شیراز، شیراز، 1387 .
[3] صدر، عبدالله، ” بررسی مقاومت بیرون کشیدگی ) Pull- out )مهار شبکه ) - Grid- Anchor ( در خاکهای ماسهای “، پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی عمران )مکانیک خاک و پی(، دانشگاه شیراز، شیراز، 1386 .
[4] عبدی، محمود رضا، و ارجمند، محمد علی، ” ارزیابی بهبود مقاومت برشی خاک رس مسلح شده در سیستم ساندیویچی “ ، هشتمین کنگرهی بینالمللی مهندسی عمران، ایران: دانشگاه شیراز، 1388 .
[5] مصلی نژاد، منصور، ” بررسی نحوهی افزایش ظرفیت باربری سطحی خاکهای دانهای با استفاده از مهار شبکه )گرید انکر( “ ، پایان نامهی دکترا در رشتهی مهندسی عمران )مکانیک خاک و پی(، دانشگاه شیراز، شیراز، 1387 .
[6] Pull- out, Grid- Anchor, ASTM D 4439- 04, “Standard Terminology for Geosynthetics”.
[7] Saran, Swami; “Reinforced soil and its Engineering Applications”, I.K. International Pvt. Ltd., New Delhi, 2005.
[8] Sieira, A.C.C.F., Gerscovich, D.M.S. and Sayão, A.F.S.J, “Displacement and load transfer mechanisms of geogrids under pullout condition”, Journal of Geotextiles and Geomembranes, Vol.27: pp. 241 – 253, 2009.
[9] Bergado, D.T., Chai, J. C., Abiera, H. O. Alfaro, M. C. and and Balasubramaniam, A. S., “Interaction between Cohesive- Frictional Soil and Various Grid Reinforcements”, Journal of Geotextiles and Geomembranes, Vol.12: pp. 327 – 349, 1993.
[10] Bergado, D.T., Bukkanasuta, A. and Balasubramaniam, A. S., “Laboratory Pull- Out Tests Using Bamboo and Polymer Geogrids Including a Case Study”, Journal of Geotextiles and Geomembranes, Vol. 5: pp. 153– 189, 1987.
[11] Palmeira, E. M., Milligan, G. E., “Large Scale Direct Shear Tests on Reinforced Soil”, Soils and Foundations, Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, 29 (1): pp. 18- 30, 1989.
[12] Farrag, Kh. and Acar, Y. B. ,Juran, I., “Pull- Out Resistance of Geogrid Reinforcements”, Geotextile and Geomembrane,12: pp. 133- 159, 1991.
[13] Hataf, N. and Sadr, A., “Pull- Out behavior of an innovative Grid- Anchor system”, Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Alexandria, Egypt: pp. 909- 912, October, 2009.
[14] Feng X., Yang Q., Li S., “Pullout Behavior of Geogrid in Red Clay and the Prediction of Ultimate Resistance”, The Electronic Journal of Geotechnical Engineering, Volume 13, Bundle J: pp. 1- 17, 2008.
[15] Arjomand, M. A. and Abdi, M. R. and Sadrnejad, S. A., “Clay Reinforcement Using Geogrid Embedded In Thin Layers of Sand”, International Journal of Civil Engineerng, Vol. 7, No. 4: pp. 224- 235, 2009.