مطالعۀ آزمایشگاهی نوع جدیدی مهاربند کمانش‌تاب تمام فولاد(S-BRB)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

2 کارشناسی ارشد، پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

چکیده

مهاربندها از ابتدایی‌ترین سامانههای باربر جانبی هستند که برای مقابله با بارهای ناشی از زلزله و باد ابداع شده‌اند. در ابتدا از این سیستم بصورت بسیار ساده‌ای استفاده می‌گردید اما با پیشرفت علم و شناخت معایب و توجه به مسائل اقتصادی، نوع مهاربندها تغییر نمود و این تغییرات سبب بوجود آمدن پیچیدگی‌ها و مشکلات جدیدی شد.
با شناخت بیشتر رفتار و روش عملکرد مهاربندهای ساده، استفاده از آنها افزایش یافت اما یکی از عمده مسائل مهاربندها مسئلۀ کمانش آنها می‌باشد. در سال 1973 میلادی برای رفع این مشکل، نوعی ابتدایی از مهاربند کمانش‌تاب ابداع شد. در مهاربندهای کمانش‌تاب معمول، یک غلاف فولادی از کمانش عضو تحت بارهای محوری جلوگیری می‌کند که این باعث افزایش باربری مهاربند می‌شود. با افزایش تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، انواع مختلفی از مهاربندهای کمانش‌تاب پیشنهاد شده است که در این مقاله نیز هدف، معرفی نوع جدیدی از مهاربندهای کمانش‌تاب است که دارای ویژگی‌هایی از جمله سبکی، راحتی در ساخت، امکان بازبینی هسته پس از وارد شدن بار و ... نسبت به نوع معمولی می‌باشد. بدین منظور آزمایشهایی بر روی 6 نمونه با مقیاس 1:4 صورت گرفت که نتیجۀ تست‌ها نشان از رفتار مناسب و جذب انرژی بالای این نوع مهاربند در صورت رعایت جزئیات مناسب را دارد. زر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An experimental study on one of the all steel Buckling Restrained Brace

نویسندگان [English]

  • fereydon Arbabi 1
  • moien tabarok 2
1 Professor, International Institute of Earthquake Engineering and seismology, Tehran, Iran
2 M.Sc. Student, International Institute of Earthquake Engineering and seismology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bracing is one of the primary devices that induced for resisting earthquake and wind lateral loads. Initially, the system was simple but as the time passed, due to shortcomings and economical problems, the type of braces changed and the changes were followed by its own complexion and complications.
With better understanding of behavior and performance of the simple braces, the uses of these increased, but buckling was most problems in the braces. In 1973, buckling resisting braces (BRB) were introduced. In this version of braces, a steel tube prevents the buckling of axial members, which in turn leads to an increased in BRB forces. The aim of the present study was to investigate an all steel BRB with specific detailing in order to produce a uniform plastic region. Its advantages of use of this BRB are being lighter, ease of construction, core opening re-evaluation possibility after loading and use of single material.... To do so, some experimental processes on six specimens with 1:4 scales were made. The results indicated that if the required details are observed the brace would have proper behavior and high-energy absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling Restrained Brace
  • Concentric Braces
  • All steel BRB
  • Passive damper
  • ductile diagonal members
[1] FEMA., “Recommended Seismic Design Provisions for New Moment Frame Buildings Report FEMA 350”, Federal Emergency Management Agency, Washington DC, 2000
[2] Osteraas J, Krawinkler H., “The Mexico earthquake of September19, 1985– behavior of steel buildings”. Earthquake Spectra; 5(1): pp. 51- 88, 1989.
[3] Kim H, Goel S., “Seismic evaluation and upgrading of braced frame structures for potential local failures”, UMCEE 24- 92 , Department of Civil Engineering and Environmental Engineering, University of Michigan, 290, 1992.
[ 4 ]Tremblay R, Filiatrault A, Timler P, Bruneau M., “Performance of steel structures during the 1994 Northridge earthquake”, Canadian Journal of Civil Engineering; 22(2): pp. 60- 338, 1995.
[ 5 ]Krawinkler H, Anderson J, Bertero V, Holmes W, Theil Jr Ch., “Northridge earthquake of January 17, 1994”, reconnaissance report, Vol.2-steel buildings. Earthquake Spectra, 11, Suppl., pp. 25- 47, C, Jan, 1996.
[ 6 ]Architectural Instrument of Japan, Steel Committee of Kinki Branch, “Reconnaissance report on damage to steel building structures observed from the Hyogoken-Nanbu (Hashin/Awaji earthquake)”, AIJ, Tokyo, pp. 167, 1995.
[ 7 ]Hisatoku T., “Reanalysis and repair of a high-rise steel building damaged by the 1995 Hyogoken-Nanbu earthquake”. Proceedings, 64th Annual Convention, Structural Engineers Association of California, Sacramento, CA, pp. 21- 40, 1995.
[ 8 ]Tremblay R, Filiatrault A, Bruneau M, Nakashima M, Prion H, DeVall R., “Seismic design of steel buildings: lessons from the 1995 Hyogoken-Nanbu earthquake”, Canadian Journal of Civil Engineering; 23(3):pp. 56- 727, 1996.
[ 9 ]Tang X, Goel S., “A fracture criterion for tubular bracing members and its application to inelastic dynamic analysis of braced steel structures”, Proceedings, Ninth World Conference on earthquake Engineering, 9WCEE Organizing Committee, Tokyo, Vol. 4, pp. 285- 290, 1989.
[ 10]Jain A, Goel S., “Seismic response of eccentric and concentric braced steel frames with different proportions”, UMEE 79R1, Department of Civil Engineering, University of Michigan, pp. 88, 1979.
[ 11 ]Khatib I, Mahin S., “Dynamic inelastic behavior of chevron braced steel frames”. Fifth Canadian Conference on Earthquake Engineering, Balkema. pp. 211- 220, 1987.
[ 12 ]AISC, “Seismic provisions for structural steel buildings”, April 15 , American Institute of steel Construction, Inc., Chicago, IL, 1997.
[ 13 ]ICBO (International Conference of Building Officials), Uniform building code. Whittier, California, 1997.
[ 14 ]Liu Z, Goel S., “Investigation of concrete-filled steel tubes under cyclic bending and buckling”, “Research Report UMCE 87- 3. Department of Civil Engineering, University of Michigan, pp. 226, 1987.
[ 15 ]Kamura H, Katayama T, Shimokawa H., “Energy dissipation characteristics of hysteretic dampers with low yield strength steel”, Proceedings, US- Japan Joint Meeting for Advanced Steel Structures, Building Research Institute, Tokyo, 2000.
[16] Ohi K, Shimawaki Y, Lee S, Otsuka H., “Pseudo dynamic tests on pseudo-elastic bracing system made from shape memory alloy”, Bulletin of earthquake Resistance Structure Research Center; 34:pp. 8- 21, 2001.
[ 17 ]Aiken I.D, Nims D.K, Kelly J.M., “Comparative study of four passive energy dissipation systems”, Bulletin of the New Zealand National Society for Earthquake Engineering, 25. pp. 175- 192, 1992.
[ 18 ]Watanabe A., Hitomoi Y., Saeki E., Wada A., Fujimoto M., “Properties of brace encased in buckling-restraining concrete and steel tube”, 9th World Conference on Earthquake Engineering. Vol.Ⅳ, pp. 719- 724, 1988.
[ 19 ]Inoue K., Sawaizumi S., Higashibata Y., “Stiffening requirements for unbounded braces encased in concrete panels”, Journal of Structural Engineering, ASCE 127; pp. 712- 719, 2001.
[ 20 ]Iwata M., Murai M., “Buckling-restrained brace using steel mortar planks; performance evaluation as a hysteretic damper”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 35, pp. 1807- 1826, 2006.
[ 21 ]Ding YK., Zhang YC., Zhao JX., “Tests of hysteretic behavior for unbounded steel plate brace encased in reinforced concrete panel”, Journal of Constructional steel Research; 65 pp. 1160- 1170, 2009.
[ 22 ]Nagao T., Takahashi S., “A study on the elasto-plastic behavior of unbounded composite bracing (Part 1 experiments on isolated members under cyclic loading)”, Journal of Structural and Construction Engineering; 415. pp. 105- 115, 1990.
[ 23 ]Satake N., Mase S., Terada T., Isoda K., “Development of unbounded brace damper restrained by channel section steel (Part 2 static loading test using full-scale specimens)”, Summaries of technical papers of annual meeting, Architectural Institute of Japan; vol. 9. pp. 665- 666, 2001.
[ 24 ]Ma N., Wu B., Zhao JX., Li H., Ou JP., Yang W., “Full scale test of all-steel buckling restrained braces”, Proceeding of the 14th World Conference on Earthquake Engineering, 2008.
[ 25 ]Murase Y., Morishita K.,Inoue K., Tateyama E., “Structural design method of the long brace with axial hysteresis dampers at both end (Part 1 analysis on the buckling restraint conditions)”, Journal of Structural and Construction Engineering; 578, pp. 131- 138, 2004.
[ 26 ]Fukuda K., Makino T., Ichinohe Y., “Development of brace-type hysteretic dampers. Summaries of technical papers of annual meeting”, Architectural Institute of Japan; vol. 8. pp. 867- 868, 2004.
[27] Narihara H., Tsujita O., Koeteka Y., “The experimental study on buckling restrained braces (Part 1 experiment on pin connection type)”, Summaries of technical papers of annual meeting, Architectural Institute of Japan; vol. 9. pp. 911- 912, 2000.